Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.12.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Sovintoratkaisun etsiminen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän hallintoriita-asiaan

MliDno-2020-153

Valmistelija

  • Maria Närhinen, henkilöstöjohtaja, Maria.Narhinen@mikkeli.fi
  • Ari Liikanen, hallintojohtaja, ari.liikanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymässä on 36 jäsenkuntaa, joista peruspääomaosuuksien perusteella isoimmat jäsenkunnat ovat Kuopio 21 %, Kotka 12 %, Mikkeli 11 % ja Kouvola 10 % eli yhteensä näillä kaupungeilla on 54 % osuus kuntayhtymän peruspääomasta. Kuntayhtymällä ei vuoden 2020 aikana ole ollut mitään toimintaa, purkuun liittyvät toimenpiteet kuten kiinteän omaisuuden myynti ja arkiston siirto on tehty. Palvelutuotanto loppui jo vuonna 2018. Kuntayhtymän omaisuus on pankkitilillä oleva varat; tällä hetkellä noin 1,4 M€. Työntekijöitä on yksi eli kuntayhtymän johtaja, joka 1.3.2021 alkaen on osa-aikainen 20 % työajalla. Mäntyharjun kunta hoitaa kirjanpidon ja asiakirjahallinnan. Luottamushenkilöitä on yhtymähallitus ja yhtymävaltuusto, jotka on koostettu perussopimuksen mukaisesti. Yhtymävaltuuston kokouksessa on kunkin jäsenkunnan valitsemalla jäsenellä niin monta ääntä kuin hänen edustamansa kunnan kunnanvaltuustoon kuuluu jäseniä.

Kuntayhtymää ollaan purkamassa ja purkusopimus on hyväksytty kaikissa 36 jäsenkunnassa vuonna 2019. Yhtymävaltuusto ei kuitenkaan ole edennyt asiassa loppuselvityksen laatimiseen, koska lokakuussa 2019 vuodenvaihteessa 2016-2017 kuntayhtymästä eronneet Lappeenranta, Joensuu ja Imatra lähestyivät kuntayhtymää vaatimalla itselleen peruspääoman palautusta. Tämä lähestyminen käynnisti hallintoriita-asian kuntayhtymän ja näiden kolmen kunnan välillä. Hallintoriita-asiaan ei toistaiseksi ole tullut päätöstä hallinto-oikeudesta ja sen johdosta kuntayhtymän purkautuminen on viivästynyt eikä ole tietoa, milloin hallintoriita-asia olisi lopullisesti ratkaistu tuomioistuimissa.

Voimassa oleva perussopimus on hyväksytty vuonna 2015. Tämän mukaan ei peruspääomia palauteta eroaville kunnille. Uuden perussopimuksen syntymiseen liittyi monta eri mielipidettä ja erimielisyydet liittyivät eritoten siihen, palautetaanko peruspääoma tai osa siitä eroavalle jäsenkunnalle.

Jotta kuntayhtymän purku voitaisiin saattaa loppuun, isoimmat jäsenkunnat eli Kuopio, Kotka, Kouvola ja Mikkeli ovat valmistelleet sovintoratkaisua riita-asiaan. Neljän jäsenkunnan viranhaltijaa tapasi teamsissä hallintoriidan käynnistäneiden kaupunkien eli Lappeenrannan, Joensuun ja Imatran edustajat 30.11.2020. Neuvottelussa saavutettiin neuvottelutulos. Tapaamisesta laadittu muistio on oheismateriaalina. Neuvottelutuloksen keskeinen sisältö on seuraava:

Kuntayhtymän jäljellä olevat varat jaetaan loppuselvityksen valmistumisen ja kuntayhtymän purkautumisen jälkeen 36 jäsenkunnalle sekä kolmelle hallintoriidan nostaneelle kunnalle samoin perustein kunkin kunnan kuntayhtymän peruspääomiensa suhteessa. Kuntayhtymä vastaa omista oikeudenkäyntikuluista ja hallintoriidan käynnistäneet kunnat vastaavasti omista.

Jotta asia etenisi kuntayhtymässä, neljän suurimman jäsenkunnan on tarpeen käsitellä sovintoesitys ja omistajina ohjata kuntayhtymää toimimaan 30.11.2020 neuvottelussa sovitulla tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että kuntayhtymä sisällyttää tämän sovintoratkaisun osaksi loppuselvitystä ja purkusopimusta jäsenkuntien tahtotilan mukaisesti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto hyväksyy omalta osaltaan neuvotellun sovintoratkaisun liittyen Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymän purkutyön loppuunsaattamiseen vuoden 2021 aikana ja omistajaohjaa kuntayhtymää sopimaan asia kolmen hallintoriitahakemuksen jättäneen kunnan kanssa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.