Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 66 Pieksämäen Jäähalli Oy:n osakkeiden myynti (lisäpykälä)

MliDno-2021-2424

Valmistelija

  • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin omistajapoliittisten linjausten (KV 20.2.2017) mukaisesti omistaminen ei ole kaupungille itsetarkoitus, vaan sen tulee aina olla harkittua toimintaa, joka perustuu valittuihin kriteereihin. Tärkein kriteeri on, että omistus on olennaista kaupungin strategian toteuttamisen kannalta ja tukee valittuja päämääriä lisäksi omistamisen tulisi aina olla taloudellisesti kannattavaa ja sen tulisi mahdollistaa korkealaatuisten palveluiden tuottaminen kustannustehokkaasti. Oma omistus tarjoaa mahdollisuuden vertailla palveluja muiden omistamaan tuotantoon. Jos strategisen omistamisen kriteerit eivät toteudu, omistaminen ei ole perusteltua. Tällöin resurssit, sekä taloudelliset että aineettomat, pitää voida vapauttaa ja kohdistaa muualle.

Edelliseen linjaukseen perustuen Mikkelin kaupunki on tarjonnut Pieksämäen kaupungille mahdollisuutta ostaa Mikkelin kaupungilta 100 kpl Pieksämäen Jäähalli Oy:n osakkeita tasearvoon 18,62 euroa/osake.

Pieksämäen kaupunginhallitus on päättänyt (31.5.2021 § 107), että Pieksämäen kaupunki lunastaa sille tarjottavat Pieksämäen Jäähalli Oy:n osakkeet muilta osakkailta tasearvon mukaisella hinnalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että Mikkelin kaupungin omistamat Pieksämäen Jäähalli Oy:n osakkeet (100 kpl) myydään Pieksämäen kaupungille hintaan 18,62 euroa/osake.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.