Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 26.1.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Matkailuselvitys 2022

MliDno-2016-422

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n ja kaupungin välinen sopimus vuosille 2020-​2021 on hyväksytty 19.12.2020 § 527. Lisäksi sopimusta on tarkistettu kaupunginhallituksessa 22.2.2021 § 82. Sopimuksen taloudellinen arvo on ollut 1.275.000 euroa (+ alv 24 %).

Kaupunginhallitus on linjannut kokouksessaan 19.4.2021 § 160, että elinvoimatyön uudistamisen tavoite on, että

 • Kaupungin uudistetut elinvoimapalvelut vastaavat hyvin asiakkaiden tarpeita ja palveluja käytetään mielellään niiden ajankohtaisuuden, nopeuden, joustavuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta.
 • Palvelut lisäävät selkeästi myönteistä yritysilmapiiriä Mikkelissä.
 • Elinvoimatyön uudistamisen hyötyjinä ovat kuntalaiset, eri elinvoimatyöhön liittyvät toimijat sekä erityisesti alueen yritykset ja elinkeinoelämä.
 • Kaupungin uusittu elinvoimatyön johtamistapa on selkeää ja voimassa olevan elinvoimaohjelman mukaista.
 • Alueen maine sekä elinvoimaisuus ovat parantuneet uusien ja yhteistyöaktiivisten elinvoimapalveluiden joustavuuden ja tehokkuuden ansiosta.
   

Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että Miksein rooliin ja palvelusopimukseen liittyen seuraavaa:

 • Miksein palvelusopimuksessa painotetaan nykyistä enemmän tuloksellista elinvoimatyötä ja tilausta tarkistetaan näiltä osin vuoden 2022 alusta alkaen
 • Matkailu säilyy osana kehitysyhtiötä
 • Miksein palvelusopimusta tarkistetaan Matkailun osalta siten, että matkailuyritysten kehittämiseen tilataan nykyistä enemmän resurssia ja lisäksi matkailun kehittämisen tavoitteet määritellään nykyistä tarkemmin
   

Miksein hallitus on käsitellyt omalta osaltaan uutta sopimusta vuodelle 2022 ja sitä esitellään kokouksessa. Lisäksi kokouksessa esitellään Miksei Oy:n raporttiluonnos vuoden 2021 toteumasta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee asian tiedoksi ja antaa mahdolliset jatkovalmisteluohjeet

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Jaosto palautti yksimielisesti sopimusluonnoksen uuteen valmisteluun siten, että ensin tulee selvittää kaupungin matkailumarkkinoinnin mahdollinen itsenäinen asema omana yhtiönä tai kaupungin omana toimintana. Lisäksi jaosto päätti, että asia pitää tuoda jaostolle uudelleen arvioitavaksi viimeistään tammikuussa vuonna 2022.  

Merkitään, että Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n vt. toimitusjohtaja Juha Kauppinen selosti asiaa jaostolle.

Merkitään, että tämä asia käsiteltiin yhdessä § 99 kanssa.

Valmistelija

 • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi
 • Aki Kauranen, strategia- ja kehityspäällikkö, aki.kauranen@mikkeli.fi

Kuvaus

Konserni- ja elinvoimajaosto on kokouksessaan 16.11.2021 § 98 antanut toimeksiannon selvittää Mikkelin kaupungin oman matkailuyhtiön perustamista ja matkailutoimintojen ottamista kaupungin omaksi tehtäväksi.

Työryhmä Timo Halonen, Ari Liikanen ja Aki Kauranen ovat toimeksiannon mukaan selvittäneet asiaa mm. hyödyntämällä aiemmin vuosien 2020-21 puolella tehtyä kaupungin elinvoimatyön uudistamiseen liittyneen selvityksen aineistoa, muita matkailuun liittyviä ajankohtaisia selvityksiä ja tilastoaineistoa sekä matkailuammattilaisten henkilöhaastatteluja.

Keskeisiä esille nousseita selvitettäviä näkökulmia ovat mm. matkailun seudullisuus, matkailun rahoitus, matkailuyritysten liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja yritysten kasvu, matkailun kehittämiseen liittyvät prosessit ja niiden kehittämistarpeet sekä mahdollisen uuden organisoitumismallin tuomat edut tai haasteet verrattuna nykytilaan.

Selvityksen keskeiset johtopäätökset ovat seuraavat:

