Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 5.3.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelma

MliDno-2019-581

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Juha Härkönen, projektipäällikkö, juha.harkonen@mikkeli.fi
Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelmasta on pyydetty lausunnot kasvatus- ja opetuslautakunnalta, hyvinvoinnin- ja osallisuuden lautakunnalta, nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta sekä vanhusneuvostolta.

Lausuntojen yhteenveto:

Kaupunkiympäristölautakunta, §157, 17.12.2019

 • Hanke toteutetaan jaettuna urakkana ja uusi koulu sijoitetaan nykyisen Urpolan koulun paikalle.

Kasvatus- ja opetuslautakunta, § 7, 23.01.2020 ja Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, § 7, 22.01.2020

 • hankesuunnitelma on laadittu yhteistyössä käyttäjien ja tilapalvelun edustajien kanssa
 • lautakunnat pitävät tärkeänä rakennushankeen käynnistymistä mahdollisimman pikaisesti, jotta käyttäjät saisivat terveelliset, turvalliset ja opetussuunnitelman mukaiset tilat käyttöönsä

Nuorisovaltuusto, §154, 16.12.2019

 • Nuorisovaltuusto esittää näkemyksiä, joita tulisi huomioida suunnittelussa
 • Nuorisovaltuusto toivoo kustannusten pysyvän arvioiduissa

Vammaisneuvosto, § 8 / liite 1, 29.01.2020 ja Vanhusneuvosto, § 12 / liite 1, 24.01.2020

 • hankkeesta tulee laatia esteettömyyssuunnitelma, jossa huomioidaan kokonaisvaltaisesti esteettömyyden eri osa-alueet
 • esteettömyysratkaisut on hyväksytettävä Mikkelin kaupungin esteettömyystyöryhmällä

Lausuntokierroksella ei tullut kannatettuja muutosehdotuksia hankesuunnitelmaan. Nuorisovaltuuston tulevat esitykset huomioidaan mahdollisuuksien mukaan toteutussuunnittelussa ja vammais- ja vanhusneuvostojen esteettömyyssuunnitelma laaditaan toteutussuunnittelun yhteydessä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Pöyry esitti Kirsi Olkkosen kannattamana asian palauttamista uuteeen valmisteluun seuraavilla perusteilla: 

"Eteläisen aluekoulun runkomateriaalin valinnassa on puu pidettävä vielä tässä suunnitteluvaiheessa tasavertaisena rakennusmateriaalina betonin kanssa. Puukoulun kustannus- sekä aluevaikutukset on selvitettävä nykyisiä arvioita tarkemmin. Valtion tuki puurakentamisen tukemiseen on myös selvitettävä.

Aluekoulujen rakentamisessa tulee pyrkiä puurakentamisen edistämiseen.

Puu on noussut viime vuosina nopeasti esille terveellisenä ja ekologisena rakennusmateriaalina. Suomessa puurakentamisen alalla on pitkät perinteet ja korkea osaaminen. Puurakentaminen osana biotalouden kehittämistä on keskeinen osa Suomen talouden ja työllisyyden hoitoa tulevaisuudessa. Puurakentamisen aluetaloudelliset vaikutukset tukevat koko Suomen kehittämistä mitä parhaimmalla tavalla. Puurakentamista ja puun käyttöä kehittämällä edistetään metsien kestävää käyttöä. Rakenteissa ja kalusteissa puun sitoma hiili säilyy kymmeniä vuosia poissa ilmakehästä, tämä tukee ilmastotavoitteitamme.

Nykyisten sisäilmaongelmien hallinta valitsemalla ”hengittävä puu” rakennusmateriaaliksi helpottuu oleellisesti. 

Lukuisten tutkimusten mukaan puu- ja hirsitalojen vahvuuksia ovat hyvä äänieristys, viihtyvyys ja kauneus sekä lämminhenkisyys ja kodikkuus verrattuna betoni- ja teräsrakenteisiin. Voisiko puu olla rakennusmateriaalina uusissa aluekouluissamme?"

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä, äänestävät Jaa ja ne, jotka kannattaat Pekka Pöyryn esitystä, äänestävät Ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 5 jaa-ääntä (Jyrki Koivikko, Olli Miettinen, Mali Soininen, Arto Seppälä, Jukka Pöyry) ja 6 ei-ääntä (Kirsi Olkkonen, Soile Kuitunen, Minna Pöntinen, Petri Pekonen, Jarno Strengell, Pekka Pöyry).

