Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 80 Torin esiintymislavan ja lasten aktiviteettialueen suunnitelmat

MliDno-2017-2375

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustan ja torin elävöittämiseksi on esitetty toiveita kiinteän esiintymislavan ja muiden aktiviteettien rakentamisesta torille. Siirreltävien lavojen ongelmana on ollut lavan omistus/ vuokraus/korkea hinta, säilytys ja pystytys. Kiinteä lava edesauttaisi matalan kynnyksen tilaisuuksien järjestämistä ja kuntalaisten spontaania kohtaamista lavalla. Samalla on keskusteltu mahdollisuudesta sijoittaa lapsille suunnattua aktiviteettia torin Raatihuoneenkadun puoleiseen päätyyn. Aiheesta pidettiin ensimmäinen palaveri 20.9.2017, kutsuttuina olivat: museoviraston, ELY:n ja kaavoituksen edustajat. Palaverin tarkoituksena oli selvittää reunaehdot alueen suunnittelulle, ennen suunnittelijan valintaa ja käyttäjien toiveiden kuulemista. Selvitettiin mitä voidaan suunnitella.

Torialueen kaavassa on seuraava teksti:

Alue tulee säilyttää luonteeltaan avoimena ja edustavana kaupankäynnin, hallinnon, tapahtumien ja kansalaisten kohtaamisen paikkana. Torin alaisten pysäköintilaitoksen edellyttämät ajoluiskat, porrashuoneet, teknisluonteiset tilat ja rakennelmat on maan pinnalla sijoitettava mahdollisimman harvaan pisteeseen sk- merkinnän vaatimukset huomioon ottaen. Pohjoissivun kiviaita ja portaat tulee säilyttää.

SK- merkinnän teksti: Kaupunkikuvallisesti tärkeä alueen osa. Alueella on merkitystä historiallisena harjoitus-, paraati-, ja markkinapaikkana. Alueella on rakennushistoriaan, historiaan ja ympäristöön liittyviä arvoja.

Rakennukset, rakennelmat, kalusteet ja pinnoitteet tulee ratkaista yhtenäisessä, kaupunginhallituksen hyväksymässä yleissuunnitelmassa. Pysyvän ja kiinteän rakentamisen on kaikilta osiltaan sopeuduttava historialliseen kaupunkikuvaan ja toriaukion arkkitehtoniseen ilmeeseen. Oleellisten muutosten osalta on kuultava Museovirastoa.

Suunnittelijasta järjestettiin puitesopimuskilpailutus, jonka voitti Ramboll OY.

Suunnittelija järjesti työpajan 3.10.2017. Työpajaan oli kutsuttu kaupunginhallituksen edustajia, torin edustaja, kulttuuritoimen edustaja, Mikke ry:n edustaja, suunnittelu, kaavoituksen, Ely:n ja museoviraston edustajia. Työpajassa tuli vahvasti esille Mikkelin torin merkitys kaupunkikuvallisesti merkittävänä paikkana. Työpajan kommenttien perusteella suunnittelija teki neljä luonnoskuvaa lavasta ja lavan läheisyyteen sopivista lapsille ja nuorille suunnatuista aktiviteeteista.

Hankkeen etenemisessä on otettu huomioon kaavamerkinnän vaatimukset ja hanke on tarkoitus esitellä kaupunginhallitukselle jatkosuunnittelua varten. Suunnitelmat esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että koko hankkeesta luovutaan toistaiseksi liian kalliina. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi.

Hyväksyttiin esittelijän päätösehdotus merkitä asia tiedoksi.

Merkitään, että Jaakko Väänänen jätti päätöksestä seuraavan eriävän mielipiteen:

"Kaupunki on tekemässä alijäämäisen talousarvion, kaupungissa on sisäilmaongelmaisia kouluja ja päiväkoteja joiden korjaukset vaativat kymmenien miljoonien eurojen investoinnit, tässä taloudellisessa tilanteessa kaupungilla ei ole varaa 0,2-1,5 milj.€ esiintymislavaan. Esitän että hankkeesta luovutaan."

Valmistelija

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Keskustan ja torin elävöittämiseksi  käynnistettiin  kiinteän esiintymislavan suunnitteluprosessi  2017 syksyllä.  Siirreltävien lavojen ongelmana on ollut lavan omistus/ vuokraus/ korkea hinta, säilytys ja pystytys. Kiinteä lava edesauttaisi matalan kynnyksen tilaisuuksien järjestämistä ja kuntalaisten spontaania kohtaamista lavalla. Samalla on keskusteltu mahdollisuudesta sijoittaa lapsille suunnattua aktiviteettia torin Raatihuoneenkadun puoleiseen päätyyn. Aiheesta pidettiin ensimmäinen palaveri 20.9.2017. Kutsuttuina olivat: museoviraston, ELY:n ja kaavoituksen edustajat. Palaverin tarkoituksena oli selvittää reunaehdot alueen suunnittelulle, ennen suunnittelijan valintaa ja käyttäjien toiveiden kuulemista. Selvitettiin, mitä voidaan suunnitella.

Torialueen kaavassa on seuraava teksti:

Alue tulee säilyttää luonteeltaan avoimena ja edustavana kaupankäynnin, hallinnon, tapahtumien ja kansalaisten kohtaamisen paikkana. Torin alaisen pysäköintilaitoksen edellyttämät ajoluiskat, porrashuoneet, teknisluonteiset tilat ja rakennelmat on maan pinnalla sijoitettava mahdollisimman harvaan pisteeseen SK-merkinnän vaatimukset huomioon ottaen. Pohjoissivun kiviaita ja portaat tulee säilyttää.

SK-merkinnän teksti: Kaupunkikuvallisesti tärkeä alueen osa. Alueella on merkitystä historiallisena harjoitus-, paraati-, ja markkinapaikkana. Alueella on rakennushistoriaan, historiaan ja ympäristöön liittyviä arvoja.

Rakennukset, rakennelmat, kalusteet ja pinnoitteet tulee ratkaista yhtenäisessä, kaupunginhallituksen hyväksymässä yleissuunnitelmassa. Pysyvän ja kiinteän rakentamisen on kaikilta osiltaan sopeuduttava historialliseen kaupunkikuvaan ja toriaukion arkkitehtoniseen ilmeeseen. Oleellisten muutosten osalta on kuultava Museovirastoa.

Suunnittelijasta järjestettiin puitesopimuskilpailutus, jonka voitti Ramboll Oy.

Suunnittelija järjesti työpajan 3.10.2017. Työpajaan oli kutsuttu kaupunginhallituksen edustajia, torin edustaja, kulttuuritoimen edustaja, Mikke ry:n edustaja, suunnittelun, kaavoituksen, Elyn ja museoviraston edustajia. Työpajassa tuli vahvasti esille Mikkelin torin merkitys kaupunkikuvallisesti merkittävänä paikkana. Työpajan kommenttien perusteella suunnittelija teki neljä luonnoskuvaa lavasta ja lavan läheisyyteen sopivista lapsille ja nuorille suunnatuista aktiviteeteista.

Hankkeen etenemisessä on otettu huomioon kaavamerkinnän vaatimukset ja hanke on tarkoitus esitellä kaupunginhallitukselle.

Suunnitelmat esiteltiin tekniselle lautakunnalle  21.11.2017 ja merkittiin tiedoksi. Kustannuksista keskusteltiin ja todettiin, että suunnittelua jatketaan lavan kevyemmällä vaihtoehdolla ja aktiviteettialueen suunnittelua ei tässä vaiheessa jatketa. Vuoden 2018 talousarvioon on varattu 150 000 €. Suunnittelua jatkettiin kevyemmällä vaihtoehdolla, pelkkänä lavana määrärahojen puitteissa. Torin kaupungintalon puoleiseen päätyyn on tarkoitus rakentaa kevytrakenteinen esiintymislava, kooltaan noin 80m2.

Lava on kevytrakenteinen, puupintainen, sivuilta graniittipinnoitteinen korotettu rakennelma, joka on katettu purjekankaalla neljän vinopilarin avulla.

Lavaan tehdään kaapeloinnit ja kiinnitysrakenteet valaistukselle ja äänentoistolle. Valaistus ja äänentoisto ovat tapahtumakohtaisia ja tarvitsevat asiantuntemusta. Ulkotiloihin ei myöskään haluta ilkivallalle alttiita rakenteita, jotka tulisivat kaupungin omistukseen.

Lavan ja portaiden verhouksena on graniitti. Pilarit maalataan tummanharmaiksi.

Katos rakennetaan luonnonvalkoisesta purjekankaasta ja lavan pinta puusta.

Kaiteet mustaksi maalattu metalli. Perustusten ja katekankaan alustava kustannusarvio on 130 000 €.

Kevyemmästä suunnitelmasta pyydettiin 18.5.2018 lausuntoa 11.6.2018 mennessä seuraavilta tahoilta ELY-keskus: Satu Maarit Karjalainen, Museovirasto: Timo Kantonen, Mikke ry: Tiina Maczulskij, Torikauppiaat: Kaija Ahonen, sekä kaupunkiorganisaation sisältä.

Määräaikaan mennessä saapui kannanotto nuorisovaltuustolta. Museovirasto ja ELY-keskus antoivat lausuntonsa myöhemmin, eivätkä he näe suurta estettä asioiden ratkaisemiseksi hankkeen rakennuslupavaiheessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että kaupunginhallitus hyväksyy torin esiintymislavan kevyemmän vaihtoehdon suunnitelmat ja antaa luvan hankkeen käynnistämiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.