Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 3.10.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 43 Oikaisuvaatimus lomituspalvelupäällikön päätöksestä vahingonkorvausasiassa Janne Kimari

MliDno-2017-11

Valmistelija

  • Arto Pulkkinen, maaseutuasiamies, arto.pulkkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Janne Kimari on tehnyt kaupunkiympäristölautakunnalle oikaisuvaatimuksen lomituspalvelupäällikön päätöksestä § 10/6.7.2017, jolla on hylätty Kimarin vahingonkorvausvaatimus lantakoneen rikkoutumisesta. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Vahinko oli syntynyt lantakoneen vaijerin sotkeutumisesta, joka on Kimarin mukaan aiheutunut lomittajan toiminnasta. Huoltoliikkeen laskun mukaan vahingon määrä on 626,20 euroa (alv. 0%).

Lomittaja on omassa selvityksessään kertonut, että lomituksen aikana ko. lantakone toimi, kun sitä valvoi jatkuvasti. Koneen puutteellisesti suojattua vaijeria piti ohjailla, jotta se kelautuisi eikä  jumittuisi paikalleen. Lomituksen jälkeen tilan oma väki ei ole huolehtinut koneen valvonnasta, jolloin rikkoutuminen on tapahtunut. Rikkoutuminen on aiheetta sälytetty lomittajan aiheuttamaksi ja siten korvausvaatimukseen oikeuttavaksi.

Tilalla on tehty viime keväänä työsuojelutarkastus, jossa on kehotettu mm.lomittajan työturvallisuuden varmistamiseksi korjaamaan se, ettei lantakoneen vaijeri kulkenut ohjurin kautta. Asiakirjojen liitteenä olevassa ja tilallekin toimitetussa muistiossa 20.6.2017 on jälleen työsuojelutarkastuksessa todettu, ettei korjauskehotuksia ole tilalla noudatettu.

Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään uutta ja selventävää seikkaa korvausvaatimuksen johdosta tehdyn päätöksen muuttamiseksi myönteiseksi.
Lomituspalvelupäälliköllä ei ole syytä epäillä lomittajan kertomusta asiasta. Valitettavasti tilalta saadaan hyvin ristiriitaisia lausuntoja. Koneen rikkoutuminen on johtunut lomittajasta riippumattomista syistä, siis huollon laiminlyönnistä. Mikkelin kaupungilla ei ole korvausvelvollisuutta ko. vahinkoon. Oikaisuvaatimus tulee hylätä perusteettomana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä Janne Kimarin oikaisuvaatimuksen ja pitää voimassa lomituspalvelupäällikön päätöksen olla korvaamatta vahinkoa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Janne Kimari

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen ei voi hakea muutosta valittamalla tai oikaisuvaatimuksella. Asianosaisen, joka on tyytymätön päätökseen, tulee nostaa siviilioikeudellinen kanne paikallisessa alioikeudessa tai sopimukseen perustuvassa asiassa sopimuksessa määrätyssä muussa tuomioistuimessa tai välimiesmenettelyssä.