Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Rantayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tila Ainola 491-517-1-85 (osa)

MliDno-2017-608

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 27. päivänä huhtikuuta 2017 päivätyn rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy /Mäkelä Jarmo maaomistajan aloitteesta.

Osayleiskaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin (491) Huttulan kylän (517) tilaa Ainola 1-85 (kaksi osa-aluetta). Kohteet ovat Sipiläntien päässä.

Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on yhden rakennuspaikan sijainnin muuttaminen rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan.

Alueella on voimassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaava.

Voimassa olevan osayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka (pohjoisin paikka ryhmästä RA/3) on sijoiteltu toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Vapaan rannan osuus säilyy ennallaan kaavamuutoksen myötä. Yhtenäisen vapaan rannan osuus vähenee hieman, mutta ei merkittävästi. Muutos on sopusoinnussa alkuperäisen osayleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheessa (MRL 62 ja 63§) jätetty palaute on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaluonnoksesta ei jätetty huomautuksia.

Laadittava osayleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen eikä muuta voimassa olevan alueen osayleiskaavan periaatteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Ainola 491-517-1-85 (osaa), asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Merkitään, että kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tilaa Ainola 491-517-1-85 (osaa), asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä Etelä-Savon maakuntaliitolta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Veli Liikanen esitti, että kaava palautetaan valmisteluun siten, että vapaan rannan osuus säilyy. Nyt ehdotetussa rakennuspaikan siirrossa vapaa ranta pilkotaan useampaan osaan. Jokamiehen oikeudet mahdollistavat metsien, rantojen ja vesien retkeilykäytön. Käytännössä vapaan kulun toteutumiseen tarvitaan noin 100 metrin etäisyys lähimmästä asumuksesta, joten 200 metrin rantaviiva rajaa kulkua liian voimakkaasti kaavan lähtötilanteeseen verrattuna. Kerttu Hakala kannatti Liikasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Veli Liikasen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 jaa-ääntä (Vesa Himanen, Jaana Strandman, Marja Kauppi, Jaakko Väänänen, Keijo Siitari, Paavo Puhakka, Mali Soininen, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen, Markku Himanen ja Hannu Tullinen) ja 2 ei-ääntä (Veli Liikanen ja Kerttu Hakala).

Puheenjohtaja totesi esittelijän päätösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.