Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 15.11.2022

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Työvapaan jatkon myöntäminen Mervi Hotokka, nuorisosihteeri

MliDno-2021-1633

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi
  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Nuorisosihteeri Mervi Hotokka hakee aiemmin myönnetylle työlomalle jatkoa ajalle 1.2-31.7.2023. Hän työskentelee Nuorisoalan tutkimus-​ ja kehittämiskeskus Juvenian projektipäällikön tehtävässä oppilaitosnuorisotyön ESR-​rahoitteisessa kehittämishankkeessa. Mervi Hotokalle on aikaisemmin myönnetty työvapaata ajalle 4.9.2020-​31.8.2021 (sivistysjohtaja 1.7.2020 § 37) ja jatko ajalle  1.9.2021-​31.1.2023 (Konserni- ja elinvoimajaosto 13.4.2021 § 4).

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 6 luku toimivalta henkilöstöasioissa 59 § virka-​ ja työvapaat mukaan kaupunginjohtajalla ja palvelualuejohtajilla on oikeus myöntää harkinnanvaraista virka-​ tai työvapaata enintään vuoden ajaksi. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virka-​ tai työvapaat myöntää konserni-​ ja elinvoimajaosto.

Sivistysjohtaja Virpi Siekkinen ja nuorisopäällikkö Tarja Sinioja puoltavat virkavapaan myöntämistä. Perusteluna virkavapaan jatkon myöntämiselle on se,​ että kyseessä on kehittämishankkeen loppuunsaattaminen. Hankkeelle on myönnetty jatkorahoitusta puolen vuoden ajaksi ja hakkeen loppuunsaattamisen kannalta on tärkeää, että sama projektipäällikkö on hankkeessa loppuun saakka. Kyseessä on hake,​ joka tukee työntekijän osaamista ja virkavapaan katsotaan olevan kaupungin edun mukaista.

Henkilöstöpalveluiden lausunto: Mikkelin kaupungin yleisenä linjauksena on,​ että lähtökohtaisesti virkavapauksia myönnetään vai erityisin perustein yli vuodeksi toiselle työnantajalle. Henkilöstöpalvelut puoltaa työvapaan myöntämistä. Perusteluna työvapaan myöntämiselle on se,​ että kyseessä on määräaikainen projektitehtävä,​ jonka katsotaan hyödyntävän työnantajaa jatkossa. Hankkeen loppuun saattaminen on jatkotyöskentelyn kannalta oleellista. Mervi Hotokan työskentely Yhessä eteenpäin -​hankkeen projektipäällikkönä tukee Mikkelin nuorisopalveluiden toimintaa erityisesti koulunuorisotyön kehittämisessä ja vahvistaa hänen ammatillista kasvuaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Konserin- ja elinvoimajaosto hyväksyy nuorisosihteerin Mervi Hotokan työloman jatkon ajalle 1.2-31.7.2023.

Päätös

Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Sivistyksen- ja hyvinoinnin palvelualue/sivistysjohtaja, nuorisopäällikkö, hakija, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.