Puheenjohtaja totesi, että Pekka Pöyryn esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi ja asia palautetaan uuteen valmisteluun.

Merkitään, että pöytäkirjaan liitetään kasvatus-​ ja opetuslautakunnan,​ hyvinvoinnin​ ja osallisuuden lautakunnan,​ nuorisovaltuuston,​ vammaisneuvoston sekä vanhusneuvoston lausunnot.  

Merkitään, että projektipäällikkö Juha Härkönen selosti asiaa kaupunginhallitukselle. 

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 10.02.2020, § 51 päättänyt palauttaa Eteläisen aluekoulun hankesuunnitelman uudelleen valmisteltavaksi.

Hankesuunnitelmaan on pyydetty lisälausuntoja ja näkemyksiä betoni- ja massiivipuurakenteiden mahdollisuuksista sekä kustannusvaikutuksista. Selvitettyjä asioita ovat mm.

 • teknisten ominaisuuksien vertailu (Sitowise Oy) ja puurakentamisen ekologisuus (Mikkelin kaupungin ilmastokoordinaattori Harri Hakala),
 • investointi- ja elinkaarikustannukset (Suomen Controlteam Oy),
 • aluetaloudelliset vaikutukset (Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy),
 • vaikutus sisäilmaan sekä
 • mahdollinen puurakentamisen valtiontuki (ARA, Hannu Rossilahti).
   

Yleistä

Mikkeliin on rakennettu puurankaisina kohteina viime aikoina mm. Ihastjärven koulu, Naisvuoren päiväkoti, Vanhalan koulun lisäosa, Otavan päiväkodin lisäosa, Haukivuoren päiväkoti, Ristiinan päiväkodin lisäosa 2018 ja meneillään on Kattilansillan päiväkoti. Massiivipuurunkoisia kohteita ei ole tehty.

Betonielementtirunkoisia rakennuksia on rakennettu Mikkeliin viime vuosina mm. Rantakylän yhtenäiskoulu ja Kalevankankaan päiväkoti.

Kaupunginhallitus esitti, että puu on pidettävä suunnitteluvaiheessa tasavertaisena rakennusmateriaalina betonin kanssa. Runkomateriaali tulee kuitenkin päättää ennen kuin hankkeen toteutussuunnittelu aloitetaan eli hankesuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Runkomateriaali vaikuttaa suunnittelijavalintoihin ja tulee olla valittuna hankesuunnitteluvaiheessa, koska ratkaisu vaikuttaa mm. rakenteiden mitoitukseen, palo-osastointeihin ja tilojen muunneltavuuteen sekä tekniikan suunnitteluun. 

Eteläinen aluekoulu on noin 10 000 m² ja 3-4 kerrokseen rakentuva yhtenäiskoulu. Moniammatillinen hankesuunnittelutyöryhmä asetti hankkeen tavoitteeksi suunnitella kohde mahdollisimman turvallisilla, varmoilla ja huollettavilla rakenteilla, jotta investointivaiheessa huomioidaan rakennuksen koko elinkaaren kustannukset, minkä perusteella työryhmä esittää runkorakenteeksi uretaanieristeisiä betonielementtejä.

Hankesuunnitelmassa on esitetty, että puuta hyödynnetään niissä rakennusosissa, joihin se ominaisuuksiltaan soveltuu parhaiten, esim. julkisivuissa ja täydentävissä rakennusosissa kuten ovissa, ikkunoissa ja pintamateriaaleissa. Lisäksi puuta voidaan käyttää kalusteissa. Puuta voidaan käyttää monissa eri käyttötarkoituksissa, vaikka runko olisi jotain muuta materiaalia kuin puuta.

Tilapalveluiden näkemyksen mukaan puu soveltuu runkomateriaaliksi parhaimmillaan yksikerroksisiin alle 1000 m² kohteisiin. Suomessa ei ole vielä toteutettu yhtään näin suurta (yli 10 000 brm²) massiivipuurakenteista koulua, joten suunnittelusta ja toteutuksesta ei ole kokemuksia, mikä osaltaan on iso laatu- ja kustannusriski.

