Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 7.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Kaupunkiympäristölautakunnan selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2020

MliDno-2021-1402

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan käytännön arviointityö muodostuu mm. arviointisuunnitelman laati­mi­sesta, ar­vioin­timenetelmien valitsemisesta, vi­ran­haltijoiden ja luottamushenkilöiden kuulemisista kokouksissa sekä esityslistojen ja pöy­täkirjojen lukemisesta. Ensisijaisesti arviointi suoritetaan arvioita­van vuo­den ti­lin­päätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen perus­teella. Tarkastuslautakunta on vuoden 2020 arviointia varten kuul­lut ko­kouksissaan kaupungin viranhaltijoita ja eräiden konserniyhtiöiden toimitusjohtajia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta linjaa vuoden 2020 arviointikertomuksen valmisteluprosessia ja sisältöasioita sekä lautakunnan työskentelytapaa ja työnjakoa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen laatimista.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kuvaus

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2020 arviointikertomuksen laatimista ja allekirjoittaa sen tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta

  • saattaa vuoden 2020 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta

  • saattaa vuoden 2020 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2021 loppuun mennessä toimenpiteistä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että pykälät 79, 80 ja 81 käsiteltiin samanaikaisesti.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan tilinpäätöksestä 2020 antama arviointikertomus on luettavissa oheisesta liitetiedostosta. Kaupunginhallituksen on raportoitava kaupunginvaltuustolle lokakuun loppuun mennessä toimenpiteet, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty. Selvitykset viedään kaupunginhallituksen kokoukseen syyskuussa ja edelleen kaupunginvaltuuston kokoukseen. Valmiiden, lautakuntien omalta osaltaan käsittelemien vastausten tulee olla kirjattuna annettuun asiakirjapohjaan 9.9. klo 16.00 mennessä. Kaupunkiympäristölautakunta antaa seuraavat vastaukset lautakunnalle esitettyihin kysymyksiin. Pöytäkirja tarkastetaan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Korjaushankkeiden toteutuminen  

”Koronapandemian kerrotaan olevan yksi syy korjaushankkeiden tavoiteltua huonompaan toteutumiseen. Mitä muita syitä siihen oli?”  

Kunnossapitosuunnitelman mukaisia korjausrakennushankkeita ei saatu täysimääräisesti toteutettua mm. koronapandemiasta johtuen, kun esimerkiksi koulu- ja hoivakiinteistöihin tapahtuvia käyntejä pyrittiin minimoimaan kontaktien vähentämiseksi. Lisäksi korjaushankkeiden toteuttamiseen vaikutti esimerkiksi henkilöstöresurssit, joissa oli puutetta mm. pitkien sairauslomien ja eläköitymisen vuoksi. Kaupungin LVI-asiantuntijan työaikaa jouduttiin väliaikaisesti ohjaamaan rakennusvalvonnan puolelle, jotta lupakäsittelyt saatiin etenemään edellisen LVI-tarkastajan irtisanoutumisesta huolimatta.  Projektien priorisoinnissa talotekniikan asiantuntijoiden työpanosta kohdennettiin investointipuolen suuriin hankkeisiin kuten Rantakylän päiväkoti, Kalevankankaan jalkapallohalli ja eteläinen aluekoulu. Haasteista huolimatta tärkeät hankkeet saatiin toteutettua priorisoimalla, niin ettei rakennusten arvon säilyttäminen tai ihmisten terveys vaarantunut.  

Jätevesijärjestelmien uusiminen  

”Jätevesijärjestelmien uusimisessa asetusten edellyttämälle tasolle ohjelmakortissa on tavoite/mittari kpl/vuosi, mutta paljonko uusimista vaativia järjestelmiä yhteensä on? Toteutumana kerrotaan vain 10 kpl lupahakemuksia, mutta paljonko on toteutuneita?”  

Ajanjaksolla 1.8.2017-1.8.2021 on haja-asutusalueella haettu lupia n. 192 kpl kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän rakentamiseen, joista n. 119 on kohdistunut olemassa olevan rakennuspaikan tai rakennuksen järjestelmien parantamiseen. Rakennusvalvontaviranomainen edellyttää lupa-asian yhteydessä parantamaan jätevesiratkaisuja, jos rakennus sijaitsee alueella, jossa määräykset edellyttävät jätevesijärjestelmän parantamista (rakennus sijaitsee 100 m päässä vesistöstä tai pohjavesialueella kiinteistön omistajan olisi tullut saattaa järjestelmä määräysten mukaiselle tasolle 31.10.2019 mennessä. Muilla alueilla jätevesijärjestelmän perustason puhdistusvaatimus voi tulla noudatettavaksi, kun kiinteistöllä tehdään rakennuslupaa edellyttäviä korjaus- ja muutostöitä.)  

Jätevesiasetuksen sekä ympäristösuojelumääräysten valvonta kuuluu ympäristösuojeluviranomaiselle tapauksissa, joissa jätevesijärjestelmä olisi kiinteistönhaltijan tullut saattaa määräyksen mukaiselle tasolle lainsäädännössä säädetyssä ajassa eikä näin ole tehty.  

Pursialan lentotuhkan hyödyntäminen  

”Pursialan lentotuhkan hyödyntämisen kohdalla jää epäselväksi, mikä on vuoden 2020 toteuma?”  

Lentotuhkan määrä oli 5970 tonnia, joka hyödynnettiin kaikki rakeisena metsälannoitteena. 

