Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 133 Oikaisuvaatimus ylläpitoinsinöörin valinnasta

MliDno-2020-1353

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mika Ikonen (myöhemmin oikaisuvaatimuksen tekijä) on jättänyt kaupungininsinöörin tekemästä ylläpitoinsinöörin virkavalintapäätöksestä oikaisuvaatimuksen Mikkelin kaupungin kaupunkiympäristölautakunnalle. Oikaisuvaatimus on saapunut säädetyn määräajan kuluessa 19.10.2020. Oikaisuvaatimuksessaan oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii viranhaltijapäätöksen peruuttamista ja hänen itsensä valitsemista virkaan.

Oikaisuvaatimus kokonaisuudessaan liitteineen on oheismateriaalina.

Hakuilmoitus

Mikkelin kaupungin asumisen ja toimintaympäristön palvelualue, Talonrakennuspalvelut, on hakenut ylläpitoinsinööriä vakinaiseen virkaan. Ylläpitoinsinöörin virka on ollut ulkoisessa haussa ajalla 16.7. – 28.8.2020. Ylläpitoinsinööri toimii kiinteistöjen ylläpidon tuotevastuualueella ja vastaa kilpailutusprosessien ja sopimustekniikan tukipalvelusta rakennushankkeille ja muille teknisille hankinnoille. Lisäksi ylläpitoinsinööri rakennuttaa ja valvoo pienempiä rakennushankkeita. Kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva insinöörin (AMK) tai aikaisempi insinöörin tutkinto. Määräaikaan mennessä virkaa haki seitsemän henkilöä, joista neljä hakijaa haastateltiin. Kaikki haastattelut suorittivat kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen ja kiinteistöpäällikkö Jani Koikkalainen. Rekrytointiprosessin aikana hakija Laura Väisänen ilmoitti, ettei ole enää käytettävissä kyseiseen virkaan.

Hakijoiden haastattelutilanne

Haastatteluun kutsutut henkilöt on valittu kelpoisuuden, koulutuksen ja työkokemuksen perusteella. Hakuilmoituksen mukaan työ edellyttää vahvaa hankintalain osaamista sekä teknistä tietämystä ja rakennusalan sopimustekniikan hallintaa. Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii perehtyneisyyttä edellä mainittuihin kokonaisuuksiin sekä halua kehittyä ja päivittää osaamistasoa muuttuvan lainsäädännön ja uusien tietojen sisäistämiseksi. Hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ovat edellytyksenä moniammatillisessa tiimissä työskentelyyn. Lisäksi tehtävä edellyttää hyvää paineensietokykyä, hyvää kirjallista esitystaitoa sekä laajaa tietotekniikan hallintaa.

Ansiovertailu ja valintapäätös

Oikaisuvaatimuksen tekijä katsoo olevansa pätevämpi hakija ja tulleensa syrjäytetyksi väärin perustein. Haastattelijoiden näkemyksen mukaan oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole haastattelutilanteessa pystynyt osoittamaan sellaista osaamista ja kokemusta, jota rekrytoiva yksikkö on tehtävänkuvauksessa (rekrytointi-ilmoitus) hakijoilta edellyttänyt. Haastattelijoille ei muodostunut haastattelutilanteessa kuvaa, että oikaisuvaatimuksen tekijä hallitsisi rakennusalaa, siihen liittyviä tarjouspyyntöjä tai rakennusalan sopimustekniikkaa. Oikaisuvaatimuksen tekijän kokemus rakennusalasta on hakemuksen sekä haastattelutilanteessa muodostuneen kuvan mukaan hyvin pintapuoleinen. Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole dokumentoinut aikaisempaa kokemusta kyseisen kaltaisten tehtävien suorittamisesta.

Hakijoilta on edellytetty rakennustekniikan perusasioiden tuntemusta esimerkiksi koulutuksen puolesta. Oikaisuvaatimuksen tekijän koulutus ylioppilaana ja koneinsinöörinä ei kuitenkaan haastattelijoille syntyneen käsityksen mukaan ole antanut riittävää perustietoa rakennusalan hallitsemiseen. Myöskään työhistorian perusteella ei oikaisuvaatimuksen tekijällä voida katsoa olevan riittävää osaamista rakennusalasta tai ainakaan sitä ei ole tuotu julki hakemuksessa tai haastattelutilanteessa.

