Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 9.3.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Peitsarin koulun väistötilat

MliDno-2018-553

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Peitsarin koululla tehdyissä sisäilmatutkimuksissa on havaittu viitteitä vaurioista, joita ei voida korjata koulutoiminnan aikana. Koululle on etsitty mahdollisia väistötiloja muista koulukiinteistöistä, yksityisestä palveluntarjonnasta sekä kartoitettu sijaintivaihtoehtoja siirtokelpoisille tilaelementeille.

Mikkelin kaupungin tilapalvelut, ruoka- ja puhtauspalvelut sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue ovat neuvotelleet koulutilojen vuokraamisesta Suomen Nuoriso-opiston Paukkulan -yksikön tiloista. Tilojen vuokra on yhteensä 11 525,76 €/kk (alv 0 %). Vuokraan ei sisälly liikuntasali eikä auditorio, joita voidaan vuokrata erilliskorvausta vastaan. Tekninen käsityö järjestetään muissa kouluissa. Ruokapalvelut toteutetaan niin, että kaupunki toimittaa tarjoiluvalmiin ruoan Isopadasta. Suomen Nuoriso-opistolta ostetaan mm. ruoan tarjoilu ja astiahuolto.

Tilat ovat heti käyttöönotettavissa ja vuokrataan toistaiseksi voimassaolevalla sopimuksella. Toiminta uusissa tiloissa alkaa jo maalis-huhtikuussa 2018.

Yhteistyö Suomen Nuoriso-opiston kanssa mahdollistaa tilojen sijoittumisen kohtuullisen lähelle nykyistä koulua niin, etteivät oppilaiden kuljetusmatkat kasva kohtuuttomasti. Yhteistyötä on mahdollista syventää esimerkiksi opiston opiskelijoiden harjoitteluihin kouluympäristössä.

Ruoka- ja puhtauspalvelut sekä sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue puoltavat esitystä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää vuokrata Peitsarin koulun väistötilat Suomen Nuoriso-opistolta.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta valtuuttaa kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen neuvottelemaan tarvittavista yksityiskohdista vuokrasopimukseen sekä allekirjoittamaan sopimuksen.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

 

Tiedoksi

Suomen Nuoriso-opisto, tilapalvelut/Jarkko Hyttinen, ruoka- ja puhtauspalvelut/Mia Hassinen, sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualue/Virpi Siekkinen ja Seija Manninen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9 – 11, 50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua
  • se, millaista oikaisua vaaditaan
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.
Postiosoite: PL 33, 50101 Mikkeli
Käyntiosoite: Maaherrankatu 9-11, 50101 Mikkeli
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi
Kirjaamon aukioloaika: klo 8-16

Käsitellyt asiat