Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 6.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 116 Aluejohtokuntien aloitteet syksy 2020 Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue

MliDno-2020-1088

Kuvaus

MliDno-2019-1072 Vesi- ja viemärihanke Haukivuoren kirkonkylällä
Annettu vastaus: Haukivuoren kirkonkylän alue on määritelty Mikkelin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmassa haja-asutuksen vesihuollon edistämisalueeksi. Haja-asutuksen vesihuollon edistämisalueet ovat alueita, jonne on suunniteltu vesihuoltoa osuuskunta vetoisesti. Alueet ovat Mikkelin Vesilaitoksen toiminta-alueiden ulkopuolisia haja-asutuksen alueita, joissa nähdään olevan tarve keskitetyn vesihuollon rakentamiselle. Alue sijaitsee Haukivuoren asemanseudun taajaman eteläpuolella Kirkontien ja Lietlahdentien alueilla, Kyyveden rannalla. Alue rajautuu Haukivuoren asemanseudun vesijohto- ja viemäriverkostoon. Haukivuoren kirkonkylän alueella on vesijohtoverkosto, mutta jätevesien käsittely on hoidettu tähän asti kiinteistökohtaisin menetelmin. Alueella on noin 51 kiinteistöä, jotka olisi mahdollista liittää keskitetyn viemäröinnin piiriin. Vakituisia asuntoja kiinteistöistä on 32 kpl ja loma-asuntoja 19 kpl. Alue olisi mahdollista viemäröidä Haukivuoren taajaman viemäriverkoston kautta Haukivuoren jätevedenpuhdistamolle.

MliDno-2019-689 Palvelutaksiliikenteen palauttaminen Ristiinan Suurlahdentien suuntaan
Asia käsitelty kaupunkiympäristölautakunnassa 28.1.2020

MliDno-2019-1086 Muovinkeräys ja julkiset roskienkeräyspisteet ja MliDno-2019-1086 Siirtolava Anttolaan
Annettu vastaus: Pitkälahden jäteasema on Metsäsairila Oy:n aluetta, eikä Asumisen- ja toimintaympäristö palvelualueella ole mahdollisuutta sijoittaa astioita tai vaihtolavoja kyseiselle alueelle. Metsäsairila Oy vastaa alueesta ja sen siisteydestä, sekä ohjeistaa lajittelussa.

MliDno-2019-709 Anttolan alueen opastekyselyn tulokset
Annettu vastaus: Anttolan aluejohtokunnalla tutkii mahdollisuutta hankkia ”Tervetuloa Anttolaan”-mainoksia molemmista suunnista Anttolan kylätaajamaa lähestyttäessä kantatietä 62. Kantatie 62 on Pohjois-Savon ELY-keskuksen hallinnoima maantie. Aluejohtokunnan tulee hakea luvat sähköisesti ELY-keskuksen internet-sivuilta saatavalla lomakkeella. Mainoksen sijoituspaikan ja ulkoasun tulee täyttää Liikenne- ja viestintäviraston määräyksessä asetetut vaatimukset. Vaatimukset ja ohjeet ilmoituksen laatimiseen löytyvät ELY-keskuksen sivuilta. Aluejohtokunta on myös selvittänyt leipomo Agassin infotaulun päivittämistä tai muuttamista luontomatkailun tarpeisiin. Aluejohtokunta on jo päättänyt viedä hanketta eteenpäin ensisijaisesti entiseen tapaan yritysopasteena yhteistyössä yrittäjien kanssa. Mikäli yrittäjiltä ei ole kiinnostusta opasteen päivitykseen myös käyttötarkoituksen muutos opasteen entisellä paikalla, aluejohtokunnan esittämällä tavalla on hyväksyttävää.

MliDno-2019-709 Sopimus penkkien sijoittamisesta yhdystielle 15145
Sopimus tehty 10.3.2020 Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa.

MliDno-2019-2229 Ristiinan aluejohtokunnan esitys viherpalveluille
Annettu vastaus: Ristiinan Rantapuistossa (Uikkala) sijaitseva leikkipaikka on uimarannan leikkipaikka. Leikkipaikalle on tehty riskinarviointi, jossa on todettu uimapaikan leikkipaikan olevan sellainen, että se ei tarvitse aitaa. Uimarannan leikkipaikan käyttäjille ei tule yllätyksenä, että ollaan veden äärellä. Uimarannan leikkipaikan aitaaminen tulee ajankohtaiseksi siinä vaiheessa kun se peruskorjataan ja mahdollisesti siirretään toiseen kohtaan. Matonpesupaikan laatoituksen korjaaminen. Ristiinan matonpesupaikan laatoitus tarkistetaan tulevana kesänä.

MliDno-2018-221 Anttolan satama-alueen kehittäminen
Annettu vastaus: Anttolan satamassa pidettiin yhteinen katselmus 19.9.2019. Katselmuksessa käytiin sataman kaavoituksen nykytilanne ja tulevan uuden kaavan mahdollisuuksia. Katselmuksessa käveltiin läpi reitti satamasta Lotjasaareen. Reitillä todettiin puutteet opastuksesta ja erityisesti väli Satamatie-Sahalahdentie reitti oli maastoon muodostunut polku. Nykyisessä asemakaavassa kyseinen polku on erillispientalojen korttelialueella, satama-alueella ja puistossa eikä siihen ole merkitty kevyen liikenteen väylää. Rannassa väli Sahalahdentie-Lotjasaarentie oli reitti kunnossa ja alueen puistoissa raivaukset ja kunnossapito tehty hoitoluokan mukaisesti. Osa reitistä Lotjasaareen kulkee olemassa olevaa katuverkkoa pitkin. Katuverkolla ei ole omaa jalkakäytävää/yhdistettyä pyörätietä. Tilanteen parantamiseksi asiaan palataan sataman alueen uuden kaavoituksen yhteydessä.      

MliDno-2019-1600 Kaupungin ylläpitämät laiturit Suomenniemellä
Annettu vastaus: Suomenniemellä on Mikkelin kaupungin ylläpitämä laituri Kauriansalmessa. Suomenniemen kirkonkylän läheisyydessä kaupunki ei omista ranta-alueita. Koulurannan uimaranta Kuolimojärven puolella on vuokrattu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnalta. Uimarantaan ei palauteta laituria ja sen korvaa nykyisellä paikalla oleva patio. Uimalaituri ja asiointilaituri eivät voi olla sama turvallisuussyistä. Asioinnin kannalta Kuolimojärven rannasta kirkonkylälle on huomattava korkeusero (n. 50 m) ja asioinnin sekä tavaroiden kuljettamiseksi nousu on haasteellinen. Mikkelin kaupunki jatkaa Suomenniemen aluejohtokunnan kanssa asian selvittelyä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.