Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.3.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 KOy Ristiinan Suopursu myyntitarjous

MliDno-2023-956

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkikonsernin asumisen politiikkaa hoidetaan vuokrataloyhtiön kanssa yhteistyössä. Kunnan tehtävä on tietyissä määrin huomioida alueellinen asuntotarjonta laajemmin kuin keskusta-alueilla. Vuokrataloyhtiön rooli on vastata asumisen kohteista ja niiden jatkokehittämisestä.

Mikkelin kaupunki omistaa yhdessä Suomen Lähiöasunnot Oy:n (0238191-9) kanssa KOy Ristiinan Suopursun. Kiinteistö Oy Ristiinan Suopursu on vuonna 1977 perustettu vuokrataloyhtiö. Kiinteistöosakeyhtiön tehtävänä on hallita rivitaloyhtiötä osoitteessa Forsströmintie 8-10, Ristiina. Yhtiö koostuu kahdesta erillisestä kerrostalosta, joissa on yhteensä 38 asuntoa ja asuinpinta-ala 2120 m². Omistusosuus jakaantuu suhteessa Mikkelin kaupunki 70 % ja Suomen Lähiöasunnot Oy 30 %.
Kiinteistöosakeyhtiön tulevaisuudesta on neuvoteltu osapuolten kesken, ja Suomen Lähiöasunnot on jättänyt kaupungille 150 000 €:n myyntitarjouksen osakkeistaan. Kaupungilla ei ole omassa toiminnassaan tarvetta asumisen kohteelle. KOy Ristiinan Suopursu on Mikkelin kaupungin realisoitavien kiinteistöjen listalla.

Mikalo Oy:n hallitus on neuvotellut kesästä 2022 alkaen Mikkelin kaupungin omistajaohjauksen kanssa kaavailuista siirtää kaupungin omistamia asuinkiinteistöjä ja palvelutaloja Mikalon omistukseen. KOy Ristiinan Suopursu kuuluu asuinkiinteistöjen kokonaisuuteen. Yhtiö odottaa omistajan linjauksia ja päätöksiä niistä periaatteista, joilla kiinteistöjen omistussuhteista voidaan päättää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni- ja elinvoimajaosto päättää, että Mikkelin kaupunki ei osta Suomen Lähiöasunnot Oy:n osakkeita hintaan 150 000 €, koska kaupungilla ei ole omassa palvelutuotannossaan välitöntä omistustarvetta asumisen kohteille. Lähtökohtaisesti vuokra-asumisen kohteet tulisivat olla konserniyhtiön taseessa, joten kohteen tulevaisuuden omistussuhde haetaan neuvottelujen kautta, joista vastaa vuokrataloyhtiö.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Suomen Lähiöasunnot Oy/Joonas Rautiainen, talonrakennuspalvelut/Jani Koikkalainen, Mikalo Oy/Hannu Sormunen ja Tommi Kuvaja

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.