Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 107 Valtuustoaloite: Neitvuoren ja Luonterin metsien suojelu

MliDno-2019-701

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Veli Liikanen ym. esittivät 18.3.2019 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Uudet suurselvitykset ovat tuoneet mukanaan erittäin huolestuttavia uutisia Suomen luonnon hyvinvoinnista. Vuoden 2018 lopussa julkaistiin uusi luontotyyppien uhanalaisuusarvio ja maaliskuun alussa lajien uhanalaisuusarvio, joiden visti on selkeä: lajien ja luontotyyppien uhanalaistuminen jatkuu suomessa kiihtyvää tahtia. Tähän asti käytetyt keinot eivät riitä pysäyttämään luonnon monimuotoisuuden köyhtymistä.

Kyse on yhteisestä tulevaisuudestamme. Kehityksen kääntäminen vaatii luontokohteiden suojelun lisäämistä niin kunnan kuin valtionkin mailla. Suojelua on selkeästi edullisinta edistää sellaisissa kohteissa, joissa luonnontilaisten ympäristöjen varjelu hyödyttää myös alueiden virkistyskäyttöä ja matkailuelinkeinoja.

Mikkelin kaupunki on toteuttanut osana metsästrategiatyötään metsiensuojeluohjelma METSOon sopivien kohteiden inventointi- ja suunnitteluhankkeen. Loppuraportti valmistui jo 2011, mutta METSO-kohteiden suojelu ei ole edennyt, vaikka hankkeen loppuraportissa tunnistettiin useita arvokkaita kohteita kaupungin metsistä.

Esitämme, että Mikkelin kaupunki suojelisi METSO-ohjelman keinoin seuraavat alueet:

  1. Metsäkiinteistöt Neitvuoren pohjoispuolella. Anttolan Neitvuorella on merkittävä metsien ja kallioalueiden suojelukokonaisuus pääosin valtion maalla. Neivuori on Hiidenmaan retkeilyreitistöjen solmupaikka, ja Neitvuoren laelta avautuu maakunnan upeimpia järvimaisemia. Nykyiseen suojelukokonaisuuteen liittyy pohjoispuolella kaupungin metsäkiinteistöjä, joilta on arvioitu lukuisia METSO- eli luonnonsuojelullisia arvoja. Syrjäisyyden, maastonmuotojen ja karuuden vuoksi metsätalouden harjoittaminen kiinteistöllä on erittäin rajoitettua. Neitvuoren alueen retkeily- ja matkailukäyttö on vilkastunut selvästi viime vuosina, ja nykyinen suojelualue voi jopa ruuhkautua.
     
  2. Korvensaari Luonterilla. Luonterin järviallas yksi upeimmista Saimaan altaista. Vesi on kirkasta, rannat laajasti rakentamattomia ja saimaannorpan ohella kalastajat ja erityisesti melojat viihtyvät Luonterilla. Myös Luonterin saarien metsät ovat hienoja luonnoltaan ja niitä arvostavat eliöiden lisäksi järvellä liikkuvat retkeilijät ympäri vuoden. Kaupunki on suojellut osan saaristaan yksityisinä suojelualueina, mutta luonnoltaan tärkeä ja maiseman kannalta keskeisellä paikalla sijaitseva Korvensaari on edelleen suurelta osin metsätalousmaana . Saarihakkuut ovat kuitenkin muuttuneet rajoitetummiksi niin vedenlaatu- kuin maisematekijöidenkin vuoksi.
     

Me allekirjoittaneet esitämme, että kaupunki ryhtyy toimiin edellä mainittujen alueiden suojelemiseksi.

Mikkelissä 18.3.2019

Veli Liikanen
Kerttu Hakala, Heli Kauppinen, Minna Pöntinen,
Mikko Siitonen, Nina Jussi-Pekka"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi.

Merkitään, että varavaltuutettu Olli Marjalaakso poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

Edelleen kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään elokuun 2019 loppuun mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Valtuutetut Veli Liikanen, Kerttu Hakala, Heli Kauppinen, Minna Pöntinen, Mikko Siitonen ja Nina Jussi-Pekka ovat tehneet 18.3.2019 valtuustoaloitteen Neitvuoren ja Luonterin metsien suojelusta.

Valtuustoaloitteessa esitetään, että Mikkelin kaupunki suojelisi METSO -ohjelman keinoin kaupungin omistamat metsäkiinteistöt Neitvuoren pohjoispuolella ja Luonterin Korvensaaressa. Kaupunginhallitus on kokouksessaan 1.4.2019 päättänyt lähettää valtuustoaloitteen asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen valmisteltavaksi.

METSO on valtioneuvoston periaatepäätöksellä vuonna 2008 aloitettu Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmaa varten on laadittu luonnontieteelliset valintaperusteet, jotka ohjaavat valitsemaan monimuotoisuuden kannalta parhaita alueita METSO -ohjelmaan. Suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja suojelukeinoista riippuen siitä on mahdollisuus saada korvausta.

