Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 8.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Nimeämistoimikunnan asettaminen

MliDno-2020-2199

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
  • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti 11.5.2021 § 47 lähettää tytäryhtiöiden hallitusten muodostamisen liittyvän nimeämistoimikunnan asettamisen uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallituksen 30.11.2020 § 380 päätöksen liitteenä olleen ohjeluonnoksen mukaisesti konserni-​ ja elinvoimajaosto asettaa kuntavaaleja edeltävässä kokouksessaan nimeämistoimikunnan. Toimikuntaan nimetään Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmän jäsenten lisäksi edustajat kaikista puolueista. Puolueiden edustajat ovat lähtökohtaisesti kunnallisjärjestöjen hallitusten/johtokuntien puheenjohtajia. Asia lähetettiin uudelleen valmisteltavaksi, jotta selvitetään tuleeko nimeämistoimikunnan kokoonpanossa noudattaa tasa-arvolain vaatimuksia.

Kunnallisia toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4a §, joka kuuluu seuraavasti:

"Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa ja kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu."

Sukupuolikiintiöstä voidaan poiketa erityisestä syystä. Erityinen syy voi olla esimerkiksi se, että jollakin erityisalalla on vain nais- tai miespuolisia asiantuntijoita.

Tehtyjen selvitysten mukaan kunnalla on oikeus poiketa tasa-arvolain sukupuolikiintiöstä myös silloin, kun toimielimiin valitaan jäseniä virka- tai luottamushenkilöaseman perusteella. Tällöin on useimmiten kysymys toimikunnista. Tässä yhteydessä asetettavan nimeämistoimikunnan kokoonpano koostuu kolmesta viranhaltijasta, jotka nimetään toimikuntaan virkansa perusteella, koska kyseiset viranhaltijat muodostavat konserniohjausryhmän. Puolueita pyydetyissä nimeämisessä oli vahvasti suositeltu, että asetettavat henkilöt ovat lähtökohtaisesti kunnallisjärjestöjen puheenjohtajistoa, jolloin nimeämisen voidaan katsoa perustuvan luottamushenkilöasemaan. Myös puolueiden nimetessä edustajia puheenjohtajiston ulkopuolelta, voidaan nimeämisen katsoa perustuvan henkilöiden luottamushenkilöasemaan. Näin ollen tehtyjen selvitysten perusteella nimeämistoimikunta voidaan asettaa aiemmin esitetyn mukaisena,  

Puolueita saatujen ilmoitusten mukaisesti nimeämistoimikunta koostuu Mikkelin kaupungin konserniohjausryhmän (talousjohtaja,​ taloussuunnittelupäällikkö,​ kaupunginlakimies) lisäksi seuraavista puolueiden ilmoittamista edustajista:

Ahonen Liisa (kd)

Heinänen Raimo (ps)

Hämäläinen Laura (kesk)

Marjalaakso Olli (kok)

Niilo-​Rämä Mika (liik)

Kilpinen Atte (vas)

Ojala Kari (sdp)

Saikkonen Jukka (vihr)

Siitari Markku (sin)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää seuraavat jäsenet tytäryhtiöiden hallituskokoonpanoja valmistelevaan nimeämistoimikuntaan: 

Tamlander Tiia (vs. talousjohtaja)

Poikolainen Tarja (kaupunginlakimies)

Skott Janne (vs. taloussuunnittelupäällikkö)

Ahonen Liisa (kd)

Heinänen Raimo (ps)

Hämäläinen Laura (kesk)

Marjalaakso Olli (kok)

Niilo-​Rämä Mika (liik)

Kilpinen Atte (vas)

Ojala Kari (sdp)

Saikkonen Jukka (vihr)

Siitari Markku (sin)

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Puolueiden yhteyshenkilöt

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.