Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 103 Paikallisliikenteen ja palveluliikenteen toinen jatkosopimuskausi

MliDno-2018-600

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin paikallisliikenteen joukkoliikennekokonaisuutta kehitetään toimintaympäristön, palveluverkon, kaupunkirakenteen, tiestön ja maankäytön muutokset huomioiden. Mikkelin kaupunkistrategian 2018 - 2021 tavoitteet edellyttävät liikenteen osalta mm. joukkoliikennepalveluiden kehittämistä sekä liikennepäästöjen vähentämistä. Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen antaa edellytykset käyttäjämäärien kasvulle, ja sitä myötä yksityisautoilun vähentämiselle.

Joukkoliikenteen matkustajamäärät erityisesti paikallisliikenteessä ovat kasvaneet huomattavasti viime vuosina koululaisten maksuttoman Waltti-joukkoliikenneliikenneratkaisun seurauksena, joten palvelun painopistettä on ohjattava niille reiteille ja ajankohdille, joissa tarve on suurin. Palveluliikenne (Moppe) tarjoaa reittisidonnaista liikennettä yksilöllisempää palvelua ja väestön ikääntyessä palveluliikenteen tarve lisääntyy. Palveluliikenne mahdollistaa matkojenyhdistelyn sekä joukkoliikennepalveluiden tuottamisen vähäisemmän kysynnän alueille.

Mikkelin paikallisliikennettä on tarve uudistaa reitti- ja vuorotarjonnan osalta. Kyytineuvo on päivittänyt vuodelta 2015 olevan paikallisliikennealueen joukkoliikennesuunnitelman ja laatinut suunnitelman Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen joukkoliikennepalveluista 1.5.2020 alkaen. Suunnitelmassa esitetään Liikenneviraston ohjeistukseen perustuen uudet kaupunkimaisen paikallisliikennepalvelun palvelutasotavoitteet. Palvelutasotavoitteissa määritetään liikenteen laatutaso sekä määrälliset kriteerit liikennöintiajan sekä liikenteen vuorotarjonnan osalta. Palvelutasosuunnitelman perustana ovat nykyisen liikennetarjonnan ja matkustajamäärien analysointi sekä asukaskyselyn kautta saatu palaute. Tältä pohjalta on uudistettu paikallisliikennealueen linjastoa sekä vuorotarjontaa.

Tällä hetkellä kantakaupungin alueella liikennöi 8 paikallisliikenteen linjaa (1A1B, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10) sekä kaksi Moppe-palveluliikenteen linjaa. Uudessa reitti- ja vuorosuunnitelmassa nykyistä linjastoa muutetaan lähes kaikilla linjoilla. Reittiä uudistetaan Tuppuralassa, Tupalassa, Silvastissa sekä Karkialammmen alueella. Linjastojen reittejä yksinkertaistetaan ja pyritään selkeyttämään reittien ajonsuuntien suhteen.  Säännöllinen paikallisliikennevuorojen linjasto poistuisi Pursialan, Moison, Karkialammen sekä Huuhkajankadun alueilta vähäisen matkustajamäärän vuoksi. Näille alueille joukkoliikennepalvelu tarjotaan palveluliikenteen muodossa. Palvelutasoa nostetaan vuoro- ja reittitarjontaa lisäämällä Kalevankankaan koulun ja Stadiumin sekä Urpolan koulun ja Xamkin alueille. Linjaston aikataulurakennetta on uudistettu bussireittien aikataulussa pysymisen ja vaihtoyhteyksien turvaamiseksi. Bussireittien vaihtoyhteydet ovat edelleen keskustassa torin laidalla. Käytössä on peruskoulujen lukuvuotta mukailevat  talvi- ja kesäkausi. Kesäkaudella vuorotarjonta on vähäisempi.  Uusi palvelutasosuunnitelma toteutuisi liikennöintikaudelle 1.5.2020 alkaen, jolloin uusi liikennöintisopimuskausi alkaa.

Palvelutasosuunnitelman toteuttaminen vaatii nykyistä paikallisliikenneverkostoa suuremman ajoneuvomäärän, joten sillä on kustannuksia korottava vaikutus. Kustannusvaikutusten suuruus selviää kilpailutuksen myötä.

Palvelutasokuvaus sekä linjakuvaukset liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy suunnitelman Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen joukkoliikennepalveluista 1.5.2020 alkaen, sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään pieniä muutoksia suunnitelmaan ja sen toteuttamiseen.

