Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 28.10.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Mikkeli – Ristiina – Pellos joukkoliikennepalvelun hankinta 5.6.2021 - 31.5.2026 + optio 2 v

MliDno-2020-1242

Valmistelija

  • Aki Taavitsainen, logistiikkapäällikkö, aki.taavitsainen@mikkeli.fi
  • Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi
  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkeli-Ristiina-Pellos -joukkoliikennepalvelujen hankinta. Kilpailutusasiakirjat on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnan kokouksessa 16.6.2020 § 79. Hankinnan erityispiirteet on tunnistettu. Hankinta-arvo ylittää EU-kynnysarvon. Sopimuskausi on 5.6.2021 - 31.5.2026 ja lisäksi on mahdollisuus kahden vuoden optioon ajalla 1.6.2026 - 31.5.2028.

Tarjoukset pyydettiin 2.9.2020 päivätyllä tarjouspyynnöllä nro 294741 HILMA-ilmoituskanavan ja Tarjouspalvelun kautta. Hankintamenettely oli avoin. Määräaikaan 7.10.2020 mennessä saatiin 5 tarjousta. Tarjouspyynnön mukaisesti päätöksenteon perusteena on alin joukkoliikennepalvelun vuosihinta. Jätetyt tarjoukset täyttävät tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset.

Tuotettaessa joukkoliikennepalvelut bruttosopimuksen perusteella liikenteen tilaaja suunnittelee reitit ja aikataulut ja saa kaikki lipputulot. Liikenteenharjoittajalle maksetaan sopimuksen mukaisesta liikennöinnistä korvausta. Korvauksen perusteena ovat liikenteen hoidon vaatimat ja täysimääräisesti toteutuneet suoritteet. Korvaus suoritetaan kuukausittain jälkikäteen edellyttäen, että liikenteenharjoittaja on tallentanut ja toimittanut tilaajalle yhteenvedon edellisen kuukauden ajamattomista lähdöistä määräaikaan mennessä sekä vaadittavat matkustajalaskenta- ja lipputulotiedot. Korvauksesta vähennetään ensin liikenteenharjoittajan matkustajilta keräämät lipputulot tilaajan määrittelemistä ja hinnoittelemista lipputuotteista.

Tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjat ovat nähtävillä kokouksessa. Sopimusluonnos ja vertailutaulukko ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkeli-Ristiina-Pellos -joukkoliikennepalvelujen liikennöintisopimus solmitaan liitteenä olevan kokonaishintavertailun mukaisesti ja alimman hinnan perusteella Tilausliikenne Himanen Oy:n kanssa ajalle 5.6.2021 - 31.5.2026. Sopimuksen vuosihinta on 378 969,00 euroa alv 0 %.

Kaupunkiympäristölautakunta valtuuttaa teknisen johtajan allekirjoittamaan sopimuksen ja päättämään mahdollisesta option käyttöönotosta ajalla 1.6.2026 - 31.5.2028.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, henkilöliikennepalvelut, hankintapalvelut