Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 113 Lausunnon antaminen Itä-Suomen hallinto-oikeudelle lupamaksua koskevasta valituksesta, 491-7-19-13

MliDno-2019-1503

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin lupa- ja valvontajaosto on hylännyt tontin 491-7-9-133 omistavan kuolinpesän hakemuksen tontin rajalla olevan aidan korottamiseksi. Jaoston päätöksestä on valitettu Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Kuolinpesälle on lähetetty 7.2.2020 päivätty lasku lupa-asian käsittelemisestä. Kuolinpesä on tehnyt laskusta oikaisuvaatimuksen, joka on liitteenä, ja vaatinut laskun peruuttamista tai osoittamista naapurikiinteistön omistajille.

Kaupunkiympäristölautakunnan vahvistaman vuoden 2019 rakennusvalvontataksan kohdan 3.5 mukaan aitaamista koskevan toimenpideluvan käsittelystä peritään 120 euron suuruinen maksu. Taksan kohdan 21.2.4 mukaan maksusta peritään vain puolet, mikäli hakemus hylätään. Tällä perusteella kuolinpesältä on laskutettu luvan käsittelystä 60 euroa.

Rakennusvalvontataksen kohdan 14.1 mukaan hakijalta laskutetaan lisäksi 200 euron suuruinen maksu, mikäli hakemusasiakirjat toimitetaan viranomsielle muussa kuin sähköisessä muodossa. Tämä maksu perustuu siihen, että muut kuin sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjat joudutaan skannaamaan ja muokkaamaan sähköistä lupakäsittelyä varten ja maksu on korvaus viranomaiselle tämän kautta aiheutuvasta ylimääräisestä työstä ja kustannuksista.

Taksan kohdan 16.2. mukaan viranomaisen suorittamasta naapurin kuulemisesta peritään 90 euron maksu kuultavaa naapuria kohden. Peruste maksulle on sama kuin edellä eli sillä korvataan viranomaiselle aiheutuva ylimääräinen työ ja kustannukset. Naapurien kuulemisen voi luvanhakija hoitaa itsekin, jos haluaa säästää kustannuksia. Tässä tapauksessa rakennusvalvontaa oli pyydetty kuulemaan naapuri, jolloin kyseinen maksu peritään hakijalta.

Kuolinpesä oli rakentanut kyseiseen tonttien väliseen raja-aitaan korotusosia. Sen seurauksen aita muuttui niin korkeaksi, että se vaati toimenpideluvan. Lupaa kuolinpesä ei ollut hakenut eikä myöskään hankkinut naapuritontin omistajien suostumusta yhteisen raja-aidan korottamiseen. Asia tuli vireille naapurin ilmoituksesta, jonka jälkeen kuolinpesä teki lupahakemuksen. Rajanaapuri ei hyväksynyt aidan korotusta ja korotettuna aita oli alueen asemakaavamääräysten vastainen, joten lupahakemus hylättiin ja lupa- ja valvontajaosto hylkäsi päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Laskutettu summa 350 euroa koostuu siis kolmesta erillisestä maksusta, jotka kaikki ovat vahvistetun rakennusvalvontataksan mukaisia. Mikään niistä ei syrji hakijatahoa, vaan maksut perustuvat viranomaiselle aiheutuvaan työmäärään ja kustannuksiin. Asiakirjojen muuttamisen sähköiseen muotoon ja naapureiden kuulemisen voivat hakijat hoitaa itsekin, jolloin näiltä viraomaismaksuilta vältytään. Nykyaikana paperiasiakirjojen muuttaminen sähköiseen muotoon ja sähköisen lupahakemuksen jättäminen eivät vaadi suurta osaamista ja näihin toimenpiteisiin saa tarvittaessa helposti apua.

Rakennusvalvontataksan kohdan 20.1 mukaan silloin, kun viranomaisen tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta rakentamisesta taikka siitä, että rakennuttaja tai toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, lisätään rakennustyön tai toimenpiteen mukaan määräytyvään maksuun viranomaiselle aiheutuvat ylimääräiset kustannukset 120 euron tuntiveloitusta noudattaen. Tässä tapauksessa edellä mainittua lisämaksu ei ole veloitettu kuolinpesältä, vaikka edellytykset senkin määräämiseen olisivat olemassa, koska aidan korottaminen on tehty ilman vaadittavaa lupaa ja vastoin kaavamääräyksiä. 

Taksan mukaisesta maksusta vastaa se, joka hakee lupaa tai jonka tulisi sitä hakea eikä se, joka ilmoittaa tallaisesta luvattomasta toimenpiteestä viranomaiselle.

Mikäli hallinto-oikeus muuttaa lupapäätöstä tai kumoaa sen ja toimenpidelupa myönnetään, peritään lupamaksu 120 euroa täysimääräisenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä tontin 491-7-9-133 omistavan kuolinpesän tekemän oikaisuvaatimuksen rakennusvalvonnan laskusta numero 103 1048.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Tontin 491-7-9-133 omistava kuolinpesä on tehnyt Itä-Suomen hallinto-oikeudelle valituksen kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 25.8.2020 § 99, jolla lautakunta on hylännyt kuolinpesän oikaisuvaatimuksen laskusta, joka koskee tontin raja-aidan lupakäsittelystä perittävää maksua. Hallinto-oikeus pyytää kaupunkiympäristölautakunnan lausuntoa valituksen johdosta.