Hakijoiden ammattiosaamista verrattiin taulukoimalla henkilöiden koulu- ja työkokemus sekä muu tehtävän kannalta oleellinen osaaminen, kokemus ja ammattitaito. Lisäksi verrattiin hakijoiden viran hoidon kannalta merkityksellisiä henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä soveltuvuutta kyseiseen tehtävään ja työyhteisöön.

Haastatteluissa käytettiin valmista kysymysrunkoa ja haastateltavien vastaukset kirjattiin ylös. Jokaisen haastattelun jälkeen haastattelijat tekivät henkilöarvioinnin kyseisestä hakijasta. Hakijoiden lopullinen kokonaisarviointi suoritettiin taulukoimalla hakijoiden ominaisuudet ja vertailemalla niitä keskenään. Kokonaisvaltainen arviointi suoritettiin aiempien vaiheiden tulosten yhteenvedossa. Hakemusten ja haastattelujen perusteella hakijoista soveltuvimmaksi virkaa hoitamaan todettiin Sami Lahikainen.

Haastattelussa mukana olleiden henkilöiden, viranhaltijapäätöksen tehneen kaupungininsinöörin tai henkilöstöpalveluiden näkemyksen mukaan rekrytointiprosessissa ei ole tehty oikaisuvaatimuksen mukaista virhettä, vaan virkaan on valittu kelpoisuusvaatimukset parhaiten täyttävä henkilö.

Oikaisuvaatimuksesta ilmenevillä perusteilla oikaisuvaatimuksen tekijä vaatii valintapäätöksen peruuttamista ja hänen valitsemistaan ylläpitoinsinöörin virkaan. Oikaisuvaatimuksen tekijä on esittänyt oikaisuvaatimuksen perusteeksi oman näkemyksensä paremmuudesta virkaan. Oikaisuvaatimusta on perusteltu mm. sillä, että oikaisuvaatimuksen tekijä on taitojensa, kykyjensä sekä henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella soveltuvin henkilö virkaan. Oikaisuvaatimuksen pääkohdat ja kommentit niissä esitettyihin asioihin on koostettu alle otsikoituna.

Yleistä virkavalinnasta

Perustuslaissa on säädetty virkojen kelpoisuusvaatimukset ja nimitysperusteet (125 §). Säännöksen mukaan yleiset nimitysperusteet julkisiin virkoihin ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto koskien myös kuntien virkoja. Taidolla tarkoitetaan lähinnä koulutuksen tai työkokemuksen avulla hankittuja tietoja ja taitoja. Kyvyllä puolestaan tarkoitetaan yleisesti tuloksellisen työskentelyn edellyttämiä henkilön ominaisuuksia, kuten luontaista lahjakkuutta, järjestelykykyä, aloitteellisuutta ja muita vastaavia tehtävien hoitamisen kannalta tarpeellisia kykyjä. Koeteltu kansalaistaito tarkoittaa yleisessä kansalaistoiminnassa saatuja viranhoitamisen kannalta merkityksellisiä ansioita sekä nuhteetonta käytöstä.

Virantäyttöön kuuluu myös harkintavaltaa. Nimitysperusteiden soveltamisen yhteydessä harkintavalta ilmenee mm. viranomaisen oikeutena määritellä viran työtehtävät, painottaa nimitysperusteita ja päättää, mikä merkitys viranhakijoiden erilaisille ansioille on annettava. Perustuslain yleisiä nimitysperusteita tulkitaan siten, että viranomainen voi päätyä valitsemaan kelpoisuusvaatimukset täyttävistä hakijoista muunkin kuin kokeneimman. Valitsijan harkintavaltaan kuuluu se, että jotain kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvista vaatimuksista voidaan painottaa haastatteluun ja ansiovertailuun perustuvan kokonaisarvioinnin nojalla.