Betoni- ja massiivipuurakenteen vertailu ja puurakentamisen ekologisuus

Betoni on paloturvallinen, massiivisena rakenteena hyvin ääntä eristävä ja soveltuu pitkien jännevälien kohteisiin, kuten uusiin avoimiin oppimisympäristöihin. Betonirakenne on tiivis ja eristeen kanssa energiatehokas. Lisäksi betonielementti- että paikallavalurakentamisesta on paikallista osaamista sekä tuotannossa että urakoitsijoissa.

Sitowise Oy:n ja Suomen Controlteam Oy:n lausuntojen mukaan betonirakenteet voidaan toteuttaa yksinkertaisesti ja varmasti. Runkojärjestelmälle on kehitetty ajan saatossa ja kokemusten perusteella vakioidut ja kustannustehokkaat suunnittelu- ja toteutusratkaisut. Lisäksi rungon detaljeille on vakiintuneet käytännöt.

Puu on ekologinen rakennusmateriaali, jota on helppo työstää. Kuitenkin puulla on betoniin verrattuna heikompi ääneneristävyys, heikompi kosteudensieto ja vaativampi paloturvallisuus. Orgaanisena aineena puu elää, mikä voi aiheuttaa epätiiveyttä rakenneliitoksiin. Massiivipuurakenne tarvitsee lisälämmöneristystä tai rakennetta pitää kompensoida energiatehokkuuslaskelmissa. Massiivipuurakenteen heikompi lämmöneristävyys on sallittu, koska materiaali itsessään toimii ns. hiilinieluna.

Mikkelin kaupungin ilmastokoordinaattori Harri Hakalan mukaan puurakentamisen rakentamisvaiheen kasvihuonekaasupäästöt ovat kirjallisuudessa luokkaa 20-70 % pienempiä kuin betonirakentamisen, koska puu sitoo hiilen itseensä koko rakennuksen käyttöajan eikä puuraaka-aineen tuotannossa synny hiilipäästöjä kuten betonin tuotannossa. Lisäksi puurakentamisella on myönteinen imagovaikutus ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Kustannukset

Suomen Controlteam Oy:n laatimassa kustannusvertailussa massiivipuurunkorakentamisen investointikustannukset ovat 8 % korkeammat kuin betonirakenteen, eli eteläisessä aluekoulussa noin 2,2 miljoonaa euroa. Hintaero investointivaiheessa koostuu:

 • runkorakenteiden ääni- ja paloteknisten ominaisuuksien erosta, eli puurakenteita joudutaan rakenteellisesti palosuojaamaan ja äänieristämään enemmän
 • välipohjarakenteen kalleudesta
 • laajemmasta sääsuojauksesta
 • hankkeen kestosta sekä urakoitsijoiden suuremmista riskivarauksista tarjousvaiheessa
 • automaattisesta sammutusjärjestelmästä (sprinkler)
   

Hintavaikutuksessa ei ole huomioitu suunnitteluvaiheen mahdollista kustannuseroa. Massiivipuurakenteen suunnittelijoita on valtakunnallisesti vähän, joka saattaa vaikuttaa hintoihin korottavasti. Massiivipuurakentamisen kustannusvaikutusta ei ole huomioitu talousarviossa ja -suunnitteluvuosissa.

Suomen Controlteam Oy:n tekemässä selvityksessä massiivipuurakenteisin rakennuksen elinkaarikustannukset on arvioitu 23 % korkeammiksi betonirakenteisiin verrattuna. Kuitenkin uusista massiivipuurakenteisista rakennuksista ei ole vielä saatu pitkän aikavälin kustannustietoa.

Aluetaloudelliset vaikutukset

Massiivipuurakentaminen tai puurakentaminen tässä mittakaavassa on vielä marginaalista, joten valtakunnallistakaan osaamista ei ole ehtinyt kertyä suunnittelijoille eikä urakoitsijoille. Muualla Suomessa tehdyistä uuden sukupolven puurunkoisista kohteista ei ole vielä pitkän aikavälin kokemuksia. Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n projektipäällikkö Aki Hakalan lausunnon mukaan Mikkelissä ja naapurikunnissa on betonielementtituotantoa, mutta hirsi- tai liimapuurunkotuotantolaitoksia ei ole Mikkelissä tai naapurikunnissa. Hakalan mukaan Mikkelin seudulla ja Etelä-Savossa toimii osaavia rakennusliikkeitä sekä betoni- että puurakentamiseen.