Päätös

Keskustelun aikana Kerttu Hakala esitti, että palvelutasolle V muutetaan palveluväliksi arkisin klo 18 jälkeen 120 min. Anni Pylvänäinen kannatti Kerttu Hakalan esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että keskustelun aikana oli tehty esittelijän päätösehdotuksesta poikkeava esitys, jota oli kannatettu, joten asiasta oli äänestettävä. Äänestys suoritetaan kättennostoäänestyksenä. Esittelijän päätösehdotusta kannattavat äänestävät jaa ja Kerttu Hakalan vastaesitystä kannattavat äänestävät ei. Lautakunta hyväksyi yksimielisesti esityksen kättennostolla tapahtuvasta äänestyksestä.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 11 jaa ääntä (Vesa Himanen, Hannu Tullinen, Jaakko Väänänen, Jaana Strandman, Jaana Vartiainen, Keijo Siitari, Mali Soininen, Marita Hokkanen, Marja Kauppi, Markku Himanen ja Paavo Puhakka) ja 2 ei ääntä (Kerttu Hakala ja Anni Pylvänäinen).

Puheenjohtaja totesi esittelijän esityksen tulleen hyväksytyksi.

Valmistelija

Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hankintasäännön ja sisäisen hankintaohjeen (KH 17.12.2018 § 465) mukaisesti taloudellisesti merkittävistä hankinta-arvoltaan yli 1 000 000 euroa (ilman arvonlisäveroa) hankinnoissa tulee kilpailutusasiakirjat hyväksyä ennen julkaisua lauta- ja johtokunnissa niiden omia toimialojaan koskevissa hankinnoissa.

Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen kaupunkimaisen joukkoliikennepalvelun nykyinen sopimus päättyi 30.4.2019. Alkuperäistä sopimuskautta 1.6.2016–30.4.2019 on kaupunginhallituksen päätöksellä jatkettu yhdellä optiovuodella ajalle 1.5.2019–30.4.2020. Sopimus mahdollistaa myös toisen optiovuoden vuoteen 2021 saakka

Joukkoliikenteen toimintaympäristön muuttuessa myös joukkoliikennepalveluiden tulee uudistua. Paikallisliikennekokonaisuutta on tarkasteltava toimintaympäristön muutokset huomioiden. Muutostarpeisiin pyritään vastaamaan alkuvuodesta 2019 Ramboll Oy:n toimesta tehdyn palvelutasoselvityksen myötä havaituilla toimenpiteillä. Paikallisliikennesuunnitelman tuottamien palvelutaso- ja linjastomuutosten lisäksi Kyytineuvo valmistelee myös useita uudenlaisia joukkoliikenteen käytettävyyttä ja asiakaslähtöisyyttä edistäviä palveluja. Muutokset huomioiden Kyytineuvo pitää luontevana, että voimassaolevan sopimuksen toista optiovuotta ei käytetä, vaan paikallisliikennepalvelut (sisältäen palveluliikenteen) kilpailutetaan sopimuskaudelle 1.5.2020–31.5.2025. Lisäksi varataan oikeus yhteen kahden (2) vuoden mittaiseen jatkosopimuskauteen, jonka käyttöönotosta kaupunki voi päättää liikennöitsijän kanssa ilman erillistä tarjouskilpailua. 

Joukkoliikenteen ympäristövaikutusten huomioimiseksi Mikkelin kaupunki velvoittaa paikallisliikenteen Liikennöitsijän ottamaan sopimuskauden aikana käyttöön vähintään kaksi biokaasulla toimivaa linja-autoa, mikäli kaupungin alueelle valmistuu linja-autoille soveltuva biokaasun jakelupiste. Tällä hetkellä Mikkelissä ei ole käytettävissä raskaan kaluston tarpeita palvelevaa biokaasun tankkauspistettä. Biokaasubussien käyttöönoton tulee tapahtua 12 kuukauden kuluessa siitä päivämäärästä, kun linja-autoille soveltuvan biokaasun jakelun alkamisajankohta on tiedossa. Ellei varmuutta jakelun alkamisesta saada ennen toisen sopimusvuoden päättymistä, raukeaa biokaasuautojen käyttöönottovelvoite.

Mikäli sopimuskaudella Mikkelin kantakaupungin alueelle (Waltti-vyöhyke A) tulee biodieseliä tai vastaavaa uusiutuvaa, sellaisenaan dieselmoottoreihin soveltuvaa ympäristöystävällistä polttoainetta tarjoava jakeluasema, on Liikennöitsijä velvollinen käyttämään kyseistä polttoainetta paikallisliikenteen reiteillä toimivissa muissa kuin biokaasulla toimivissa autoissa.

Palveluliikenteessä (Moppe-autot) edellytetään käytettävän kahta biokaasuajoneuvoa sopimuskauden alusta alkaen. Näiden pienempikokoisten ajoneuvojen biokaasutankkaus on Mikkelissä mahdollista jo tällä hetkellä. Biokaasun käyttö voi perustua ajoneuvoihin jälkiasennuksena tehtyyn kaasujärjestelmään.

