Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Valtuustoaloite Mikkelin yksityistieverkon kehittämiseksi

MliDno-2021-1856

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jaakko Väänänen ym. esittivät 26.4.2021 valtuustoaloitteenaan otsikko asiasta seuraavaa:

"Mikkeli kaupungin alueella on yksityisteitä noin 1000 kpl , joista järjestäytyneitä teitä on 834 kpl. Kunnossapitoavustusta kaupunki on myöntänyt 782 tiekunnalle, yli 2000 kilometrille yhteensä 794 000 €.

Perusparannusta teki 45 tiekuntaa yhteensä noin 1,4 milj €.   Kaupunki avusti peruskunnostuksia 30 % eli yhteensä noin 413000 €.  ELY:n avustus oli 50 %  ja summa yhteensä noin 690 000 €

Viime aikoina etätyö on voimakkaasti lisääntynyt, samoin vapaa-ajan asunnoilla vietetty aika. Teitä käytetään ja  tämä taas nostaa yksityisteiden kunnossapidon tarvetta.

Hyväkuntoiset tiet omalta osaltaan parantavat maaseutuelinkeinojen, etätyön ja  vakituisten asukkaiden liikkumista.

Mikkeli on maan toiseksi suurin mökkikunta, hyvin laaja maaseutukaupunki. Tavoitteena tulisi olla maan suurin ja vetovoimaisin mökkikunta.

Valtio on myöntänyt ELY-keskukselle tieavustusrahaa, joka uhkaa jäädä käyttämättä, samoin kaupungin peruskunnostus avustusta jäi käyttämättä 2020.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Mikkelin kaupunki nostaisi peruskunnostus avustus prosenttia, joka taas kannustaisi tiekuntia teiden peruskunnostuksiin, jolloin kaupungin alueelle saataisiin enemmän valtion avustusta.

Mikkelissä 26.4.2021

Jaakko Väänänen,
Kirsi Olkkonen, Keijo Siitari, Seija Kuikka,
Taina Harmoinen, Markku Kakriainen, Petri Pekonen, 
Laura Hämäläinen, Liisa Pulliainen
Marja Kauppi, Marita Hokkanen, Outi Kauria"

Päätös

Kaupunginvlatuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2021 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Matti Kaira, yhdyskuntatekniikan valvoja, matti.kaira@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta avustaa vuosittain hakemuksensa jättäneitä yksityisteitä talousarviossa esitetyn määrärahan puitteissa. Vuoden 2021 talousarviossa on varattu yksityistieavustuksiin yhteensä 1 200 000 euroa, josta noin 800 000 euroa myönnetään kunnossapitoavustuksina laskennalliseen kilometrikustannukseen perustuen. Noin 400 000 euroa on varattu yksityisteiden perusparannusavustuksiin.

Kaupunki jakaa yksityistiet viiteen eri kunnossapitoluokkaan: 

Luokka I = Erittäin vilkasliikenteinen järjestäytynyt yksityistie, jossa on huomattavan paljon ulkopuolista liikennettä

Luokka II = Pysyvän asutuksen järjestäytynyt pääsytie, jonka vaikutuspiirissä on vähintään yksi ympärivuotisesti asuttu talous.

Luokka III = Vapaa-ajan asutusta palveleva järjestäytynyt yksityistie.

Luokka IV = Metsätie, joiden vaikutuspiirissä ei ole asutusta tai järjestäytymätön yksityistie.

Luokka V = Jäätiet

Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on hyväksynyt 26.1.2021 perusteet yksityistieavustusten käsittelyyn vuonna 2021. Perusteiden mukaan perusparannusavustusta voidaan myöntää harkinnan mukaan tien ja sillan yms. suunnittelu-, rakentamis- ja parantamistöistä aiheutuviin hyväksyttäviin kustannuksiin kunnossapitoluokkiin I ja II kuuluville tien osille.

Viime aikoina etätyö on voimakkaasti lisääntynyt, samoin vapaa-ajan asunnoilla vietetty aika ja tämä nostaa yksityisteiden kunnossapidon ja perusparantamisen tarvetta. Mikkeli on maan toiseksi suurin mökkikunta ja hyväkuntoiset yksityistiet osaltaan parantavat alueen vetovoimaa mökkikuntana. Vuonna 2021 valtion yksityisteille varattua avustusrahaa on haettavissa huomattavan suuri määrä ja vapaa-ajan asutusta palvelevat järjestäytyneet yksityistiet ovat tällä hetkellä valtionapukelpoisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää muuttaa avustusperusteitaan siten, että kunnossapitoluokkiin I ja II kuuluvien yksityisteiden lisäksi, parantamisavustusta voidaan myöntää samoilla perusteilla myös kunnossapitoluokkaan III kuuluville yksityisteille. Avustuksia yksityisteille voidaan myöntää harkinnan mukaan talousarviossa hyväksytyn määrärahan puitteissa.

Tämä päätös annetaan myös vastaukseksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle valtuustoaloitteeseen, joka koskee Mikkelin yksityistieverkon kehittämistä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, infra- ja viheraluepalvelut

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.