Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Talouden seuranta 7/2021, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2021-1166

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Mari Komulainen, controller, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talousarvion 2021 mukaisesti kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle annetaan selvitys talouden ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta 7/2021 seurannan yhteydessä. Raportti toimii samalla vuoden 2022 talousarvion valmistelun tukena.

Heinäkuun seurannassa raportoidaan talouden toteutuman lisäksi myös strategisten ohjelmien seuranta talousarviossa 2021 esitettyjen ohjelmakorttien muodossa. Palvelualueet sekä liikelaitokset ja taseyksikkö esittävät seurannan tilanteen ja merkittävät muutokset tavoitteittain ohjelmakorteilla, jotka toimitetaan myös kaupunginvaltuustolle.

Seurantaraportti sisältää seuraavat osat:

  • johdon analyysi: olennaiset seikat, kuten merkittävät talouden poikkeamat, olennaiset toiminnalliset muutokset sekä arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle ja toiminnan kehittämiselle.
  • talouden toteuma- ja ennustetiedot
  • ohjelmakortit
  • suoritetaulukot
  • tiliryhmäkohtaiset toteuma-analyysit.
     

Mahdolliset määrärahamuutokset haetaan ensisijaisesti vasta 10/2021 seurannan yhteydessä. Heinäkuun seurannan yhteydessä voidaan kuitenkin hakea sellaisia määrärahamuutoksia tai -siirtoja, jotka perustuvat jo olemassa oleviin toiminnan laajennus-, muutos- tms. päätöksiin, joista on jo syntynyt lisäkustannuksia ja joihin ei ole varauduttu talousarviossa.

Investointien toteutuminen ja ennusteet sekä selvitykset toteutuvista investoinneista kootaan keskitetysti kaupunkiympäristölautakunnan seurantaraportille.

Seurantaraporttien on oltava talouspalveluiden käytettävissä W-aseman toimialakohtaisissa kansioissa ke 8.9.2021 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy talouden seurannan liitettäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Esittelijä kertoi, että alkuperäiseen liitteeseen tehdään tekninen korjaus, joka koskee pysäköinninvalvonnan tuloja. Tämä vaikuttaa myös palvelualueen kumulatiiviseen ennusteeseen. Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.