Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 16.11.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Mikkelin seudun Uusyrityskeskus ry Dynamon syyskokous

MliDno-2021-605

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun Uusyrityskeskus Dynamon sääntömääräinen syyskokous pidetään 18.11.2021 klo 8-10 MikkeliKaragella. 

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksen asialistalla on yhdistyksen kuntarahoitusta (ns. jäsenmaksua) koskeva uudistusesitys: Aiemmin jäsenkunnat ovat rahoittaneet yhdistyksen toimintaa kunnan asukaslukuun perustuvalla laskentamallilla. Uudessa esityksessä asukaslukuperusteisen maksuosuuden lisäksi toiminnan rahoittamiseksi otetaan käyttöön uusien yritysten lukumäärään perustuva maksu. Jäsenmaksun laskentamallin nykyinen asukaskohtainen maksuosuus pienenisi, mutta sen rinnalle tulisi toinen maksuperuste, joka pohjautuu yhdistyksen antaman neuvonnan ja ohjeistuksen myötä perustettujen yritysten lukumäärään. 

Kokouskutsu sekä esitys uudesta laskentamallista esitetään oheismateriaalina.

Rahoituksen määrän suhteuttaminen perustettavien yritysten lukumäärään olisi yhdistykselle aiempaa kannustavampi toimintatapa, ja siten osaltaan edesauttaisi uusien yritysten syntymistä ja kaupungin elinvoimaa.

Vuonna 2021 Mikkelin kaupungin asukaslukuun perustuvan mallin mukainen kuntarahoitusosuus on ollut noin 61 000 euroa. Uudistus esitetyssä muodossaan nostaisi Mikkelin kaupungin rahoitusosuutta noin 40 000 eurolla, ollen jatkossa noin 101 000 euroa. 

Mikkelin kaupungin kuntaosuus on maksettu Uusyrityskeskukselle Mikkelin Kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimesta niistä avustuksista, jotka Mikkelin kaupunki on myöntänyt Mikseille. Mikkelin kaupungin vuoden 2022 talousarvioraamissa ei ole huomiotu esitettyä 40 000 euron kustannusten kasvua, eikä kaupungin menokehystä tule kasvattaa. Elinvoiman edistämisen näkökulma puoltaa uudistuksen periaatetta, mutta kustannukset vuodelle 2022 tulisi voida kattaa Mikseille myönnetyn avustuksen sisältä tai vaihtoehtoisesti konserni- ja elinvoimapalveluiden palvelualueen talousarvion sisällä muusta toiminnasta.  

Uusyrityskeskuksen kokouksiin on edustajaksi nimetty strategia- ja kehityspäällikkö ja varalle hallintojohtaja (koel 31.8.2021 § 73). Kokouksessa valitaan yhdistykselle uusi hallitus. Mikkelin kaupungin nimeämänä jäsenenä hallituksessa on toiminut palvelupäällikkö Pekka Patama, joka on ilmaissut olevansa käytettävissä jatkossakin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto merkitsee syyskokouksen ja kokousedustajan tiedoksi, sekä ohjeistaa kokousedustajaa mm. kuntarahoituksen uudistusesitystä sekä hallituksen jäsenen nimeämistä koskien.

Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa. 

Päätös

Jaosto antoi ohjeeksi hyväksyä kuntarahoituksen uudistusesityksen sekä antoi ohjeeksi esittää hallituksen jäseneksi Raimo Heinästä. 

Tiedoksi

kokousedustaja, Mikkelin Uusyrityskeskus ry/toimitusjohtaja, talousjohtaja, hallintojohtaja

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.