Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Saksalan aukio

MliDno-2019-863

Valmistelija

  • Kalle Räinä, kaavoitusinsinööri, Kalle.Raina@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenneyksikkö lähettää otsikossa mainitun 6. päivänä lokakuuta 2020 päivätyt asemakaavan muutosluonnokset kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi. Muutos koskee Mikkelin kaupungin 9. kaupunginosan (Lähemäki) kortteleita 97 ja 103 sekä katu- ja pysäköintialueita.

Suunnittelualue

Kaava-alue sijaitsee Mikkelin Lähemäen kaupunginosassa Saksalan asuinalueella. Kohde sijaitsee kilometrin etäisyydellä Hallitustorista. Suunnittelualueeseen kuuluu keskusaukion lähellä sijaitsevat korttelit 97 ja 103. Kaava-alueeseen kuuluu myös katu- ja pysäköintialueita.

Asemakaavan muutosalueen kokonaispinta-ala on 7 544 m².

Kaavalle asetetut tavoitteet

Asemakaavanmuutoksella on tarkoitus muuttaa alueen käyttötarkoitus, joko puistoalueeksi tai rakentamiseen soveltuvaksi. Suunnittelun pohjalta määritellään mahdollisen täydennysrakentamisen mitoitus, korkeudet ja sijainti. Kohteella on erityinen merkitys sen sijaitessa Saksalan keskusaukiolla rakentamattomalla koulun tontilla.

Asemakaavan muutoksesta on laadittu kaksi luonnosvaihtoehtoa, jotka ovat vaihtoehto 1 (Ve1) puisto ja vaihtoehto 2 (Ve2) rakentamiseen osoitettu korttelialue.

Kaupunkiympäristölautakunnalle on annettu tehtäväksi määritellä alueen maankäytön tavoitteet.

Mikkelin kaupunki omistaa suunnittelualueen kiinteistöt.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavaprosessi

Asemakaavan muutos on käynnistynyt kaupunginhallituksen periaatepäätöksellä 15.4.2019 § 179

Asemakaavan muutos on tullut vireille 29.7.2019 ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 30.8.2019 asti. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin 14 mielipidettä, kaksi lausuntoa ja yksi adressi (288 nimeä). Kaupunginhallitukselle on myös luovutettu adressi ennen kaavan vireille tuloa 15.4.2019. Mielipiteet ja lausunnot ovat kaavaselostuksen liitteenä 5

Asemakaavan muutosluonnokset ovat olleet nähtävillä 20.5 – 20.7.2020 välisenä aikana. Luonnoksista jätettiin yksi mielipide ja 5 lausuntoa ja yksi oikaisuvaatimus.

Kaavaratkaisun sisältö

Kaavahankkeesta on laadittu kaksi toisistaan eroavaa kaavaluonnosratkaisuvaihtoehtoa.

Vaihtoehto 1 Asemakaavan muutosluonnoksen tavoitteena on muuttaa alueen kaava puistoksi, jolloin mahdollistetaan viihtyisän asuinympäristön muodostuminen. Kohteeseen voidaan osoittaa puistoa palvelevia toimintoja. Vaihtoehto 1 on kaavaratkaisu, jossa alue säilyy rakentamattomana.

Vaihtoehto 2 on rakentamiseen tähtäävä muutos, joka mahdollistaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisen Mikkelin Saksalassa olevan infrastruktuurin ja hyvien liikenneyhteyksien äärellä. Alueelle voidaan muodostaa keskustatoimintojen korttelialue (C), johon osoitetaan rakennusoikeutta n. 1 800 k-m², joka vastaa kohtuullista rakentamistehokkuutta luvulla e=0,40. Kokonaisrakennusoikeuden määrää kasvaa voimassa olevaan (Y) asemakaavan nähden 800 kerrosalaneliömetriä. Kerrosluvuksi osoitetaan neljä (IV). Uudisrakentamisen mittakaava ja laajuus noudattelee kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksen 2040 mukaista tavoitetta keskustan tiivistämisen suhteen. AL- korttelialue osoitetaan puistoksi, jossa rakennusoikeus vähenee 500 kerrosalaneliömetriä. Yleinen pysäköintialue LP osoitetaan (C) korttelia palvelevaksi LPA pysäköintialueeksi. Rakentaminen on sovitettu mitoitukseltaan ja massoittelultaan niin, että sillä turvataan alueen rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilyminen. Kaavaratkaisulla mahdollistetaan täydennysrakentaminen siten, että alueelle muodostuu tasapainoinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Pysäköintimitoitus

Autopaikkoja tulee varata seuraavasti:

- Asunnot 1 ap / 130 k-m2

- Palveluasunnot 1 ap / 400 k-m2

- Liikehuoneistot 1 ap / 50 k-m2

- Toimistot, ravintolat, ja kokoustilat 1 ap / 70 k-m2

Johtopäätös

Valmistelussa on päädytty esittämään, että Saksalan aukion asemakaavan muutosehdotusta ryhdytään laatimaan luonnosvaihtoehdon 2 (rakentaminen) pohjalta.

Kyse on laajemmasta linjauksesta kuin vain yhtä korttelia tai yhtä kaupunginosaa koskevasta asiasta. Vastaavanlaisia rakentamiseen kaavoitettuja mutta hyödyntämättä jääneitä alueita on kaupungin alueella muuallakin. Niiden kaavoja tai kaavojen osia muutettaessa tulee noudattaa yhtenäistä ja tasapuolista linjaa ja Saksalan kohdalla tehtävä ratkaisu sitoo periaatteellisesti kaupunkia vastaavissa tilanteissa muillakin alueilla.

Saksalassa on olemassa oleva infrastruktuuri ja hyvät liikenneyhteydet. Uudisrakentamisen mittakaava ja laajuus noudattelee kantakaupungin osayleiskaavaehdotuksen 2040 mukaista tavoitetta keskustan tiivistämisen suhteen.

Saksalassa ja sen välittömässä lähipiirissä on viheralueita suhteessa hyvin paljon ja niiden saavutettavuus mistä kohtaa Saksalaa tahansa on todella hyvä. Lisäksi kaavan nykyinen AL-korttelialue osoitetaan puistoksi, jossa rakennusoikeus vähenee 500 kerrosalaneliömetriä.

Rakentamisen mitoitus ja massoittelu turvaavat rakennetun kulttuuriympäristön arvojen säilymisen ja alueelle muodostuu edelleen tasapainoinen ja viihtyisä asuinympäristö.

Saksalan alueen asukkaita on kuultu kaavamuutosprosessissa alusta alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä, että 9. kaupunginosan (Lähemäen) Saksalan aukion asemakaavan muutosehdotusta ryhdytään laatimaan luonnosvaihtoehdon 2 (rakentaminen) pohjalta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Markku Himanen esitti, että alue tulee säilyttää puistona ja alueen asukkaita kuunnella, joten valmistelua tulee jatkaa vaihtoehdon 1 (puisto) mukaisena. Marita Hokkanen kannatti Markku Himasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Markku Himasen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Tarja Gråsten-Tarkiainen), 8 ei ääntä (Vesa Himanen, Jaana Vartiainen, Kerttu Hakala, Jaana Strandman, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Pekka Heikkilä, Hannu Tullinen) ja yksi tyhjä ääni (Jaakko Väänänen).

Puheenjohtaja totesi, että Markku Himasen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Maankäyttö- ja kaupunkirakenne/Kalle Räinä ja Kirsi Avelin, *********

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.