Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Käyttösuunnitelma 2020, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2020-210

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Lautakuntien, johtokuntien ja kaupunginhallituksen alaisten tulosalueiden tulee laatia valtuuston hyväksymän talousarvion mukaiset käyttösuunnitelmat 31.1.2020 mennessä. Käyttösuunnitelmassa toimielin ottaa kantaa viranhaltijoiden toimivaltaan ja laskujen hyväksymiseen.

Vuonna 2020 hallintokuntien toimintaa ja taloutta seurataan vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikeellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavissa seurantaraporteissa.

Käyttösuunnitelman sisältö:

  • strategisten ohjelmien seurantaa varten ohjelmakortit, joihin on kirjattu strategisiin ohjelmiin perustuvat talousarvion 2020 konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet
  • käyttösuunnitelmarakenne yksiköittäin (toimielimen organisaatiokaavio ja vastuuhenkilöt)
  • käyttösuunnitelmaan liittyvät toimivaltuudet
  • tositteiden asiatarkastaja, hyväksyjät ja heille varahenkilöt
  • ssuoritetaulukot muodostavat palveluiden seurantapohjan vuodelle 2020
  • investointiesitys

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy käyttösuunnitelman vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, laskujen hyväksyjät ja asiatarkastajat, Meidän IT ja talous Oy/Kirsi Pesonen, asiointipiste