Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 70 Konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet 2021

MliDno-2021-2918

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on määritellyt talousarviossa yhdelletoista tytäryhtiölle valtuustoon nähden sitovat tavoitteet. Näiden yhtiöiden tehtävänä on palvelutuotannon hoitaminen tai kaupungin kehittämistoimintaan keskeisesti osallistuminen. Yhteisöjen tavoitteet valmistellaan yhteistyössä tytäryhtiön ja yhteisön konsernivastuuhenkilön kanssa.  

Edeltävällä valtuustokaudella konserni- ja elinvoimajaosto kutsui konserniyhtiöt vuosittain kuultavaksi siten, että kuulemistilaisuudet järjestettiin konserni- ja elinvoimajaoston kokouksista erillisinä tilaisuuksina, ja tilaisuuksiin kutsuttiin jaoston lisäksi myös kaupunginhallituksen jäsenet. Nykyisen 1.8.2021 voimaan tulleen hallintosäännön 28 § mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto seuraa ja arvioi yhtiöiden tavoitteiden toteutumista ja taloudellisen aseman kehitystä ja tekee niiden perusteella tarvittaessa esityksiä kaupunginhallitukselle. Hallintosäännön 8 § mukaisesti konserni- ja elinvoimajaosto (5 jäsentä) koostuu jatkossa kaupunginhallituksen jäsenistä.

Hallintosäännön uudistusten myötä edellä mainittuja konserniyhtiöiden kuulemistilaisuuksia ei enää ole tarkoituksenmukaista järjestää konserni- ja elinvoimajaoston sekä kaupunginhallituksen yhteisinä tilaisuuksina.  Syksystä 2021 alkaen kuulemistilaisuudet järjestetään konserni- ja elinvoimajaoston kokousten yhteydessä konserni- ja elinvoimajaoston jäsenille. Kokouksissa on läsnäolo-oikeus myös kaupunginvaltuuston puheenjohtajistolla. Muutoksen myötä kokousten lukumäärän ja osanottajamäärän pieneneminen tuovat myös säästöjä kokouskustannuksiin.

Konserni- ja elinvoimajaosto kutsuu talousarvion 2021 mukaisesti konserniyhteisöjen johtoa kuultavaksi syksyn 2021 aikana alla esitetyn alustavan aikataulun mukaisesti. 

  • Tiistai 21.9. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy, Metsäsairila Oy, Mikkelin Ravirata Oy
  • Tiistai 12.10. Kiinteistökehitys Naistinki Oy, Mikkelin Oppilaitoskiinteistöt Oy, Mikkelin Jäähalli Oy, Etelä-Savon Energia Oy
  • Tiistai 16.11. Etelä-Savon Koulutus Oy, Mikkelin opiskelija-asunnot Oy, Mikalo Oy, Mikkelin Asumisoikeus Oy


Muutokset eri yhtiöiden kuulemispäivämääriin ovat mahdollisia ja taloussuunnittelupäällikkö voi sopia muutoksista suoraan yhtiöiden toimitusjohtajien kanssa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että valtuustokauden alusta lukien konserniyhtiöiden kuulemistilaisuudet järjestetään konserni- ja elinvoimajaoston kokousten yhteydessä.

Lisäksi konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy esitetyn konserniyhtiöiden kuulemisaikataulun, sekä valtuuttaa taloussuunnittelupäällikön sopimaan aikatauluun mahdollisesti tulevista muutoksista. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Konserniyhtiöiden toimitusjohtajat, konsernivastuuhenkilöt, kaupunginlakimies, talousjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.