Hankinnan erityispiirteet on tunnistettu. Hankinnan ennakkoilmoitus ja kutsu info-tilaisuuteen julkaistiin HILMA-ilmoituskanavan kautta 9.1.2019 ja infotilaisuus pidettiin 4.4.2019. Keskustelutilaisuudessa esiteltiin alustavaa hankintaa sekä kuultiin liikennöitsijöiden näkemyksiä hankinnan alustavasta sisällöstä ja vaatimuksista. Tarjouspyyntöluonnos ja liitteet on toimitettu esityslistan mukana oheismateriaalina. Hankintasopimuksen ehdot on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnössä.

Tarjouspyyntöluonnos, sopimusluonnos sekä kalustovaatimukset ovat liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää kilpailuttaa Mikkelin paikallisliikenne- sekä palveluliikennepalvelut 1.5.2020 alkavalle sopimuskaudelle. Lautakunta hyväksyy liitteenä olevat tarjouspyyntöasiakirjat julkaistavaksi, sekä oikeuttaa palvelualueen tekemään asiakirjoihin pieniä muutoksia.

Päätös

Hyväksyttiin sillä muutoksella, että liikennöitsijä on velvollinen käyttämään biodieseliä tai vastaavaa uusiutuvaa, sellaisenaan dieselmoottoreihin soveltuvaa ympäristöystävällistä polttoainetta koko sopimuskauden muissa kuin biokaasulla toimivissa autoissa.

Merkitään, että logistiikkapäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Valmistelija

  • Janne Skott, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunta päätti 21.5.2019 § 69 Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen ja palveluliikenteen joukkoliikennepalveluiden kilpailuttamisesta 1.5.2020 alkavalle sopimuskaudelle, ja hyväksyi hankinnan alustavat tarjouspyyntöasiakirjat. Hankinnasta oli julkaistu ennakkoilmoitus (Direktiivi 2014/24/EU) Hilmassa 9.1.2019.

Kesäkuussa 2019 Markkinaoikeus antoi päätöksen eräästä toisesta Mikkelin kaupungin joukkoliikenteeseen liittyvästä vireillä olevasta hankinta-asiasta: Markkinaoikeuden antaman ratkaisun 260/19 mukaisesti oikaisun kohteena olevan Mikkelin kaupunki - asiointi-, työmatka- ja koululaisvuorojen joukkoliikennepalveluja koskevan tarjouspyynnön todettiin liittyvän kaupungin erityisalatoimintaan (liikennepalvelujen järjestäminen tieliikenteen toimivaltaisena viranomaisena), joten kaupungin olisi tullut soveltaa erityisalojen hankintalain menettelysäännöksiä hankintasopimuksen kilpailuttamiseen. Vaikka markkinaoikeuden käsittelemä asia ei liittynyt paikallisliikennepalveluiden kilpailuttamiseen, niin kyseessä on täysin verrannollinen Mikkelin kaupungin joukkoliikenteen hankinta.

Palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan toimivaltaisen viranomaisen on toteutettava tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että viimeistään vuosi ennen tarjouskilpailumenettelyn aloittamista tai vuosi ennen sopimuksen tekemistä ilman tarjouskilpailua Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistaan vähintään seuraavat tiedot: toimivaltaisen viranomaisen nimi ja yhteystiedot (a alakohta), suunniteltu sopimuksentekomenettely (b alakohta) sekä palvelut ja alueet, joita sopimus mahdollisesti koskee (c alakohta). Markkinaoikeuden päätöksen mukaisesti Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on katsottu, että palvelusopimusasetuksen 7 artiklan 2 kohdan ennakkoilmoitusvelvollisuutta sovelletaan myös linja-autojen julkisia henkilöliikennepalveluja koskeviin hankintasopimuksiin, joiden sopimuspuolet lähtökohtaisesti valitaan julkisista hankinnoista ja direktiivin 2004/18/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/24/EU tai vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja direktiivin 2004/17/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2014/25/EU säädettyjen menettelyjen mukaisesti. Viimeksi mainittu direktiivi on saatettu Suomessa voimaan erityisalojen hankintalailla.

Edellä mainitut tiedot huomioiden, 9.1.2019 julkaistu ennakkoilmoitus ei täytä palvelusopimusasetuksen mukaista ennakkoilmoitusta koskevia vaatimuksia. Hankinnasta on julkaistu 15.8.2019 uusi ennakkoilmoitus julkisia palveluhankintoja koskevasta sopimuksesta lomakkeella T01. Ilmoituksen numero EUVL:ssä 2019-115213. Erityisalojen hankintalain mukaisesti tarjouskilpailu Mikkelin kaupungin paikallisliikenteen ja palveluliikenteen hankinnasta voidaan käynnistää vasta sitten, kun vähintään vuosi 15.8.2019 julkaistusta ennakkoilmoituksesta on kulunut.

