Keskusvaalilautakunta, kokous 16.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Vaalituloksen vahvistaminen

MliDno-2020-517

Valmistelija

 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskusvaalilautakunta tehtävänä on vahvistaa vaalien tulos. Vaalien tulos ilmenee liitteenä olevista asiakirjoista. 

Vaalien tulosta osoittavat seuraavat vaalitietojärjestelmän tulosteet:
• KT 32 Ryhmien kannatus ja muutos edellisistä vaaleista,
• KT 29 Ryhmittäin ehdokkaiden äänet,
• KT 26 Valitut valtuutetut ja varavaltuutetut vertausluvuttain,
• KT 90 Mitättömät äänestysliput perusteittain,
• KT 23 Ehdokkaat vertausluvuittain,
• KT 21 Ehdokkaiden äänet, koko kunta,
• KT 20 Ehdokkaiden äänet äänestysalueittain,
• KT 10 Äänestysaktiivisuus kunnassa ja
• KT 11 Äänestysaktiivisuus sukupuolen mukaan äänestysalueittain

Lisäksi vaalien tuloksesta tulee laatia kuulutus ja keskusvaalilautakunnan pöytäkirja julkaista kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla valitusosoituksineen.

Samalla keskusvaalilautakunta tulee antaa luettelo valtuutetuksi valituista sekä heidän varajäsenistään tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä julkaisee
ilmoituksen alueella ilmestyvissä lehdissä.

Päätösehdotus

Keskusvaalilauta päättää vahvistaa vaalien tuloksen liitteenä olevien asiakirjojen mukaisesti. 

Vaalien tuloksesta laaditaan kuulutus ja keskusvaalilautakunnan pöytäkirja julkaistaan kaupungin julkisten kuulutusten ilmoitustaululla valitusosoituksineen.

Samalla keskusvaalilautakunta antaa luettelon valtuutetuksi valituista sekä heidän varajäsenistään tiedoksi kaupunginvaltuustolle sekä julkaisee
ilmoituksen alueella ilmestyvissä lehdissä.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan vaalilain (714/1998) 100 §:n mukaisesti muutosta valittamalla.

Valitusoikeus
Tähän päätökseen saa hakea muutosta:

 • se, jonka etua tai oikeutta päätös loukkaa,
 • jokainen vaaleissa ehdokkaana ollut henkilö tai ehdokashakemuksen antanut puolue tai yhteislista


sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.

Lisäksi päätökseen saa hakea muutosta:

 • jokainen asianomaisessa vaalipiirissä tai kunnassa äänioikeutettu henkilö,
 • kuntavaaleissa kunnan jäsen


sillä perusteella, että vaalit on toimitettu virheellisessä järjestyksessä ja että se on saattanut vaikuttaa vaalien tulokseen.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä, kun vaalien tulos on julkaistu.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen
Hallintovalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa
https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.