Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus / VT13 ja Otavantien risteys

MliDno-2019-1788

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelu lähettää otsikossa mainitun 26. päivänä marraskuuta 2019 päivätyn asemakaava- ja asemakaavanmuutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaava ja asemakaavan muutos koskee Valtatien 13 ja Vanhan Otavantien risteysaluetta Kirjalan ja Lehmuskylän kaupunginosissa. Matkaa keskustaan on noin kaksi kilometriä. Suunnittelualueen kokonaispinta-ala on noin 7,4 ha.

Kaavaehdotuksen tavoitteena on muuttaa alueella voimassa olevia asemakaavoja siten, että ne vastaavat Valtatien 13 ja Vanhan Otavantien sekä Otavankadun tiesuunnitelmaa. Kaavamuutos on käynnistynyt Mikkelin kaupungin aloitteesta.

Lain mukaan asemakaava ja tiesuunnitelma tulee aluerajauksiltaan vastata toisiaan; tästä johtuen Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Mikkelin kaupungin toimeksiannosta SitoWise on laatinut tiesuunnitelman. Kaupunki vastaa tarvittavista asemakaavojen päivityksistä.

Suunnittelun tavoitteena on liikenneturvallisuuden lisääminen erityisesti kevyen liikenteen osalta sekä liikenteen sujuvuuden parantaminen risteävillä teillä.

Kaavalla ei osoiteta rakennusoikeutta.

Risteysaluetta koskevaa tiehanketta on tarkoitus ryhtyä toteuttamaan vuonna 2020. Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tiesuunnitelman ja siihen liittyvän ns. turbokiertoliittymän toteutus. Kaavan aikataulua on nopeutettu, jotta alueen tiesuunnitelma ja sen toteutus saadaan sisällytettyä liikennehankkeiden rahoituksiin vuodelle 2020. Kaupunki saa vuodelle 2020 valtion rahoitusta tiehankkeen toteuttamiseen.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 18.9 – 21.10.2018. Nähtävillä olon aikana saatiin lausunnot seuraavilta tahoilta: Telia Finland Oyj, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä Etelä-Savon Maakuntaliitto.

Etelä-Savon ELY-keskuksen lausunnossa todettiin, että hankkeen vaikutusten arviointiin tulee lisätä liikenteellisten vaikutusten arviointi.

Myös Pohjois-Savon ELY-keskus toi lausunnossaan esille liikenteellisten vaikutusten huomioon ottamisen sekä Otavantien itäosan asemakaavoittamisen kaduksi rautatiesillan länsipuolelta Rantakylän kaupunginosan länsireunaan välittömästi tämän kaavatyön jälkeen erillisenä kaavanaan sekä alustavan aikataulun esittämistä kaavoitukselle.

Etelä- Savon maakuntaliitto esitti lausunnossaan, että liittymälle tulee asemakaavassa jättää riittävästi väljyyttä, jotta kiertoliittymä on tarvittaessa mahdollista korvata eritasoliittymällä sekä kaavan yhdeksi tavoitteeksi voisi asettaa pyöräilyn ja kävelyn osuuden lisäämisen.

Lausunnot ja mielipiteet niiden huomioonottamisesta on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää alustavasti hyväksyä Valtatien 13 ja Vanhan Otavantien risteysaluetta koskevan asemakaavan ja asemakaavanmuutosehdotuksen (VT13 ja Otavantien risteys), asettaa sen julkisesti nähtäville sekä pyytää siitä viranomaislausunnot Väylävirastolta, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta sekä Infra-aluepalveluilta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Päivi Rahikainen, kaavoittaja, paivi.i.rahikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asemakaava ja asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 12.12.2019 – 13.1.2020 välisen ajan, ja siitä on saatu kaksi lausuntoa.