Mikkelin kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmaa varten metsissä tehtiin maastoinventoinnit 2010 -2011 ja tämän aineiston pohjalta edelleen erillisenä hankkeena 27 kohteen yksityiskohtaisempi selvitys, jossa metsäkuvioita arvioitiin METSO -ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisesti ympäristöministeriön myöntämän 25 000 euron rahoituksen turvin.

Hyväksytyssä metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2014 -2021 on esitetty, että kaupunki neuvottelee ELY -keskuksen kanssa valintakriteerit täyttävien 15 kohteen (n. 74 ha) suojelusta, suojeluehdoista ja korvauksista. Lisäksi kaupunginhallitus on 4.2.2019 hyväksynyt esityksen Ylä-Säynätjärven ranta-alueen (66 ha) tarjoamisesta METSO -suojeluohjelmaan.

1.Mikkelin kaupungin omistamat kiinteistöt Neitvuoren pohjoispuolella Hiidenmaan retkeilyreittien ympäristössä.

Kaupungin omistama metsäalue yhteensä 94 ha muodostuu kahdesta eri kiinteistöstä Paasola 491-473-3-13 ( 63 ha) ja Sulama 491-473-5-7 (31 ha). Hiidenmaan retkeilyreitistö kulkee osittain kaupungin omistamilla mailla ja Paasolan tilalla Sulamajärven rannalla sijaitseva Hiidenkota on yksi reitin levähdyspaikoista. Osa Sulaman kiinteistöstä (9 ha) kuuluu Luonterin rantayleiskaavan maa- ja metsätalousalueeseen (M).

Alueelle on rakennettu metsätiet yhteishankkeina toisten maanomistajien kanssa ja kaupunki on Kaukasenvuoren (2004) ja Rahilammen (2008) metsäteiden osakas. Metsien hoidossa ja käytössä on huomioitu retkeilyreitit ja Hiidenkodan ympäristö. Metsät ovat pääasiassa kuivahkoa ja tuoretta kangasta, puusto on mäntyvaltaista ja puuston keski-ikä 63 vuotta, vaihteluväli 9 -122 vuotta. Metsämaan nykypuusto on 144 m³/ha. Metsäsuunnitelmaa varten tehdyssä maastoinventoinnissa 2011 alueelta on kartoitettu metsälain 10 §:n mukaisia erityisen tärkeitä elinympäristöjä 0,3 ha ja muita arvokkaita elinympäristöjä 16,6 ha. METSO -kohteiden inventointihankkeessa 2011 valintaperusteet täyttäviä elinympäristöjä raportoitiin Paasolan tilalta 3,3 ha ja Sulaman tilalta 17,8 ha. Metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2014 -2021 ja neuvotteluissa ELY -keskuksen kanssa kaupunki on esittänyt hankkeessa inventoitujen kohteiden liittämistä (21,1 ha) METSO -suojeluohjelmaan.

2. Mikkelin kaupungin omistamat kiinteistöt Saimaan Luonterin alueella

Kaupungin maanomistus Luonterin saarissa on yhteensä 160 ha ja kiinteistöjä on kolme: Saarenranta 491-487-2-83 (6 ha), Uudistalo 491-487-2-122 (47 ha) ja  Korvensaari 491-487-2-194 (107 ha). Metsäalueet sijaitsevat pääosin Korvensaaren pohjoisosassa (124 ha). Uudistalon ja Korvensaaren kiinteistöihin kuuluu lisäksi yhteensä 29 pienempää saarta ja luotoa, joista pinta-alaltaan suurimmat ovat Kapasaari, Varteussaari ja Makutsaaret.

Kaupungin hakemuksesta Luonterin keskellä sijaitsevat 19 saarta ja luotoa (22 ha) on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi Mikkelin lääninhallituksen päätöksellä 16.11.1981. Rauhoituksen tarkoituksena on saaristomaiseman ja uhanalaisen saimaanhylkeen elinympäristön suojelu. Rauhoitusmääräysten mukaisesti alueella on kielletty mm. metsänkaato ja kaikenlainen muu toiminta, joka saattaa muuttaa alueen maisemakuvaa tai vaikuttaa epäedullisesti kasvillisuuden tai eläimistön säilymiseen.

Seutukaavamääräysten yleissuositusta noudattaen kaupunki laati omistamilleen virkistys- ja luonnonsuojelualueiksi varatuille Luonterin saarille vuonna 1988 käyttö- ja hoitosuunnitelman, jonka kaupunginhallitus ja Mikkelin lääninhallitus hyväksyivät. Tässä suunnitelmassa on määritelty metsätalouskäytön periaatteiksi mm. maisemallisten tekijöiden ja metsäluonnon monimuotoisuuden erityinen huomioiminen sekä esitetty alueet, jotka jätetään kokonaan luonnontilaisiksi.

