Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 106 Asemakaavan muutos  / Sairaalan pohjoisosa

MliDno-2016-1164

Valmistelija

  • Heikki Manninen, kaavoittaja, heikki.manninen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkisuunnittelupalvelut lähettää otsikossa mainitun 27. päivänä elokuuta 2019 päivätyn asemakaavan muutosehdotuksen kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Asemakaavan muutos koskee 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleita 6, 14, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueita sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puistoaluetta.

Kyseessä on Mikkelin kaupungin ja Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän aloitteesta lähtenyt, kaupunkikeskustaan sijoittuva kaava, joka sisällöllisesti ja tavoitteissaan pohjautuu kaupunginhallituksen (9.9.2013) ja sairaanhoitopiirin (24.5.2013) hyväksymään tarveselvitykseen Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ky:n ja Mikkelin kaupungin terveydenhuollon toimintojen ja kiinteistöjen järjestely 25.3.2013. Keskeinen tavoite on sairaala- ja terveyskeskustoimintojen integroiminen eli toisiinsa limittäminen ja sitä kautta saavutettavat vuosittaiset säästöt käyttökuluissa.

Alueella voimassa olevat kaavat ovat vuosilta 1973, 1976, 1984, 2000 ja 2015. Viimeisin kaava käsitti sairaala-alueen lisäksi nyt suunnittelun kohteena olevan alueen. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 9.6.2014 olla vahvistamatta kaavaa kyseisen alueen osalta.

Kaavoitettavan alueen koko on n. 5,7 hehtaaria. Maanomistuksia on kuntayhtymällä ja Mikkelin kaupungilla.

Sairaalakorttelin YS-merkintä (sosiaali- ja terveydenhuoltoa palveleva korttelialue) on ulotettu nyt ns. Pirtin ja Pultin tonteille.  Jokipuisto säilyy lähivirkistysalueena. Kaavassa on osoitettu lisää pysäköintiä keskussairaalan tarpeita varten LPA-merkinnällä ns. AD:n tontille. Alueelle rakennettavat rakennukset tulee suunnitella kaupunkikuvallisesti korkealaatuisiksi jo rakennettujen uudisrakennusten tapaan.

Sairaala- ja terveydenhoitotoimintojen nauha tulee jatkumaan pääkorttelista pohjoiseen Mannerheimintien länsipuolta. Mannerheimintien ja Tenholankadun kulmauksen huoltoasematontti (vuokrattu vuoteen 2023 saakka, kaupungin maapohja) on ehdotettu muutettavaksi puistoalueeksi. Kaavaratkaisu perustuu nykyisen katuverkon säilyttämiseen ja kehittämiseen. Toiminnallisesti yhtenäistä aluetta halkovat yleiset kadut. Toiminnan ja suunnittelun kehittämistarpeita on selvitetty Satamalahden arkkitehtuurikilpailua varten laaditussa liikenneverkon toimivuustarkastelussa (16.6.2010).

Rakennusoikeusvertailu voimassaolevan ja uutena ehdotetun asemakaavan välillä on liitteenä 4.

Kaavamuutoksessa on kyseessä sangen mittavan laajentamisen ja uudisrakentamisen mahdollistaminen. Asemakaavaan on merkitty rakentamisen maksimikehikko, joka on huomioinut nyt tiedossa olevat rakentamistarpeet ja niille vielä löydettävissä olevat reservi-alueet.

Kaupunkikuvallisia muutoksia tapahtuu Mannerheimintien, Pirttiniemenkadun ja Olkkolankadun varrella.

Katujen yli ja ali on sallittu toiminnallisista, logistisista tarpeista lähteviä yhteyksiä, matkakeskuksen yhteydessä jo toteutetun ylikulkusillan tapaan. Pysäköintitalojen välille on sallittu Saksalankadun ylittävä yhteys autoille.

Jokipuiston saavutettavuutta on lisätty osoittamalla Rokkalanjoen ylittävä kevyen liikenteen siltayhteys.

Kaavaehdotuksessa on annettu määräyksiä mm.

Auto- ja polkupyöräpaikkojen järjestämistä koskien

Pihojen ja oleskelualueiden järjestämistä koskien

Hulevesien käsittelylle

Melun ja tärinän ehkäisemiseksi

Paloturvallisuudesta

Maanrakennustöiden turvallisuudesta

Rakennuslupa-asiakirjoihin liitettävistä erillisistä suunnitelmista

Materiaaleista ja väreistä ei sen sijaan ole annettu määräyksiä, koska rakennusten pääsuunnittelijalta vaaditaan joka tapauksessa vankkaa pätevyyttä. On katsottu parhaaksi, että hän ehdottaa myös arkkitehtonisia ja ulkonäöllisiä ratkaisuja ympäristöön sopivalla tavalla.  Kaupunkikuvassa rakennukset tulevat olemaan merkittäviä ja mm. pysäköintitalot tulevat näkymään kauas. Toteutussuunnittelusta on hankittava kaupunkisuunnittelun lausunto.

Liikennesuunnittelu on laatinut katualueiden yleissuunnitelman. Sen perusteella katualueita on  laajennettu Mannerheimintiellä. Jäsentelyssä on huomioitu joukkoliikenteen ja kevyen liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden parantaminen.

Asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavahahmotelmasta pidettiin avoin yleisötilaisuus keskussairaalan auditoriossa 11.6.2019 (liite 7.). ELY-keskuksen edustajien kanssa on pidetty työneuvotteluja prosessin aikana.

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä järjestää palveluja yhdeksän kunnan alueella noin 104 000 hengelle. Toimintasäde on yli sata kilometriä. Kuntayhtymän palveluksessa on noin 1600 henkilöä.  Keskussairaalan alue on paikallisesti, seudullisesti ja maakunnallisesti merkittävä osaamiskeskittymä.

Kaavaehdotus selostuksineen on luettavissa ohessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se alustavasti hyväksyy Mikkelin kaupungin 2. kaupunginosan (Maunuksela) kortteleita 6, 14, 18 ja katu-, puisto- ja vesialueita sekä 8. kaupunginosan (Rokkala) puistoaluetta koskevan asemakaavan muutosehdotuksen (Sairaalan pohjoisosa), asettaa sen julkisesti nähtäville, pyytää tarvittavat lausunnot ja lähettää ehdotuksen tiedoksi maanomistajille.

Lausuntoja pyydetään Itä-Suomen aluehallintovirastolta, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Pohjois-Savon Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta, Museovirastolta, Savonlinnan maakuntamuseolta, Etelä-Savon maakuntaliitolta, Väylävirastolta, Etelä-Savon pelastuslaitokselta, Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluilta, vammaisneuvostolta, vanhusneuvostolta, rakennusvalvonnalta, infra-aluepalveluilta, Mikkelin museoilta, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymältä, Mikkelin Vesiliikelaitokselta, Etelä-Savon Energialta, Suur-Savon Sähköltä, teleoperaattoreilta, Mikkeli-seuralta ja Saksalan kaupunginosaseuralta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, etä kaavoittaja Heikki Manninen ja kaavoitusinsinööri Jari Ahonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.