Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 131 UPM rantakaavat Ristiina / Periaatepäätös

MliDno-2021-3254

Valmistelija

  • Minna Frosti, kaavoitusinsinööri, minna.frosti@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 15. päivänä marraskuuta 2019 päivätyn ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja siihen liittyvät liitteet kaupunkiympäristölautakunnan arvioitavaksi.

Kaavan laatii Karttaako Oy maaomistajan aloitteesta. Kaavahanke on käynnistynyt vuonna 2012 viranomaisneuvottelussa Ristiinan kunnan ja maa-alueet omistavan UPM-Kymmene Oyj:n kanssa (liitteenä). Liitteenä on myös muistio vuoden 2017 työneuvottelusta.

Suunnittelualue muodostuu pienten lampien ja Honkataipaleen rantakaavan osalta lakanneiden tilojen Pirttisalo 491-522-6-11, Honkala 491-537-4-219 ja Honkataipale 491-530-9-15 ranta-alueista. Kiinteistöt on yhdistetty vuonna 2021 kiinteistöön Honkataipale 491-530-9-5. Saimaan Louhiveden osalta kaavamuutos koskee osittain tiloja Toijola-Haapaniemi 491-561-3-24 ja Niittylahti 491-524-1-44. Lampialueilla tai Honkataipaleen rantakaavan alueilla ei ole yleiskaavaa. Louhiveden – Alaisen rantakaavan alueella on myös Yöveden ja Louhiveden alueen rantaosayleiskaava.

Maanomistajan tavoitteena on ranta-asemakaavoituksen avulla osoittaa kaavassa em. tiloille kuuluva rakennusoikeus lomarakennuspaikkoina. Koska lampialueella on luontoselvityksessä todettu direktiivilajin olemassaolo sekä huomioitava voimassa olevassa maakuntakaavassa varaus Mäntyharjun kanavan rakentamiseksi, tulee rakennusoikeuksien siirtoa tutkia yhtiön muille jo kaavoitetuille alueille. Kyseiset siirrot mahdollistaisivat myös ainakin kahden merkittävän lampikokonaisuuden jäämisen jatkossakin täysin rakentamisen ulkopuolelle. Tämä mahdollistaa alueen luontoarvojen säilymisen sekä virkistyskäytön ja vetovoimaisempien rakentamisalueiden muodostumisen valmiiden tieyhteyksien tuntumaan.

Lampialueen mitoituksesta on tehty yhteenveto (liitteenä), jonka mukaan siirrettäviä loma-asuntopaikkoja tulee 16 kpl.

MRL 74 § mukaan maanomistajalla on oikeus laatia ranta-asemakaava omistamalleen ranta-alueelle ja asemakaavaehdotus on kunnassa käsiteltävä ilman tarpeetonta viivytystä. Maanomistajan toimesta laadittavan asemakaavan alueen tulee muodostaa tarkoituksenmukainen kokonaisuus. Yleiskaavan laatimisperiaatteiden mukaan samalle maanomistajalle kuuluvilla alueilla rakennusoikeutta voidaan siirtää saarista mantereelle ja alueelta toiselle.

MRL 54 § mukaan alueelle, jolla ei ole oikeusvaikutteista yleiskaavaa, on asemakaavaa laadittaessa soveltuvin osin otettava huomioon myös mitä yleiskaavan sisältövaatimuksista säädetään.

KHO on antanut vastaavissa ranta-asemakaavahankkeissa kielteiset päätökset

  • Loppi KHO 50112017 https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/muitapaatoksia/1507548175156.html
  • Kuopio KHO:2020:92 https://www.kho.fi/fi/index/paatokset/vuosikirjapaatokset/1599463571886.html
  • Orivesi KHO:2012:22

https://www.finlex.fi/fi/oikeus/kho/vuosikirjat/2012/201200676

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Maanomistajalla on oikeus laatia kaava ”UPM rantakaavat Ristiinakaupunkiympäristölautakunnan kannasta huolimatta, mutta kaupunki päättää kaavan hyväksymisestä.

Kaupunkiympäristölautakunta katsoo, että kaupunki ei tulisi hyväksymään kaavahanketta / Ristiinan eteläosan lampialueen ranta-asemakaava sekä  Honkataipaleen ranta-asemakaava ja Louhiveden – Alaisen ranta-asemakaavan muutos.

Perustelut:

Honkataipaleen rantakaavan alue on lampialueen läheisyydessä, mutta Louhivesi-Alainen rantakaava sijaitsee noin 20 km päässä lampialueesta, joten kaavahankkeen alue ei muodosta MRL 74 §:n mukaista tarkoituksenmukaista kokonaisuutta. MRL 73 § Yleis- ja asemakaavojen sisältövaatimuksista edellyttää, että ranta-alueille jää riittävästi yhtenäistä rakentamatonta aluetta. Rakennuspaikkojen siirto tapahtuisi sekä rantakaavoissa että rantaosayleiskaavassa rannoille jätetyille rakentamisesta vapaille maa- ja metsätalousalueille (kaavamerkinnät M ja M-1). Siirron kohteena olevien alueiden osalta muiden maanomistajien tasapuolinen kohtelu todennäköisesti vaarantuisi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pertti Karhunen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun. Jaana Strandman kannatti Pertti Karhusen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pertti Karhusen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 2 jaa ääntä (Karttu Hakala, Anni Panula-Ontto-Suuronen) ja 11 ei ääntä (Jaana Vartiainen, Pertti Karhunen, Marita Hokkanen, Jaakko Väänänen, Hannu Tullinen, Perttu Noponen, Jaana Strandman, Katriina Noponen, Jouko Kervinen, Saara Isoaho, Mikko Kosonen).

Puheenjohtaja totesi, että Pertti Karhusen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että Kerttu Hakala jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Eriävä mielipide

  • Kerttu Hakalan eriävä mielipide:

    Päätöksen valmisteluaineistossa käy ilmi, että suunniteltu kaava ei ole yleiskaavan mukainen eikä ennakkotapausten käsittelyjen mukaan myöskään noudata maankäyttö- ja rakennuslakia. Asiaa on selvitetty pitkään eikä mitään aihetta päättämättömyyteen tässä vaiheessa enää ole. 

Tiedoksi

Maankäyttö ja kaupunkirakenne / Frosti Minna, Avelin Kirsi, Karttaako Oy / Mäkelä Jarmo.

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.