Koulutus

Oikaisuvaatimuksen tekijä esittää, että hänellä on viranhoitamiseen paremmat taidot (yleensä koulutus ja työkokemus) kuin virkaan valitulla. Koska oikaisuvaatimuksen tekijällä on soveltuva insinöörin (AMK) tai aikaisempi insinöörin tutkinto samoin kuin virkaan valitulla, ei oikaisuvaatimuksen tekijää voida pitää koulutuksen osalta ansioituneempana.

Yksittäiset koulutukset, esim. työturvallisuus, tietyöturvallisuus, EA1, Auto-CAD, maanmittaus, GPS/GIS paikkatieto, sopimus- ja neuvottelutekniikka kurssit (useita), sopimuslaki, toimitusehdot jne. joihin oikaisuvaatimuksen tekijä viittaa, eivät ole viran kelpoisuusvaatimuksia eikä niitä ole edellytetty hakijoilla olevan hakuvaiheessa. Yksittäinen tehtäviin mahdollisesti tarvittava koulutus on normaalia työnantajan järjestämää lisäkoulutusta paikalliset tarpeet ja olosuhteet huomioiden. Oikaisuvaatimuksen tekijän luettelemilla koulutuksilla ei katsota olevan merkittävää hyötyä ylläpitoinsinöörin virassa eivätkä ne tee hänestä koulutuksen osalta ansioituneempaa.

Työkokemus

Virkaan valittu on työskennellyt yli 20 vuotta rakennusalalla. Hän on työtehtävissään perehtynyt rakennusalan sopimustekniikkaan, tarjouspyyntöihin, suunnitelmapuutteisiin, rakennuttamiseen ja työmaiden hoitamiseen niin tilaajan kuin urakoitsijan edustajana.

Oikaisuvaatimuksen tekijän rakennusalan kokemus painottuu työhakemuksen mukaan talkootöinä suoritettuun rintamamiestaloprojektiin. Julkisen hankintalain osaaminen on haastattelutilanteessa syntyneen kuvan mukaisesti painottunut tarjoajana tehtyihin prosesseihin, eikä ole antanut kokonaisvaltaista kuvaa julkisista hankinnoista.

Virkaan valitulla on siten laajempi ja monipuolisempi rakennusalan työkokemus kuin oikaisuvaatimuksen tekijällä.

Henkilökohtaiset ominaisuudet

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ilmeni, että virkaan valitulla henkilöllä on laaja-alaiseen ja monivuotiseen kokemukseen perustuva osaaminen ylläpitoinsinöörin virkaan vaadituissa tehtävissä sekä hakijoista paras käsitys työtehtävien vaatimuksista. Myös virkaan valitun vuorovaikutustaidot olivat hyvät. Virkaan valitulla on haastattelijoiden arvion mukaan siten parhaat viran hoidon edellyttämät henkilökohtaiset ominaisuudet.

Yhteenveto

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että oikaisuvaatimuksen tekijällä on kelpoinen koulutus viran hoitamiseen. Lautakunta kuitenkin kiistää oikaisuvaatimuksen tekijän väitteet siitä, että hän olisi koulutuksen ja työkokemuksen osalta ansioitunein haettavana olleeseen virkaan. Oikaisuvaatimuksen tekijän työkokemus on valtaosin peräisin myyntityöstä eikä ylläpitoinsinöörin työtehtävistä, johon viran täyttö kohdistuu. Virkavalinta on tehty tasapuolisesti hakemusten, haastattelujen ja hakijavertailun perusteella. Kaupungininsinöörin ei voida katsoa rikkoneen perustuslain 125 § 2 momentin mukaisia yleisiä nimitysperusteita tai ylittäneen toimi- tai harkintavaltaansa.

Oikaisuvaatimuksen käsittelevä viranomainen voi joko hylätä oikaisuvaatimuksen ja pysyttää voimassa aiemman päätöksen, muuttaa tehtyä päätöstä tai kumota sen kokonaan. Edellä esitetyn perusteella päätöksen muuttamiseen tai kumoamiseen ei ole syytä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää edellä esitetyillä perusteilla hylätä kaupungininsinöörin päätöksestä § 8 / 12.10.2020 tehdyn oikaisuvaatimuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin §:n 127 jälkeen.

Merkitään, että kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttinen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallituksen puheenjohtaja, oikaisuvaatimuksen tekijä, virkaan valittu, henkilöstöpalvelut