Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 41 Rantaosayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tilat Suontaipale 491-516-3-10 ja Sahinniemi 491-561-2-19

MliDno-2017-607

Valmistelija

  • Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 1. päivänä kesäkuuta 2017 päivätyn rantaosayleiskaavaehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy maaomistajan aloitteesta.

Rantaosayleiskaavan laajennus koskee tiloja 491-516-3-10 ja 491-516-2-9.

Alue sijaitsee Mikkelin kaupungissa Ristiinan Toijolassa. Kaava-alue sijoittuu Yöveden rannalle, yhdystien 4323 (Suurlahdentie) eteläpuolelle Astuvansalmen alueella.

Kaavoitettava alueen laajuus on noin 57,7 ha. Pinta-alasta 49,5 ha on mantereella ja 8,2 ha saaressa. Rantaviivaa on yhteensä 4,65 km.

Suunnittelualue on pääosin maa- ja metsätalousmaisemaa. Kukonniitty-tila rajoittuu Keskilampeen ja Niskalampeen. Länsipuolella on Luhdanvuori. Suunnittelualue on rakentumatonta maa- ja metsätalousaluetta.

Suunnittelualuetta ympäröiville alueille on laadittu Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaava, jonka Ristiinan kunnanvaltuusto on hyväksynyt 24.5.1999. Etelä-Savon ympäristökeskus vahvisti kaavan rajaamalla ulos tilat 491-516-3-10 ja Sahinniemi 491-561-2-19, koska silloinen maanomistaja (perikunta) vastusti kaavaehdotusta. Perikunta halusi, että rakennuspaikat osoitetaan Saimaan rannalle. KHO käsitteli kaavavalituksen 31.5.2004 ja ympäristökeskuksen päätös jäi voimaan.

Vireillä oleva rantayleiskaavan laajennus noudattaa aiemmin laadittua ja 24.5.1999 vahvistettua Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavaa.

Yleiskaava on lähtenyt vireille maanomistajan taholta.

Tavoitteena on laatia Louhiveden ja Yöveden alueen ranta-alueelle maankäyttö- ja rakennuslain mukainen osayleiskaava rakennus- ja poikkeuslupien, matkailun ja elinkeinojen kehittämisen, ympäristön ja maisemanhoidon perustaksi.

Rantaosayleiskaavan tavoitteena on turvata maanomistajien mahdollisimman tasapuolinen kohtelu rakentamisalueiden mitoituksessa. Rakennusoikeudet tulee osoittaa siten, että maiseman ja luonnon puolesta arvokkaat rannat voidaan säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina ja luonnonympäristölle aiheutunut haitta on mahdollisimman vähäinen. Rakennuspaikat pyritään ensi-sijaisesti osoittamaan mannerrannoille ja suurille saarille. Tavoitteeseen pyritään myös tarpeellisilla kaavamääräyksillä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja luonnosaineisto ovat olleet nähtävillä 7.3.2017 - 6.4.2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan laajennuksen koskien tiloja Suontaipale 491-516-3-10 ja Sahinniemi 491-561-2-19 (osaa), asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Ristiinan aluejohtokunnalta, Museovirastolta, Savonlinnan maakuntamuseolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Järvisuomen Energialta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.