Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 31.8.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 76 Esitykset osakkuus-/omistusyhteysyhteisöjen ylimääräisiin yhtiökokouksiin

MliDno-2021-3195

Valmistelija

 • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuntavaalien ajankohdasta (13.6.2021) johtuen, ei keväällä pidetyissä yhtiökokouksissa ollut mahdollista nimetä uusia hallituksia kaupungin tytär- ja osakkuusyhteisöihin.

Konserni- ja elinvoimajaoston nimeämä toimikunta valmisteli esitykset tiettyjen tytäryhtiöiden hallitusten jäseniksi. Muiden yhteisöjen osalta hallituksiin esitettävien henkilöiden nimet tulevat puolueilta saatujen tietojen mukaisesti suoraan konserni- ja elinvoimajaoston käsiteltäväksi. Hallituskokoonpanoihin mahdollisesti tulevat muutokset edellyttävät ylimääräisen yhtiökokouksen järjestämistä mahdollisimman pian. Alle listattujen osakkuussyhteisöjen osalta esitetään konserni- ja elinvoimajaoston päätettäväksi / tiedoksi seuraavia asioita:

 • Mikkelin Mikaeli Oy: Yhtiön hallitus on kutsunut koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Yhtiökokous järjestetään maanantaina 13.9.2021 klo 10.00 alkaen. Kokouspaikkana on Konserttitalo Mikaelin kokoushuone osoitteessa Sointukatu 1 Mikkeli. Yhtiökokousedustajana toimii hallintojohtaja. Kokouksen esityslistalla on hallituksen nimeäminen. Mikkelin kaupunki esittää hallituksen jäseneksi Risto Rouhiaisen.
   
 • Saimaa Stadiumi Oy järjestää ylimääräisen yhtiökokouksen 15.9.2021 klo 8.00 alkaen osoitteessa Patteristonkatu 1, Mikkeli. Osallistuminen on mahdollista myös etäyhteydellä. Esityslistan mukaisesti kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestykseen tehtävä lisäys, sekä nimetään yhtiölle uusi hallitus. Yhtiökokousedustajana toimii sivistysjohtaja.
  • Yhtiöjärjestykseen esitetään lisättäväksi uudeksi 5§ kirjaus erilajisista osakkeista: ”5§ Yhtiöllä on kaksi osakesarjaa: A-sarjan osakkeet ja K-sarjan osakkeet. Osakesarjat eroavat toisistaan siten, että A-sarjan osakkeilla on yhtiökokouksessa sata (100) ääntä ja K-sarjan osakkeilla yksi (1) ääni.”
  • Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kokouksessa yhtiön hallitukseen esitettävät henkilöt.
    
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy: Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää kokouksessa yhtiön hallitukseen esitettävät henkilöt, sekä pyytää yhtiötä järjestämään ylimääräisen yhtiökokouksen. Yhtiökokousedustajana toimii hallintojohtaja. 
   
 • Kyyhkylä-säätiö: Säätiön hallituksen varapuheenjohtaja ja Kyyhkylä-säätiön asiamies ovat säätiön nimissä lähestyneet konserni- ja elinvoimajaostoa kirjeellä, jossa pyydetään nykyisen hallituksen voivan jatkaa tehtävässään 31.8.2022 saakka. Mikkelin kaupungin nimeäminä jäseninä hallituksessa ovat toimineet Markku Kakriainen (pj), Mali Soininen ja Hannu Tullinen. Pyyntöä on perusteltu säätiötä koskevien merkittävien keskeneräisten muutosten loppunsaattamisella. Kuntavaalien jälkeen puolueet ovat käyneet keskinäisiä neuvotteluja luottamuspaikkojen jaosta, ja asianosaisten puolueiden kesken on suhtauduttu myönteisesti Kyyhkylä-säätiön esittämään toivomukseen nykyisen hallituksen toimikauden jatkamisesta 31.8.2022 saakka. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto

 • nimeää Mikkelin Mikaeli Oy:n hallituksen jäseneksi Risto Rouhiaisen.
 • nimeää kokouksessa Mikkelin kaupungin osalta hallitusten jäsenet yhtiöihin Saimaa Stadiumi Oy sekä Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy
 • päättää, että Kyyhkylä-säätiön nykyinen hallitus jatkaa toimikauttaan 31.8.2022 saakka, jonka jälkeen säätiön hallituspaikat jakautuvat kuntavaalien jälkeisten puolueiden keskinäisen paikkajaon mukaisesti.
 • merkitsee tiedoksi Saimaa Stadiumi Oy:n yhtiöjärjestykseen tehtävän lisäyksen.
 • merkitsee tiedoksi saapuneet yhtiökokouskutsut ja nimetyt kokousedustajat.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä täydensi päätösesitystä seuraavasti

 • Mikkelin Mikaeli Oy:n hallituksen jäseniksi Risto Rouhiainen ja Sami Järvinen (pj) sekä varajäseneksi Ismo Rahikainen
 • Saimaa Stadium Oy:n jäseniksi Soile Kuitunen ja Jouni Riihelä
 • Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:n jäseniksi Pirkko Rahikainen ja Kimmo Mikander (vpj)

Puheenjohtaja totesi, että jaoston päätökseksi on tullut päätösehdotus esittelijän tekemillä täydennyksillä.

Tiedoksi

yhtiökokousedustajat, hallituksiin esitettävät henkilöt, Saimaa Stadiumi Oy/toimitusjohtaja, Mikkelin Mikaeli Oy/toimitusjohtaja, Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy/toimitusjohtaja, Kyyhkylä-säätiö/asiamies, hallintojohtaja, talousjohtaja.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.