Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Asemakaava ja asemakaavan muutos 24. kaupunginosa (Oravinmäki) / Patikkapolku

MliDno-2020-948

Valmistelija

  • Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitun 30.9.2020 päivätyn asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Suunnittelualue sijaitsee 24. kaupunginosassa (Oravinmäki) noin 3,5 km Mikkelin keskustasta koilliseen. Suunnittelualue rajautuu idässä ja etelässä valtatien 5 uuteen linjaukseen ja pohjoisessa Arinakadun ja lännessä Kinnarinkadun väliseen alueeseen.

Kaavoitettava alue ja alueen lähiympäristön rakentamisen painopiste on teollisuudessa, mutta alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on myös asumista. Kinnarinkadun varrella sijaitsee moottoriajoneuvojen huoltoon, korjaukseen ja myyntiin liittyviä yrityksiä sekä maanrakennus- ja logistiikkapalvelujen yritys.

Vanhan Pieksämäentien ja Arinakadun varrella sijaitsee asumiseen tarkoitettua aluetta.

Asemakaavan muutos koskee 24. kaupunginosan kortteleita 14, 15 ja 19 sekä niihin liittyviä puisto- ja katualueita. Asemakaava koskee valtatien 5 uutta linjausta ja siihen kytkeytyviä alueita. Kaava-alueen pinta-ala on n. 15,3 ha, josta uutta asemakaavaa n. 7, 0 ha.

Alueella on kaupungin, yksityisten ja valtion omistamia maa-alueita. Alueella asuu pysyvästi noin 20 henkilöä.

Hankkeen käynnistyminen ja kaavan tavoitteet

Asemakaavan muutos on käynnistynyt Mikkelin kaupungin aloitteesta. Kaavamuutoksen vireille tulosta on ilmoitettu 29.4.2020. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatu palaute on kaavaselostuksen liitteenä 9.

Kaupunki on myymässä alueella sijaitsevaa Kinnarin kartanon rakennuskokonaisuutta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on tarkastella ja osoittaa tarpeelliset alueet eri käyttötarkoituksia varten, ratkaista rakennusoikeuden määrä, kerrosluvut, kiinteistöjen rajat ja vastata nykytarpeiden mukaiseen käyttöön sekä ohjata rakentamista paikallisesti.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa tonttijaon muutos ja yleisen katualueen mittaus sekä niiden rekisteröinti. Kyse on lähinnä katu- ja puistoalueiden osien liittämisestä tontteihin sekä katualueen muodostaminen.

Asemakaavan tavoitteena on varata suojaviher- ja tiealueet liikenteelle siten, että alueelta tehty tiesuunnitelma ja asemakaava vastaavat aluerajauksiltaan toisiaan.

Kaavassa muutetaan kaupunginosan rajan sijaintia kulkemaan Vanhan Pieksämäentien katualueen itäreunassa.

Kaavaratkaisun sisältö

Voimassa olevan kaavan mukainen yleisten rakennusten korttelialue (Y) muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Teollisuusrakennusten korttelialueet (TY-2 ja TY-3) sekä asuinpientalojen korttelialue (AP) muutetaan KTY-1 (Toimitilarakennusten korttelialue) korttelialueiksi, joille saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksia sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia.

Alueen käyttötarkoitusmerkintä KTY-1, toimitilarakennusten korttelialue. Alueelle saa rakentaa liike- ja toimistorakennuksia ja ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomia teollisuus- ja varastorakennuksia. Alueelle saa sijoittaa polttoaineen jakeluaseman. Kaava sallii myös kahden asunnon rakentamisen tonttia kohti henkilökuntaa varten. Tonttitehokkuutena 0,50. Kerrosluku kaksi (II).

Kinnarin kartanon alueen käyttötarkoitusmerkintä on AL asuin- ja liikerakennusten korttelialue, alueella saa sijaita asuntolamuotoista asumista. Uudisrakentaminen on sallittua, mutta sen tulee olla pienipiirteistä eikä se saa häiritsevästi vaikuttaa kartanon pihapiiriin, uusia asuintarkoitukseen tarkoitettuja uudisrakennuksia ei alueelle saa rakentaa. Kinnarin kartanon rakennus suojellaan ja arvokas lähiympäristö säilytetään. Alueen pohjoispuolella sijaitsee paikallisesti tärkeä lehtoalue, joka tulee säilyttää lehtomaisena. Alueelle on osoitettu rakennusoikeutta 800 k-m2:ä, kerrosluku yksi (I). Vesihuoltoverkosto kulkee korttelialueen länsireunalla pohjois-itä suuntaisesti ja sähköjohdoille on varaus alueen itäreunalla.

Alueille, joilla valtioneuvoston suositukset melutasoista ylittyvät ulkona päivällä ja yöllä, ei voida osoittaa uutta asuinrakentamista.

Suojaviheraluetta muodostuu Juvantie ja uuden valtatien 5 linjauksen väliselle alueelle. Alueella sijaitsee paikallisesti arvokas lehtoalue, joka tulee säilyttää lehtomaisena.

Voimassa olevan kaavan kokonaisrakennusoikeus on 21 137 k-m2. Käytettyä rakennusoikeutta on 6 170 k-m2. Asemakaavanmuutoksen sallima kokonaisrakennusoikeuden määrä on 20 866 k-m2, vastaten tehokkuutta 0,38. Kokonaisrakennusoikeus on noin 270 k-m2:ä pienempi kuin voimassa olevassa kaavassa.

Toimitilarakennusten (KTY-1) tonttiliittymät ovat Kinnarinkadulta ja Arinakadulta. Kinnarin kartanon alueen tonttiliittymä on Vanhan Pieksämäentien kautta.

Laadittavat / laaditut selvitykset

Kaavahankkeen aikana on laadittu luontoselvitykset ja hulevesiselvitys. Rakennushistoriallinen selvitys Kinnarin kartanon päärakennuksesta valmistuu alkuvuodesta 2021. Lisäksi kaavatyössä tukeudutaan kantakaupungin osayleiskaavan 2040 selvitysaineistoihin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Mikkelin kaupungin 24. kaupunginosan (Oravinmäki) kortteleita 14, 15 ja 19 sekä katu-, puisto-, ja suojaviheralueita että yleisen tien aluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen sekä valtatien 5 uutta linjausta ja siihen kytkeytyviä alueita koskevan asemakaavan / Patikkapolku, asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon maakuntaliitto, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Savonlinnan maakuntamuseo, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut -yksiköiltä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.