Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Viranomaisjäsenen nimeämispyyntö Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) kaudelle 2020–2024

MliDno-2020-1208

Valmistelija

  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon ELY-keskus on pyytänyt Mikkelin kaupunkia nimeämään viranomaisjäsenen Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) kaudelle 2020-2024.

Nimeämispyyntö on seuraava:

"Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla toimii Itä-Suomen alueellinen etnisten suhteiden neuvottelukunta (ETNO). Neuvottelukunnan toimintaa Itä-Suomessa koordinoi Pohjois-Savon ELY-keskus. Valtioneuvoston asetus etnisten suhteiden neuvottelu kunnasta (771/2015) määrittelee neuvottelukunnan tarkoituksen ja tehtävät. 

Etnisten suhteiden alueellisen neuvottelukunnan tehtävänä on asetuksen 2 §:n mukaan 

  1. edistää vuoropuhelua ja yhteistyötä maahanmuuttajien, etnisten vähemmistöjen, viranomaisten, poliittisten puolueiden ja kansalaisjärjestöjen välillä;
  2. seurata etnisten suhteiden kehittymistä yhteiskunnassa ja tehdä aloitteita maahanmuuttajien ja etnisten vähemmistöjen osallistumisen ja vaikuttamisen edistämiseksi, näiden ryhmien henkilökohtaisen turvallisuudentunteen parantamiseksi ja eri väestöryhmien välisen myönteisen asenneilmapiirin kehittämiseksi;
  3. toimia asiantuntijaelimenä antamalla lausuntoja sekä tekemällä esityksiä ja aloitteita maahanmuutto-, kotouttamis- ja yhdenvertaisuuspolitiikan eri osa-alueiden kehittämiseksi;
  4. tehdä aloitteita etnisiä suhteita koskeviksi selvitys- ja kehittämishankkeiksi sekä osallistua niihin;
  5. tiedottaa etnisten suhteiden kehittymisestä sekä tehdä tunnetuksi monimuotoisen yhteiskunnan etuja.


ETNOn toimikausi vaihtuu ja myös tulevalla nelivuotiskaudella 2020‒2024 neuvottelukunta koostuu valtakunnallisesta ja seitsemästä alueellisesta neuvottelukunnasta, joista yksi on Itä-Suomen ETNO. Alueellisessa neuvottelukunnassa on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään 10 ja enintään 14 muuta jäsentä ja heillä varajäsenet. Maahanmuuttajien tai etnisten vähemmistöjen edustajia tulee olla vähintään puolet alueellisen ETNOn jäsenistä. 

Itä-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan toimikaudelle 2020‒2024 jäseniksi pyydettävät viranomaistahot ovat:

VARSINAINEN JÄSEN VARAJÄSEN
Kuopion kaupunki Iisalmen kaupunki
Mikkelin kaupunki Savonlinnan kaupunki
Joensuun kaupunki Outokummun kaupunki
Pohjois-Karjalan ELY-keskus Etelä-Savon ELY-keskus
Pohjois-Savon TE-toimisto Etelä-Savon TE-toimisto

 

Pyydämme organisaatiotanne tekemään esityksen henkilön nimeämiseksi Itä-Suomen alueelliseen etnisten suhteiden neuvottelukuntaan. Neuvottelukuntaan tulee nimetä naisia ja miehiä siten, että tasa-arvolain (609/1986) 4 a §:n vaatima edellytys (naisia ja miehiä, kumpiakin vähintään 40 %) täyttyy. Nimetyille viranomaisjäsenille ei makseta kokouspalkkioita tai korvata matkakuluja. Kokoukset pyritään järjestämään virka-aikana. 

Esitysten tulee sisältää seuraavat tiedot: henkilön sukunimi ja etunimi, titteli, organisaatio, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Henkilötietoja käytetään Itä-Suomen ETNOn kokoonpanon laatimiseksi ja tiedonvaihtoon ETNO-asioissa. Esitykset tulee toimittaa 14.8.2020 mennessä osoitteeseen lisbeth.mattsson@ely-keskus.fi

Lisätietoja asiasta antaa

Maahanmuuttopäällikkö Lisbeth Mattsson
Itä-Suomen alueellisen etnisten suhteiden neuvottelukunnan koordinaattori"

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto nimeää edustajan Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) kaudelle 2020-2024

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto päätti valtuuttaa sivistysjohtaja Virpi Siekkisen nimeämään edustajan Itä-Suomen Etnisten suhteiden neuvottelukuntaan (ETNO) kaudelle 2020-2024. 

Tiedoksi

Sivistysjohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.