Kuolinpesä oli rakentanut kyseiseen tonttien väliseen raja-aitaan korotusosia. Sen seurauksen aita muuttui niin korkeaksi, että se vaati toimenpideluvan. Lupaa kuolinpesä ei ollut hakenut eikä myöskään hankkinut naapuritontin omistajien suostumusta yhteisen raja-aidan korottamiseen. Asia tuli vireille naapurin ilmoitettua asiasta rakennusvalvontaan, jonka jälkeen kuolinpesä teki lupahakemuksen. Rajanaapuri ei hyväksynyt aidan korotusta ja korotettuna aita oli alueen asemakaavamääräysten vastainen, joten lupahakemus hylättiin ja lupa- ja valvontajaosto hylkäsi päätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen. Myös lupa-asia on valituksen johdosta hallinto-oikeuden käsiteltävänä.

Kuolinpesälle on lähetetty 7.2.2020 päivätty lasku lupa-asian käsittelemisestä. Kuolinpesä teki laskusta oikaisuvaatimuksen ja vaati laskun peruuttamista tai osoittamista naapurikiinteistön omistajille. Kaupunkiympäristölautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen edellä mainitulla päätöksellään.

Lupa-asia on tullut vireille vuoden 2019 aikana, joten maksut perustuvat kaupunkiympäristölautakunnan vuodelle 2019 vahvistamaan rakennusvalvontataksaan. Taksan kohdan 3.5 mukaan aitaamista koskevan toimenpideluvan käsittelystä peritään 120 euron suuruinen maksu. Taksan kohdan 21.2.4 mukaan maksusta peritään vain puolet, mikäli hakemus hylätään. Kun kuolinpesän lupahakemus on hylätty, varsoinaisdsta lupahakemuksen käsittelystä on laskutettu 60 euroa.

Rakennusvalvontataksan kohdan 14.1 mukaan hakijalta peritään lisäksi 200 euron suuruinen maksu, mikäli hakemusasiakirjat toimitetaan viranomaiselle muussa kuin sähköisessä muodossa. Tämä maksu perustuu siihen, että muut kuin sähköisessä muodossa toimitetut asiakirjat joudutaan skannaamaan ja muokkaamaan sähköistä lupakäsittelyä varten ja maksu on korvaus viranomaiselle tämän kautta aiheutuvasta ylimääräisestä työstä ja kustannuksista.

Taksan kohdan 16.2. mukaan viranomaisen suorittamasta naapurin kuulemisesta peritään 90 euron maksu kuultavaa naapuria kohden. Peruste maksulle on sama kuin edellä eli sillä korvataan viranomaiselle aiheutuva ylimääräinen työ ja kustannukset. Naapurien kuulemisen voi luvanhakija hoitaa itsekin, jolloin siitä ei synny kustannuksia. Tässä tapauksessa rakennusvalvontaa oli pyydetty kuulemaan naapuri, jolloin kyseinen maksu peritään hakijalta. Maksusta ei voi vapautua sillä perusteella, että hakija on kuultavan naapurin kanssa huonoissa väleissä eikä siksi voi hoitaa kuulemista itse.

Laskutettu summa 350 euroa koostuu siis kolmesta erillisestä maksusta, jotka kaikki ovat vahvistetun rakennusvalvontataksan mukaisia. Mikään niistä ei syrji hakijatahoa, vaan maksut perustuvat viranomaiselle aiheutuvaan työmäärään ja kustannuksiin. Asiakirjojen muuttamisen sähköiseen muotoon ja naapureiden kuulemisen voivat hakijat hoitaa itsekin, jolloin näiltä viranomaismaksuilta vältytään. Viranomainen ei voi tehdä hakemusta hakijan puolesta.

Maksun määrää ei voi pitää kohtuuttomana. Hakijan edustajien käydessä johtavan rakennustarkastajan luona ennen lupahakemuksen jättämistä, oli myös maksuista ollut puhetta ja samoin siitä, että paperisten asiakirjojen käsittelystä peritään korkeampi maksu. Lisäksi maksua on kohtuullistettu sikäli, ettei kuolinpesältä ole peritty taksan mukaista ylimääräistä maksua luvatta suoritetusta rakennustoimenpiteestä.

Taksan mukaisesta maksusta vastaa se, joka hakee lupaa tai jonka tulisi sitä hakea eikä se, joka ilmoittaa tallaisesta luvatta suoritetusta toimenpiteestä viranomaiselle.

Itse lupapäätöstä koskeva asia on myös valitusasiana hallinto-oikeuden käsiteltävänä. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa lupapäätöstä tai kumoaa sen ja toimenpidelupa myönnetään, peritään lupamaksu 120 euroa täysimääräisenä. Tämä ei tarkoita mitään hakijan uhkailemista, vaan lupamaksu olisi peritty tuon suuruisena jo alun perin, mikäli aidan lupahakemus olisi voitu hyväksyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa Itä-Suomen hallinto-oikeudelle edellä olevan lausunnon lautakunnan päätöksestä 25.8.2020 § 99 tehdyn valituksen johdosta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Itä-Suomen hallinto-oikeus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.