Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 17.11.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Omistajaohjauksen tuloksellisuuden arviointi 2017-2020

MliDno-2019-1557

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön (§ 28, kohta 7) mukaisesti kaupunki teettää kerran valtuustokauden aikana ulkopuolisen arvioinnin omistajaohjauksen tuloksellisuudesta, sekä käsittelee tulokset ja johtopäätökset kaupunginvaltuuston ja -hallituksen puheenjohtajiston kanssa. 

Mikkeli on osallistunut vuosina 2019-2020 FCG:n ohjaamaan "tulevaisuuden toimintakykyiset kuntakonsernit" - verkostohankkeeseen. Konserni- ja elinvoimajaosto on 10.9.2019 § 83 hyväksynyt omistajaohjauksen tuloksellisuusarvioinnin teettämisen osana verkostohanketta. Hankkeessa toteutettuja tapaamisia ja työpajoja, sekä konsernijohtamisen tilaa koskevaa kyselyä on hyödynnetty arvioinnin tukena.

FCG on laatinut arvioinnin omistajaohjauksen tuloksellisuudesta vuosina 2017-2020 (liitteenä), ja esittelee raportin konserni- ja elinvoimajaoston kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee raportin tiedoksi, sekä linjaa viranhaltijoille toimintaohjeen esiin nousseiden kehittämistarpeiden huomioimiseksi.

Päätös

Merkittiin ja annettiin ohjeeksi viedä käytäntöön raportissa esille nostetut kehittämisen toimenpide-ehdotukset.

Merkitään, että kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtaja Kirsi Olkkonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.