Etelä- Savon maakuntaliitto huomautti lausunnossaan, että liittymälle tulee asemakaavassa jättää riittävästi väljyyttä, jotta kiertoliittymä on tarvittaessa mahdollista korvata eritasoliittymällä, kuten maakuntakaavassa on osoitettu.  Kaavaehdotus ei kuitenkaan ole ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, kunhan risteysalueen ympäristöön kohdistuvassa asemakaavassa otetaan huomioon mahdollisuus muuttaa liittymä tarvittaessa eritasoratkaisuksi.

Kaupungin vastine on, että risteysaluetta ympäröivän alueen asemakaavoittaminen on käynnistynyt syksyn 2019 aikana. Kaavoituksella on tarkoitus hoitaa tarvittavat tilavaraukset ja luoda edellytykset elinkeino -ja yritystoiminnan kehittämiselle alueella. Kaava noudattaa kantakaupungin 2040 osayleiskaavassa esitettyjä tavoitteita liikenteen osalta. Kantakaupungin osayleiskaavassa ei ole osoitettu eritasoliittymää, kaava ei ole ristiriidassa yleiskaavan kanssa.

Pohjois-Savon ELY-keskuksella ei ollut huomautettavaa asemakaavaehdotukseen.

Palautteesta saatu kooste ja kuvaus niiden huomioon ottamisesta on esitetty kaavaselostuksen liitteenä olevassa vastineraportissa (liite 9).

Kaavoituksen lähtökohtana on ollut muuttaa alueella voimassa olevia asemakaavoja siten, että ne vastaavat Valtatien 13 ja Otavantien liittymän parantamisesta tehtyä tiesuunnitelmaa. Suunnittelun tavoitteena on ollut liikenneturvallisuuden lisääminen mm. kevyen liikenteen osalta ja liikenteen sujuvuuden parantaminen risteävillä teillä sekä luoda edellytyksiä elinkeino- ja yritystoiminnan kehittämiselle parantamalla katualueiden ja risteysalueen toimivuutta.  Kaavalla ei osoiteta rakennusoikeutta.

Asemakaava ja asemakaavan muutos noudattaa aluerajauksiltaan tehtyä tiesuunnitelmaa. Valtio ja kaupunki ovat suurimmat maanomistajat kaavoitettavalla alueella.

Maankäyttö- ja rakennuslain MRL 52 § määrää, että asemakaavan hyväksyy kunnanvaltuusto. Valtuuston päätösvaltaa asemakaavoissa voidaan johtosäännössä siirtää kunnanhallitukselle tai lautakunnalle.

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 33 § Kaupunkiympäristölautakunnan erityinen toimivalta kuuluu:

”lautakunta päättää sellaisten asemakaavojen ja asemakaavamuutosten hyväksymisestä, jotka eivät ole vaikutuksiltaan merkittäviä”.

Kaupunkisuunnittelu on linjannut kriteereitä, joiden avulla voidaan arvioida kaavan merkittävyyttä:

  1. Kaava ei ole maakunnallisesti tai valtakunnallisesti merkittävä
  2. Kaavassa on vähäinen määrä osallisia, tai on kokonaan kaupungin tai valtion maalla
  3. Kaava ei merkittävästi poikkea nykyisestä maankäytöstä tai se on ylemmän kaavatason mukainen
  4. Kaavassa ei ole merkittäviä tai kaavan tavoitteiden kanssa ristiriidassa olevia luontoarvoja
  5. Kaavassa ei ole merkittäviä rakennushistoriallisia tai maisemallisia arvoja tai muinaismuistoja
  6. Kaavasta ei ole saatu kaavan tavoitteista merkittävästi poikkeavia lausuntoja/mielipiteitä
  7. Kaavassa hyödynnetään olevia, jo hyväksyttyjä normeja ja periaatteita


Kaupunkisuunnittelu katsoo, että kaava on mahdollista hyväksyä em. kriteereiden perusteella suoraan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksellä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Valtatien 13 ja Otavantien risteysaluetta koskevan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen / VT13 ja Otavantien risteys.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Etelä-Savon maakuntaliitto