Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 114 Valtuustoaloite kaikkien investointien laittamiseksi uudelleen tarkasteluun koronakriisin vuoksi

MliDno-2020-1100

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Jussi Marttinen ym. esittivät 18.5.2020 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Valtuustoaloite kaikkien investointien laittamiseksi uudelleen tarkasteluun koronakriisin vuoksi. Korona on aiheuttanut lyhyessä ajassa massiivisen negatiiviset vaikutukset kuntamme talouteen, nykyisenkaltaiset investointien määrät ovat aivan liian suuret talouteemme nähden. Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämmekin, että investointimme tulee tarkastella uudestaan ja vain välttämättömimmät investoinnit tehtäisiin. Esimerkiksi uutta jalkapallohallia Kalevankankaalle tässä ajankohdassa ei mielestämme ole järkevä rakentaa. Myöskin Urpolan koulun kunnostaminen tulisi ottaa huomioon purkamisen sijaan, puhutaan kuitenkin miljoonista joita kunnostamisella voidaan säästää.

Lisäksi esitämme, että Vanhalan koulu ja Ristiinan lukio tulee säilyttää. Viime iltakoulussa Virpi Siekkisen puheesta saimme kuulla, että Mikkelin lukioon on 25 henkeä enemmän hakioita mitä voimme ottaa opiskelemaan. Siksi olisikin elintärkeää jotta oppilailla olisi alueellamme vaihtoehto nimeltä Ristiina, Mäntyharjun sijaan.

Jussi Marttinen
Pertti Ruotsalainen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen- ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään lokakuussa 2020.

Päätös

Hyväksyttin.

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Koronakriisi on vaikuttanut merkittävästi myös Mikkelin talousalueeseen. Rakentaminen on hiljentynyt, kun yksityiset toimijat ovat joko vetäytyneet hankkeistaan tai jääneet odottamaan taloustilanteen kehittymistä. Tässä taloudellisessa tilanteessa on tärkeää, että julkinen sektori pyrkii toteuttamaan ne tärkeät investoinnit, jotka se joutuisi joka tapauksessa tekemään lähivuosina. Rakennus- ja korjaushankkeiden siirtäminen vuodella tai kahdella hankaloittaisi monen paikallisen pk-urakoitsijan taloudellista tilannetta ja kasvattaisi edelleen kaupungin korjausvelkaa.

Töiden rajallisuus näkyy tällä hetkellä myös rakennushankkeiden kustannustasossa. Urakkahinnat ovat vallitsevassa markkinatilanteessa todella pienellä katteella, eli tilaaminen tässä poikkeustilanteessa on tilaajille kustannustehokkaampaa ja kannattavaa. Julkisen sektorin on tärkeää huolehtia, että tilauskanta säilyy myös poikkeuksellisena aikana ja paikallisten toimijoiden elinkyky voidaan turvata. Tärkeitä hankkeita tulee mahdollisuuksien mukaan pyrkiä aikaistamaan, niin ettei alueellisesti jouduta rakennusalan massatyöttömyyteen. Paikallisten rakennusalan yritysten tulee olla elinvoimaisia myös koronaepidemian jälkeen, niin että ne pystyvät tuottamaan verotuloa Mikkelin talousalueelle. 

Kaupungin kaikki yksiköt tekevät jatkuvaa tarkastelua hankkeiden ja hankintojen tarpeellisuudesta. Talousarviossa varattu määräraha ei tarkoita, että koko annettu määräraha tulisi käyttää. Tilanteiden ja tilaustarpeiden muuttuessa yksiköt pystyvät sopeuttamaan hankinnat vallitsevaan tilanteeseen, niin että vain välttämättömimmät hankinnat tehdään. Välttämättömien hankintojen siirtäminen ei tuota pitkän aikavälin kustannussäästöä.

Suurien hankkeiden osalta lautakunnat sekä kaupunginhallitus antavat hankekohtaisesti rakennushankkeille luvan aloittamiselle.  Aloituslupa käsitellään tarjousten hyväksymisen yhteydessä, kun urakka on kilpailutettu ja kustannustaso tiedossa.

Eteläisen aluekoulun hankkeella, johon Urpolan koulun purkaminen liittyy, tavoitellaan nimenomaan säästöjä suuremmassa mittakaavassa. Säästöt tulevat tilojen käyttöasteen, energiatehokkuuden ja monikäyttöisyyden kautta. Kaupunkirakenneselvityksessä on arvioitu, että useamman koulun yhdistäminen suuremmaksi kokonaisuudeksi tuottaa sekä laadullisesti että kustannusten kannalta optimaalisimman tulevaisuuden ratkaisun Mikkelin kouluverkolle.

Vanhalan koulun ja Ristiinan lukion osalta kaupunginvaltuusto on tehnyt päätökset pitkän tähtäimen taloudellisten vaikutusten pohjalta. Ristiinan lukion lakkauttamisella on arvioitu saatavan noin 355 000 euron ja Vanhalan osalta noin 200 000 euron vuotuinen säästö käyttötaloudessa. Ristiinan lukion säästölaskelmassa ei ole huomioitu tilakustannusten säästöjä. Molemmat lakkauttamispäätökset on jo laitettu voimaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.