Tarjouskilpailun käynnistäminen tulisi näin ollen viivästymään noin yhden vuoden aiemmin suunnitellusta aikataulusta. Jotta tarjouskilpailun voittaneelle tulee riittävästi aikaa valmistautua sopimuskauden alkamiseen, on aiemmasta lautakunnan päätöksestä poiketen nykyisen sopimuksen toinenkin optiovuosi otettava käyttöön ajalle 1.5.2020-30.4.2021.

Paikallisliikenteen ja palveluliikenteen sopimuskumppanit ovat ilmaisseet halukkuutensa toisen optiovuoden käyttöönottoon. Mainittakoon tiedoksi myös, että palveluliikenteen nykyinen sopimuskumppani Ihastjärven Linja Oy lähestyi Mikkelin kaupunkia sähköpostitse 21.5.2019, ja halusi esittää kaupunkiympäristölautakunnalle jo toukokuun kokouksen yhteyteen toisenkin optiovuoden käyttöönottoa. Kyseinen viesti saapui tuolloin kuitenkin kirjaamoon vasta kaksi minuuttia ennen kokouksen alkamisajankohtaa, eikä sitä ehditty huomioida ennen toukokuun kokousta.

Toisen optiovuoden käyttöönoton, ja uuden sopimuskauden alkamisen lykkääntymisen myötä myös joukkoliikenteen toimintaympäristö saattaa muuttua nykyisestään ennen seuraavan tarjouskilpailun avaamista (esimerkiksi ympäristöystävällisten polttoaineiden saatavuus Mikkelin alueella). Tästä syystä aiemmin hyväksytyt kilpailutusasiakirjat on syytä päivittää ja käsitellä uudelleen lautakunnassa kevään 2020 aikana.

Paikallis- ja palveluliikenteen seuraavaan kilpailutukseen liittyy myös palvelutasosuunnitelman uudistaminen. Uuden suunnitelman mukainen palvelutaso oli tarkoitus toteuttaa uuden sopimuskauden alkaessa 1.5.2020 alkaen. Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi palvelutasosuunnitelman 21.5.2019 § 68. Edellä esitetty toisen optiovuoden käyttöönotto, ja uuden sopimuskauden käynnistyminen vasta 1.5.2021, tarkoittaa myös uuden palvelutasosuunnitelman käyttöönoton lykkääntymistä. Uusi palvelutaso toteutuisi näin ollen suunnitelman mukaisena 1.5.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta kumoaa paikallisliikenne- ja palveluliikennepalveluiden kilpailuttamisesta ja alustavien kilpailutusasiakirjojen hyväksymisestä tehdyn päätöksen 21.5.2019 § 69, ja päättää ottaa käyttöön voimassaolevan sopimuksen toisen optiokauden ajalle 1.5.2020 – 30.4.2021 Soisalon Liikenne Oy:n ja Ihastjärven Linja Oy:n kanssa.

Lautakunta päättää myös päätöksellä 21.5.2019 § 68 hyväksytyn palvelutasosuunnitelman mukaisen liikennöinnin alkamaan vasta nykyisen sopimuksen optiokausien päätyttyä, uuden sopimuskauden alussa 1.5.2021.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että logistiikkapäällikkö Janne Skott poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Soisalon Liikenne Oy, Ihastjärven Linja Oy, kyytineuvo

Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa tehdä asianosainen (se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa) sekä kunnan jäsen.

Viranomainen, jolla oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite
Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9 - 11)
50101 Mikkeli

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimusperusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnysarvon

Kansallisen kynnysarvon suuruus on:
- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 400.000 € sosiaali- ja terveyspalvelut
- 500.000 € käyttöoikeusurakat

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi tehdä hankintalain 132-135 §:n mukaan hankintayksikölle kirjallisen hankintaoikaisun. Hankintaoikaisun voi tehdä tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Hankintaoikaisun tekoaika

Asianosaisen on tehtävä hankintaoikaisu 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisun sisältö

Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Hankintaoikaisusta on käytävä ilmi oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi.

Hankintaoikaisuun on liitettävä asiakirjat, joihin vaatimuksen tekijä vetoaa, jolleivät ne jo ole hankintayksikön hallussa.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisu toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:
Mikkelin kaupunki
Kaupunkiympäristölautakunta
PL 33 (Maaherrankatu 9-11) 50101 MIKKELI

Hankintaoikaisun vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Julkisista hankinnoista annetun lain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai

2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankintasopimuksen hankintalain 130 §:n 1 nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä

valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Valituskielto

Hankintalain 103 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä hallintolainkäyttölain nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun osoitteeseen.

Markkinaoikeuden osoite ja muut yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
puh. 029 56 43300, faksi 029 56 43314
sähköposti: markkinaoikeus(at)oikeus.fi
Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet