Konserni- ja elinvoimajaosto, kokous 14.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Työloman jatko koulunkäynnin ohjaaja ajalle 20.4-31.12.2023

MliDno-2022-5812

Valmistelija

  • Sari Häkkinen, HR-päällikkö, sari.hakkinen@mikkeli.fi
  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Koulunkäynnin ohjaaja Virpi Vauhkonen hakee jatkoa aiemmin myönnetylle työlomalle. Sivistysjohtaja on päätöksellään 3.2.2022 § 7 myöntänyt työvapaata ajalle 20.4.2022-19.4.2023. Työvapaan syy on toisen työnantajan palveluksessa työskentely. Käytäntönä on, että vuodeksi voidaan työvapaata myötää toisen työnantajan palveluksen ajaksi, mikäli työnantaja katsoo, että työntekijän palattua omaan tehtäväänsä, vapaan pitämisestä on olennaista hyötyä tehtävässä.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 6 luku toimivalta henkilöstöasioissa 59 § virka-​ ja työvapaat mukaan kaupunginjohtajalla ja palvelualuejohtajilla on oikeus myöntää harkinnanvaraista virka-​ tai työvapaata enintään vuoden ajaksi. Tätä pitemmät harkinnanvaraiset virka-​ tai työvapaat myöntää konserni-​ ja elinvoimajaosto.

Virpi Vauhkonen hakee jatkoa työvapaalle ajalle 20.4.-31.12.2023. jolloin työvapaan pituus kaikkiaan on yli vuosi. Perusteluina on mahdollisuus oppisopimuksella kouluttautua työvapaan aikana toisen työnantajan palveluksessa lähihoitajaksi. Oppisopimuksen edellytyksenä on voimassa oleva palvelussuhde. Palvelualuejohtaja Virpi Siekkinen sekä Kalevankankaan koulun rehtori Janne Syrjäläinen puoltavat työvapaan jatkoa.

Henkilöstöpalveluiden lausunto: Mikkelin kaupungin yleisenä linjauksena on,​ että lähtökohtaisesti virka/työvapaata myönnetään vai erityisin perustein yli vuodeksi toiselle työnantajalle. Henkilöstöpalvelut puoltaa työvapaan myöntämistä. Perusteluna työvapaan myöntämiselle on se,​ että kyseessä on lisäkouluttautuminen oppisopimuksella ja saavutetulla koulutuksella on jatkossa hyötyä henkilön palattua omaan tehtäväänsä koulunkäynnin ohjaaksi ja koulutus vahvistaa hänen ammatillista kasvuaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Janne Kinnunen, kaupunginjohtaja, janne.kinnunen@mikkeli.fi

Konserni-​ ja elinvoimajaosto hyväksyy koulunkäynnin ohjaaja Virpi Vauhkonsen työloman jatkon ajalle 20.4.-31.12.2023.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sivistyksen- ja hyvinoinnin palvelualue/sivistysjohtaja, Kalevankankaan koulun rehtori, sivistyksen palvelupäällikkö, hakija, henkilöstöpalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunginhallitus.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.