Sisäilmaongelmien ehkäisy

Pyydetyissä lausunnoissa on otettu kantaa runkorakenteiden sisäilmavaikutuksiin. Suomen Controlteam Oy:n antamassa lausunnossa on esitetty, että rakennuksen runko on vain yksi rakennuksen sisäolosuhteisiin vaikuttavista tekijöistä. Käsittelemättömän puun vaikutuksia tilojen estetiikkaan ja viihtyisyyteen on tutkittu ja niistä on positiivisia kokemuksia. Kuitenkin Sitowise Oy:n lausunnossa on nostettu esiin, että puurakenne vaatii paloturvallisuuden takia palosuojaverhouksia, jolloin käsittelemätöntä puuta joudutaan peittämään joko palosuojakäsittelyllä tai verhouksilla.

Mahdollinen puurakentamisen valtiontuki

ARA:n ylijohtaja Hannu Rossilahden mukaan ARA-rahoitustukea ei voi saada kouluhankkeeseen, koska tuki rajoittuu vain asuntotuotantoon. Tässä aikataulussa ei ehditty selvittämään muita tukivaihtoehtoja ja selvitys vaatisi enemmän aikaa. Itäisen aluekoulun osalta tullaan selvittämään voisiko hankkeelle saada tukea esimerkiksi konseptisuunnitteluun.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että Eteläinen aluekoulu suunnitellaan hankesuunnitelman mukaisesti betonirunkoisena.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta päätetään tarkastaa jo kokouksessa, jotta asia ehtii seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen.

Päätös

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska valmistelu on tehty betoniratkaisun pohjalta ja puuratkaisun edut on sivuutettu. Ratkaisu tulisi tehdä vasta, kun on käyty tutustumassa Imatran puukouluhankkeeseen. Vesa Himanen kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esitys asian palauttamisesta uuteen valmisteluun, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa kannattavat äänestävät jaa ja asian palauttamista uuteen valmisteluun kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa ääntä (Pekka Heikkilä, Kerttu Hakala, Marita Hokkanen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Tarja Gråsten-Tarkiainen ja Hannu Tullinen), 5 ei ääntä (Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Jaana Vartiainen, Risto Pöntinen ja Raimo Ruotsalainen) ja yksi oli poissa (Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että Eteläinen koulu rakennetaan puusta. Puukoulut ovat todettu sisäilmaltaan turvallisiksi, puurakentaminen sitoo hiiltä ja on ilmaston kannalta paras vaihtoehto. Suomessa on viimeaikoina rakennettu runsaasti kouluja ja päiväkoteja puusta, eikä hintataso poikkea betonirakentamisesta. Perustelut että rakentamisella olisi kiire, hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, yli kahdenkymmenen miljoonan investointi ei saa olla muutamasta kuukaudesta kiinni, jos saadaan terveellinen ja ilmasto ystävällinen ratkaisu. Eteläinen koulu on Mikkelin näköalapaikalla viitostien laidassa, ja luo Mikkelille myönteisen imagon. Metsä on Mikkelin ja Etelä Savon vahvuus, metsällä ja metsäteollisuudella on suurin aluetaloudellinen merkitys, Mikkelin on rakennusratkaisuillaan suosittava alueen työllisyyttä ja elinvoimaa. Sementin valmistus on ilmaston suurimpia saastuttaja ja hiilidioksiidi päästöjen aiheuttaja .Suomessa on betonikouluja jotka jo parin käyttövuoden jälkeen on rakennusvirheiden takia jouduttu korjaamaan, Urpolan nykyinen koulu on betonikoulu ja tuloksena purkaminen toiseen betonikouluun ei veronmaksajilla ole varaa.

Vesa Himanen kannatti Jaakko Väänäsen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Jaakko Väänäsen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Marita Hokkanen, Paavo Puhakka, Tarja Gråsten-Tarkiainen ja Hannu Tullinen), 8 ei ääntä (Pekka Heikkilä, Kerttu Hakala, Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Jaana Vartiainen, Keijo Siitari, Risto Pöntinen ja Raimo Ruotsalainen) ja yksi oli poissa (Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi Jaakko Väänäsen esityksen tulleen lautakunnan päätökseksi.

Merkitään, että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

Merkitään, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä, rakennuttajapäällikkö Heidi Vanhanen ja projektipäällikkö Juha Härkönen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.