 • Keskustelua matkailun asemasta ja organisoitumisesta on käyty jo pitkään ja selvityksiä tehty => nykyinen organisoitumiseen liittyvä ratkaisu osana elinvoimatyön uudistamista keväällä 2021,
 • Matkailun organisoitumiseen liittyviä toimintamalleja on Suomessa monia riippuen alueesta ja sen ominaispiirteistä.
 • Mikkelin seudun matkailun kehittäminen on saanut runsaasti kiitosta sekä paikallisesti, että laajemminkin. Ko. työ on tehty nykyisellä toimintamallilla ja nykyisillä resursseilla hyödyntäen alueelle kohdentuvaa hankerahoitusta.
 • Kehitysyhtiön ja sen matkailuyksikön välinen kommunikaatio ei tällä hetkellä toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja tarve matkailun prosessien laaja-alaiseen kehittämiseen on ilmeinen riippumatta matkailun organisoitumismallista. Lisäksi matkailun liiketoimintaosaamisen kehittämisen yhteys laaja-alaisen matkailumarkkinointiin on turvattava.
 • Nykyinen organisoitumismalli ei estä matkailun kehittämistä & kasvua ja organisoitumismallin muuttaminen tässä vaiheessa toisi puolestaan paljon ennakoimattomia riskitekijöitä kuten:
  • Seudullisuuden toteutuminen ja MSM ry:n palvelusopimuksen uusiminen 1.6.2022 alkaen (seudun kunnilla on kasvavaa kiinnostusta kehitysyhtiön palveluiden hyödyntämiseksi ml. erityisesti matkailun kehittäminen laaja-alaisesti)
  • Hankkeet (madollisen uuden matkailuyhtiön rahoitus tulisi olla riittävällä tasolla, jotta nykyisenkaltaista hankesalkkua voitaisiin pitää yllä, ts. kassan kestävyys)
  • Vapaa-ajan-/kausiasumisen kehittäminen on osin täysin matkailun kehittämisestä poikkeavaa toimintaa
  • Seudullisen yhtiön tai yhdistyksen perustaminen vaatii neuvotteluja useiden osapuolien kanssa ja se ottaa aikaa, toisaalta vain Mikkelin omistama matkailuyhtiö voi myydä rajallisesti palveluja esim. seudun kunnille (”in house”).
  • Virastotalon tilajärjestelyt etenevät keväällä elinvoimatyön uudistamisen yhteydessä tehdyn linjauksen mukaan
 • Kehitysyhtiön tulisi vastata aiempaa paremmin matkailun kehittämisen kokonaiskoordinaatiosta (mm. markkinointi, yrityskehittäminen, infra jne) ja jatkossa kehitysyhtiön hallituksella ja uudella toimitusjohtajalla on erityinen vastuu ko. toimintamallin sujuvuudesta.
 • Yhtiöittäminen ei tue ajatusta/tavoitetta konsernirakenteen tiivistämisestä.
 • Matkailun ottaminen kaupungin omaksi toiminnaksi ei ole saanut kannatusta erityisesti matkailuväeltä mm. työehtosopimuksiin liittyvien muutosten takia.
 • Tilastojen valossa nykyisellä laajasti ymmärrettävällä matkailumarkkinoinnilla ei ole saatu aikaan toivottua kasvua.
 • Kaupungin taloustilanne ei salli merkittävää resurssitason nostoa matkailusektorille (nykyinen toimintamalli kokoaa luontevasti ja tehokkaasti yhteen kaupungin ja seudun resurssit).
 • Jos matkailuun panostetaan nykyistä enemmän, panostus tulisi kohdentaa toimintaan eikä esim. uuden yhtiön hallinnosta aiheutuviin lisäkuluihin.


Selvitysryhmän mielestä matkailun uudelleenorganisoinnille ei ole tarvetta vaan jatkossa on kiinnitettävä huomio seuraaviin asioihin:

 • Matkailun kehittämisalustan ylösajoon ja prosessien kuvaamiseen osana kehittämisalustalle keväällä 2022 laadittavaa ”Matkailun kasvuohjelmaa”.
 • Matkailuun liittyvien prosessien ja käytänteiden edelleen kehittäminen osana kehitysyhtiötä.
 • Kehitysyhtiössä resurssia kohdennettava entistä enemmän matkailuyritysten yritysneuvontaan ja kasvupalveluihin unohtamatta nykyisen kaltaista matkailumarkkinointia.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto esittää kaupunginhallitukselle, että konsernirakennetta ei matkailutoimintojen osalta nyt muuteta, vaan matkailutoiminnot säilyvät toistaiseksi osana kehitysyhtiön toimintaa. Lisäksi jaosto antaa Mikkelin kehitysyhtiö Mikseille konserni-ohjeen, mikäli kaupunginhallitus hyväksyy jaoston em. esityksen, että matkailun kehittämisalustan ja sen toiminnan suunnittelu käynnistetään välittömästi. Osana prosessia tuotetaan ”Matkailun kasvuohjelma”. Ko.  prosessista vastaa kehitysyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja. Matkailun kehittämisalustalle osoitetaan riittävät resurssit ja sille asetetaan ohjausryhmä.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Satu Taavitsainen esitti Raimo Heinäsen kannattamana asian palauttamista uuteen valmisteluun.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys asian palauttamisesta uuteen valmisteluun ja esitti asian ratkaitavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Satu Taavitsaisen esitystä asian palauttamista uuteen valmisteluun, äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Heli Kauppinen, Pirjo Siiskonen, Eero Aho) ja 2 ei ääntä (Raimo Heinänen, Satu Taavitsainen).

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittleyä jatketaan tässä kokouksessa. 

Puheenjohtaja totesi, että konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen. 

Merkitään, että strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 

Lisäksi merkitään, että tämän asian esittelyn aikana läsnä olivat Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n hallituksen jäsenet Tomi Sikanen (pj.), Armi Salo-Oksa, Arto Seppälä, Esko Pitkänen, Kati Häkkinen, Kalevi Niemi, Jani Himanen sekä yhtiön vt. toimitusjohtaja Maarit Randelin. Ko. henkilöt poistuivat kokouksesta klo 15.15.

Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän käsittelyn aikana.

Merkitään, että vs. taloussuunnittelupäällikkö Janne Skott ja vt. talousjohtaja Tiia Tamlander poistuivat tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.