Kaupungin Luonterin alueella omistamat kiinteistöt liitettiin valtioneuvoston 20.12.1990 hyväksymään rantojensuojeluohjelmaan ja myöhemmin Natura 2000 -verkostoon.

 1998 vahvistetussa Anttolan Luonterin rantayleiskaavassa kaupungin kiinteistöt on varattu virkistysalueeksi (VR) ja luonnonsuojelualueeksi (SL-1).

Rantayleiskaavan mukaan suojeltavaksi tarkoitetun alueen toteuttamien on valtion asia ja kaupunki aloitti neuvottelut Etelä-Savon ympäristökeskuksen kanssa luonnonsuojelupäätöstä vailla olevien alueiden suojelusta ja alueelle merkittyjen maanomistajalle korvattavien yhteensä 11 rantarakennuspaikan korvauksista.

Lisäsuojelun toteuttamiseksi kaupunki esitti ensisijaisena vaihtoehtona alueiden lunastamista valtiolle tai korvaamista vaihtomaana ja mikäli alueet jäisivät kaupungin omistukseen, taloudellisten menetysten korvaamista ja lupaa harjoittaa alueella edelleen metsätaloutta kaupungin laatiman käyttö- ja hoitosuunnitelman periaatteiden mukaisesti.

Etelä-Savon ympäristökeskus teki 24.11.1999 päätöksen yksityisen luonnonsuojelualueen (n. 112 ha) perustamisesta ja alue jäi kaupungin omistukseen. Rauhoitusmääräyksistä aiheutuvista taloudellisista menetyksistä maksettiin korvaus. Rauhoitusmääräysten mukaan mm. neljä hehtaaria metsäalueita on jätettävä kokonaan luonnontilaan, muutoin metsien hoito sallitaan ELY -keskuksen hyväksymän suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa on otettava huomioon alueen säilyminen luonnonmukaisena sekä säilytettävä luonnonarvot ja maisemakuva. Rantayleiskaavan mukaisia rantautumispaikkoja saa käyttää ja kunnostaa. 

Voimassaoleva ja ELY -keskuksen hyväksymä metsänhoitosuunnitelma on tehty vuosille 2012 -2021. Keskimääräinen kasvu suunnitelmakaudella on 8 700 m³ ja hakkuuehdotus 4 390 m³, josta vuonna 2014 myytiin hakkuusopimuksella 2 470 m3. Mäntyvaltainen (56 %) nykypuusto on yhteensä 29 120 m³ (182 m³/ha), keski-ikä 76 v ja vaihteluväli 3 -117 v.

Luonterin saarikiinteistöt eivät olleet mukana METSO -inventointihankkeessa 2011, koska alueen luonnonsuojelusta on jo tehty päätökset.

Mikkelin kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmassa 2014 -2021 Luonterin Natura 2000 -alueeseen kuuluvat kiinteistöt on ryhmitelty mahdollisiin myytäviin kiinteistöihin. Kaupungin omistukseen esitetään edelleen jätettäväksi rantayleiskaavan rantautumispaikoille rakennettuja retkisatamia ja Saimaan virkistysyhdistyksen omistamaa saunaa varten erotettavat määräalat.

Neuvottelut METSO- kohteiden suojelusta on käynnistetty ELY -keskuksen kanssa vuonna 2015 kaupungin aloitteesta. Neuvottelujen etenemistä on hidastanut ELY -keskukselle tehtyjen suojeluesitysten runsaus, riittämättömät määrärahat ja suojelupäätösten painottuminen yksityisten metsänomistajien kohteisiin. Jatkoneuvottelussa 14.5.2019 ELY -keskus teki oman ehdotuksensa METSO -suojeluun liitettävistä kaupungin tarjoamista alueista (yhteensä 158 ha), mukaan lukien mm. Ylä-Säynätjärven ranta-alue, koko Sulaman kiinteistö ja 8,4 hehtaaria Paasolan kiinteistön alueelta. ELY -keskus on luvannut tehdä korvausesityksensä tämän vuoden aikana.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunki jatkaa neuvotteluja Neitvuoren pohjoispuolella omistamiensa metsäkiinteistöjen METSO -suojelusta ELY -keskuksen 14.5.2019 tekemän esityksen mukaisesti.

Luonterin alueen metsäkiinteistöjä koskevat luonnonsuojelupäätökset on tehty jo vuosina 1981 ja 1999, mutta kaupunki on edelleen kiinnostunut neuvottelemaan alueiden myymisestä valtion omistukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle yllä olevan asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen selvityksen vastineena Neitvuoren ja Luonterin metsien suojelua koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.