Maatalouslomituksen toteuma  

”Maatalouslomituksen osalta jää epäselväksi, miten lomituspäivien määrä suhtautuu esimerkiksi maatilojen määrään? Onko toteuma hyvä vai huono, kun tavoitetta ei ole lainkaan asetettu?”  

Lomituspäivien lukumäärä koostuu vuosilomapäivistä, sijaisapupäivistä ja maksullisista lomituspäivistä. Lomaoikeutetuilla on 26 vuosilomapäivää, oikeutettu voi saada sijaisapulomitusta esim. Tapaturman sattuessa. Vuonna 2021 Lomituspalveluiden asiakkaina on lomaoikeutettuja yrittäjiä n. 500, lomaoikeutettuja tiloja on n. 300 tilaa.  

Tilavarausjärjestelmä  

”Tilavaraukset, mm. luistelukenttien varausten epäselvyys puhututti kaupunkilaisia talvella. Tavoitteeksi on asetettu varausjärjestelmän selkiyttäminen, ja tilinpäätöksessä todetaan, että kehittämistyö jatkuu, mutta mitä konkreettista on tehty?”  

Nykyinen tilavarausjärjestelmä on tunnistettu osittain haastavaksi erityisesti asiakasnäkökulmasta. Kuntaorganisaation käyttöön soveltuvia järjestelmiä, jotka integroituvat esimerkiksi kulunvalvonnan järjestelmiin, tulee kartoittaa yhteistyössä. Aiemmin tehty Varaamo -järjestelmän kokeilu ei johtanut järjestelmähankintoihin, sillä ohjelma ei palvellut siinä mittakaavassa mitä isojen massojen hallitseminen vaatii. Kartoitus on ollut kaupungin palvelukehitystiimin kärkihankkeita, mutta se on keskeytetty resurssipulan vuoksi. Järjestelmämuutoksen lisäksi tulee tarkastella kaupungin omia toimintamalleja palvelujen tehostamiseksi. 

Satamapalveluiden asiakaspalaute  

”Vuoden 2019 arviointikertomukseen annetussa selvityksessä on kerrottu, että ulkoistetuista satamapalveluista on kerätty asiakaspalautetta. Millaista asiakaspalautetta niistä on saatu ja mihin toimenpiteisiin se on johtanut tai johtamassa?”  

Mikkelin kaupunki saa asiakaspalautetta satamista kaupungin palautejärjestelmän kautta, sähköpostitse ja puhelimitse.   

Palautteet satamista koskevat lähinnä teknisiä asioita kuten laitureiden kuntoa ja pilssi- ja septilaitteistoa. Välittömät palautteet viedään heti toimijoiden (Navio Satamapalvelut Oy ja Ristiinan Pursiseura) käsittelyyn ja hoitoon.  Laajempia kokonaisuuksia käsittelevät palautteet käydään lävitse sopimusta koskevissa kokouksissa.   

Anttolan sataman ja Lotjasaaren sataman jätehuollosta, septi- ja pilssivesilaitteitosta on saatu paljon palautetta. Syksyn 2021 aikana molempien sataminen septi- ja pilssilaitteiston järjestelmä uudistetaan. Anttolan sataman rakennetaan uusi jätekatos ja Lotjasaaressa tarkennetaan jätteiden keräystä.   

Satama- ja venelaitureiden ikääntyminen ja heikko kunto tunnistetaan, mutta investointiohjelmassa siihen osoitetulla rahamäärällä ei pystytä uusimaan laitureita tarvittavalla tahdilla. Navio Satamapalvelut Oy:n sopimuksen sisällä pystytään vuosittain kunnostamaan mm. jään rikkomat rakenteet, kuten laitureiden betoniponttonit ja aisat, mutta laajempaan laitureiden uusimiseen ei ole mahdollisuutta.  

Katselmusten määrä rakennusvalvonnassa  

“Katselmusten määrä tosin laahaa edelleen tavoitteista jäljessä (tavoite 1 100 / toteutuma 818).”  

Rakennusvalvonta ei voi vaikuttaa siihen, miten paljon ja milloin katselmuksia tilataan. Rakennushankkeeseen ryhtyvän velvollisuutena on tilata lupaehdoissa määrätyt katselmukset, kun rakentaminen on edistynyt ko. työvaiheeseen, jossa rakennusvalvontaviranomainen on edellyttänyt katselmusta. Katselmusmääräyksiä on lupamääräyksistä vähennetty henkilöresurssien mukaiseksi.   

Asuinpientaloissa esimerkiksi viranomainen käy yhden työvaihekatselmuksen ja rakennuksen loppukatselmuksen/käyttöönottokatselmuksen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty, että viranomaisen valvonta on suhteutettua. Laissa on säädetty, että rakennushankkeeseen ryhtyvä nimeää luvassa edellytetyn työnjohtajan. Viranomainen tarkistaa työnjohtajan kelpoisuuden hankkeelle hankkeen vaativuuden mukaisesti. Työnjohtajan velvollisuus on tarkistaa, että työ suoritetaan määräysten ja myönnetyn luvan mukaisesti. Työnjohtajan tulee informoida poikkeamista viranomaista.   

Katselmusten määrää on arvioitu edellisien vuosien toteutumasta, mutta edellä kerrotusti trendi on laskeva, koska katselmusehtoja on vähennetty lupamääräyksistä. Koronasta johtuen katselmuksia myös vähennettiin syksyllä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, kaupunkikehitysjohtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa yllä olevat vastaukset tarkastuslautakunnan esittämiin kysymyksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.