Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Uimarantojen poistaminen Mikkelin kaupungin yleisten uimarantojen listalta

MliDno-2020-605

Valmistelija

  • Marko Vuorinen, kaupunginpuutarhuri, marko.vuorinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Loukeen, Iso-Majaveden ja Sairilan uimarantojen poistaminen Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen yleisten uimarantojen listalta.

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue ylläpitää kahtakymmentä (20) uimarantaa entisten liitoskuntien alueella. Kantakaupungin uimarannoista huolehtii Mikkelin kaupungin liikuntapalvelut.

Mikkelin kaupungin ylläpidettävät uimarannat vahvistetaan yhteisesti Mikkelin seudun ympäristöpalveluissa.

Uimarantojen kuluttajaturvallisuutta valvoo Turvallisuus ja kemikaalivirasto TUKES, joka antaa palvelun tuottajille ohjeita ja määräyksiä. Näillä ohjeilla ja määräyksillä pyritään varmistamaan, että kuntalaisille tuotettu palvelu ei aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle ja omaisuudelle.

Loukeen uimaranta

Loukeen uimaranta sijaitsee Kalvitsassa osoitteessa Paksuntie 2. Mikkeli

Uimarannan ylläpitotöiden yhteydessä on havaittu, että uimaranta on hyvin vähän käytetty. Uintialueelle kasvaa heinikkoa, joka myös kielii käytön vähäisyydestä. Uimaranta on varustettu käymälällä sekä pelastusrenkaalla. Uimaranta-alue on vuokrattu yksityiseltä maanomistajalta ( XX ja YX). Virallisena uimarantana Loukeen uimarannan poistaminen listalta tarkoittaa välineistön ja varusteiden sekä opasteiden poistamista. Rannalta ei myöskään oteta uimavesinäytteitä. Koska alue on yksityistä maata, alueen käyttö yleisenä uimarantana loppuu.

Iso-Majaveden uimaranta

Iso- Majaveden uimaranta sijaitsee Parkkilassa osoitteessa Parkkilantie 115, Mikkeli

Uimarannan ylläpitotöiden yhteydessä on havaittu, että uimaranta on hyvin vähän käytetty. Uintialueelle kasvaa heinikkoa, joka myös kielii käytön vähäisyydestä. Uimaranta on varustettu pukukopeilla, käymälällä, patiolla sekä pelastusrenkaalla. Virallisena uimarantana Iso-Majaveden uimarannan poistaminen listalta tarkoittaa välineistön ja varusteiden sekä opasteiden poistamista. Rannalta ei myöskään oteta uimavesinäytteitä. Rantaa voi edelleen käyttää uimiseen, mutta sillä ei tehdä virallisen uimarannan vaatimia ylläpitotöitä. Parkkilan koulun tontti, jonka rantaa uimaranta on, on ehdotettu myytävien listalle. Myynnistä ei ole tehty päätöstä.

Sairilan uimaranta

Sairilan uimaranta sijaitsee Sairilassa osoitteessa Sairilantie 65, Mikkeli

Uimarannan ylläpitotöiden yhteydessä on havaittu, että uimaranta on hyvin vähän käytetty. Uintialueelle kasvaa heinikkoa, joka myös kielii käytön vähäisyydestä. Uimarannalla on havaittu useana vuonna veden laatuongelmia ja sen käyttöä on jouduttu rajoittamaan. Suurin käyttö on venevalkamana. Lisäksi alueelta puuttuu P-alue. Uimaranta on varustettu pukukopeilla, käymälällä sekä pelastusrenkaalla. Virallisena uimarantana Sairilan uimarannan poistaminen listalta tarkoittaa välineistön ja varusteiden sekä opasteiden poistamista. Rannalta ei myöskään oteta uimavesinäytteitä. Rannalla säilyvät venepaikkaoikeudet nykyisellään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Loukeen, Iso-Majaveden ja Sairilan uimarannat poistetaan Mikkelin kaupungin viralliselta uimarantalistalta 2021 ja niiden käyttö virallisena uimarantana lopetetaan. Uimarantavälineistöt ja opasteet poistetaan ja Loukeen vuokrasopimus sanotaan irti päättymään vuoden 2020 lopussa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että käyttökelpoiset pukukopit ja muut rakennelmat päätettäisiin jättää lakkautettaville yleisille uimarannoille ja neuvoteltaisiin jonkun ulkopuolisen tahon kanssa uimarantojen ylläpidosta ja vastuusta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Puheenjohtaja totesi, että esittelijän esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Maini Väisänen, Marko Vuorinen, Timo Kumpulainen, Mikkelin seudun ympäristölautakunta, maanomistajat

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.