Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Mikkelin paikallisliikenteen hankinta 1.5.2021 - 31.5.2026 + optio 2 v

MliDno-2020-1097

Valmistelija

  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
  • Aki Taavitsainen, logistiikkapäällikkö, aki.taavitsainen@mikkeli.fi
  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkelin paikallisliikenteen hankinta. Kilpailutusasiakirjat on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 26.5.2020 § 63. Hankinnan erityispiirteet on tunnistettu. Hankinta-arvo ylittää EU-kynnysarvon. Paikallisliikenteen liikennöintikustannukset vuonna 2019 olivat bruttona noin 2,1 miljoonaa euroa.

Sopimuskausi on 1.5.2021 - 31.5.2026 ja lisäksi sopimusta voidaan molempien osapuolten suostumuksella jatkaa 2 vuodella ajalle 1.6.2026 -​ 31.5.2028.

Tarjoukset pyydettiin 3.9.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä nro 280159 HILMA-​ilmoituskanavan ja Tarjouspalvelun kautta. Hankintamenettely oli avoin. Määräaikaan 8.10.2020 mennessä saatiin osatarjous nro 1 Paikallisliikenne: 3 tarjousta. Tarjouspyynnön mukaisesti päätöksenteon perusteena on alin hinta. Vertailuhinta muodostuu kolmesta eri yksikköhinnasta, jotka ovat autopäivä, linjatunti ja linjakilometri. Tarjottujen yksikköhintojen ja tarkan aikataulusuunnittelun pohjalta saadaan muodostettua yhden vuoden liikennöinnin hinta, jota käytetään vertailuhintana. Jätetyt tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset.

Tuotettaessa joukkoliikennepalvelut bruttosopimuksen perusteella liikenteen tilaaja suunnittelee reitit ja aikataulut ja saa kaikki lipputulot. Liikenteenharjoittajalle maksetaan sopimuksen mukaisesta liikennöinnistä korvausta. Korvauksen perusteena ovat liikenteen hoidon vaatimat ja täysimääräisesti toteutuneet suoritteet. Korvaus suoritetaan kuukausittain jälkikäteen edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on tallentanut ja toimittanut tilaajalle yhteenvedon edellisen kuukauden ajamattomista lähdöistä määräaikaan mennessä sekä vaadittavat matkustajalaskenta- ja lipputulotiedot. Korvauksesta vähennetään ensin liikenteenharjoittajan matkustajilta keräämät lipputulot tilaajan määrittelemistä ja hinnoittelemista lipputuotteista. Korvaushintaa tarkistetaan sopimuskauden aikana siten, että korvaus sidotaan tammikuun 2020 indeksiin soveltaen Tilastokeskuksen linja-autoliikenteen kokonaiskustannusindeksiä. Tarkistus tehdään vuosittain.

Tarjouspyyntö-​ ja tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Sopimusluonnos ja vertailutaulukko ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää,​ että Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen liikennöintisopimus solmitaan liitteenä olevan kokonaishintavertailun mukaisesti ja alimman hinnan perusteella Soisalon Liikenne Oy:n kanssa ajalle 1.5.2021 - 31.5.2026 ja lisäksi sopimusta voidaan molempien osapuolten suostumuksella jatkaa 2 vuodella ajalle 1.6.2026 -​ 31.5.2028. Sopimuksen vuosihinta on 2 095 185 euroa, alv 0 %.

Kaupunkiympäristölautakunta valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja päättämään mahdollisesta option käyttöönotosta ajalla 1.6.2026 -​ 31.5.2028.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, henkilöliikennepalvelut, hankintapalvelut