Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Rantaosayleiskaavan muutos / Yövesi-Louhivesi, tilat Nuottasaari 491-512-1-65 ja Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osa)

MliDno-2017-611

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Jari Ahonen, kaavoitusinsinööri, Jari.Ahonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 27. päivänä huhtikuuta 2017 päivätyn rantayleiskaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Kaavamuutoksen on laatinut Karttaako Oy /Mäkelä Jarmo maaomistajien aloitteesta.

Osayleiskaavan muutos koskee Mikkelin kaupungin (491) Hartikkalan kylän (512) tiloja Nuottasaari 1-65 ja Mustikkaniemi 2-178 (osa-alue). Kohteet ovat Mustikkaniementien päässä sekä Nuottasaaressa, joka tuli mukaan hankkeeseen ehdotusvaiheessa. Yhteensä noin 1,6 hehtaarin kokoinen kaavamuutosalue muodostuu kahdesta pienialaisesta osa-alueesta Mustikkaniemen eteläosassa sekä Nuottasaaressa.

Alueella on voimassa Etelä-Savon ympäristökeskuksen 24.1.2003 vahvistama Yöveden-Louhiveden alueen rantaosayleiskaava.

Osayleiskaavan muutoksen tavoitteena on yhden rakennuspaikan sijainnin muuttaminen rakennettavuudeltaan parempaan paikkaan sekä tekninen korjaus (Nuottasaari).  

Voimassa olevan osayleiskaavan mukainen lomarakennuspaikka (RA/1) Mustikkaniemessä on sijoiteltu toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaisempaan paikkaan. Vapaan rannan osuus säilyy ennallaan kaavamuutoksen myötä. Nuottasaaren rakennuspaikalle lisätään puuttuva kaavamerkintä (RA/1). Muutos on sopusoinnussa alkuperäisen yleiskaavan tavoitteiden ja mitoitusperusteiden kanssa.

Kaavaluonnoksen kuulemisvaiheessa (MRL 62 ja 63§) jätetty palaute on otettu huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. Kaavaluonnoksesta ei jätetty huomautuksia.

Laadittava osayleiskaavan muutos on luonteeltaan lähinnä tekninen eikä muuta voimassa olevan alueen osayleiskaavan periaatteita.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tiloja Nuottasaari 491-512-1-65 ja Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osaa) , asettaa  sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Ristiinan aluejohtokunnalta.

Päätös

Asia päätettiin yksimielisesti jättää pöydälle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti Yöveden-Louhiveden rantaosayleiskaavan muutosehdotuksen koskien tiloja Nuottasaari 491-512-1-65 ja Mustikkaniemi 491-512-2-178 (osaa), asettaa sen julkisesti nähtäville ja pyytää siitä lausunnot rakennusvalvonnalta, Mikkelin seudun ympäristöpalveluilta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta ja Ristiinan aluejohtokunnalta.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että esittelijän päätösehdotus hyväksytään muuten, mutta kaavaan lisätään ohjeistus vesiliikenteen huomioimisesta kapeikon kohdalla. Veli Liikanen kannatti Hokkasen esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Marita Hokkasen vastaesitystä kannattavat ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 7 jaa-ääntä (Vesa Himanen, Marja Kauppi, Paavo Puhakka, Mali Soininen, Jaana Strandman, Jaakko Väänänen ja Jaana Vartiainen) ja 6 ei-ääntä (Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen ja Keijo Siitari).

Puheenjohtaja totesi esittelijän päärtösehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Merkitään, että Markku Aholainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.