Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.6.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Selvitys konsernirakenteesta

MliDno-2019-2130

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 kokouksessa ehdotettiin, että Mikkelin kaupunkikonsernista, sen tytäryhtiöistä ja liikelaitoksista pitäisi tehdä ulkopuolinen ja riippumaton selvitys. Selvityksen aiheena tulisi olla konserniin kuuluvien yhteisöjen tarpeellisuus, taloudellinen tila, hallintomalli ja hyvän hallinnon periaatteiden toteutuminen niiden toiminnassa sekä konsernirakenteen tehokkuus.

Toivottu selvitys on mahdollista toteuttaa ostopalveluna. Ostopalvelu on kilpailutettava kaupungin hankintaohjeistusten mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto käy ehdotetun selvityksen teettämisestä keskustelun ja evästää talouspalveluita selvitystyön kilpailutuksen suhteen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto kävi esittelyn pohjalta keskustelun ja ennen tarjouspyynnön lähettämistä käydään sähköpostikeskustelu konserni- ja elinvoimajaoston jäsenten kesken.

Valmistelija

  • Tiia Tamlander, taloussuunnittelupäällikkö, tiia.tamlander@mikkeli.fi

Kuvaus

Perlacon Oy:n laatima selvitys Mikkelin kaupungin konsernirakenteesta on liitteenä. Aineisto on salassa pidettävää, peruste julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 17. kohta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto käy keskustelun konsernirakenneselvityksen sisällöstä ja antaa tarpeelliseksi katsomansa jatkovalmisteluohjeet viranhaltijoille raportissa esitettyjen toimenpiteiden suhteen.

Päätös

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsi käydyn keskustelun tiedoksi, eikä antanut erityisiä jatkovalmisteluohjeita. 

Merkitään, että Marjo Helin, Perlacon Oy, johdon konsultti selosti asiaa konserni- ja elinvoimajaostolle. 

Merkitään, että Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.27.

Merkitään, että Markku Kakriainen saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana klo 16.58.

Merkitään, että Oskari Valtola poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17.50.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.