Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Metsänhoitosuunnitelman päivitys Launialan ja Lähemäen kaupunginosissa

MliDno-2021-479

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vt 5:n uusi tiesuunnitelma ja sen edellyttämät tielinjahakkuut vuosina 2018 -19 muuttivat oleellisesti taajamametsien hoitosuunnitelman tilannetta Launialan ja Lähemäen kaupunginosissa.

Valtatien ja asuinalueiden välinen suojametsä kapeni, tuulituhoriski kasvoi ja maisemakuva muuttui. Mikkelin kantakaupungin osayleiskaavassa metsäalue on merkitty kaupunkivihreäksi ja  luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeäksi.

Metsätoimi haki 2018 maisematyölupaa riskipuiden poistamiseksi Vt 5:n ja Raivaajankadun väliseltä alueelta. Rakennusvalvonta hyväksyi maisematyöluvan ehdollisena edellyttäen mm. korjatun hakkuu-suunnitelman toimittamista rakennusvalvontaan ja ympäristöpalveluihin.

Todettiin, että koko uuden tielinjauksen n. 21 ha:n vaikutusalueella metsien tilanne on muuttunut ja on tarpeen päivittää taajamametsien hoitosuunnitelma kokonaisuutena tällä alueella. Suunnittelutyöstä pyydettiin tarjous vihertöiden puitesopimuskumppaneilta. Hankinnassa edellytettiin metsähoito-suunnitelman toimenpide-ehdotusten päivittämistä vastaamaan muuttuneita olosuhteita ja myönnettyä maisematyölupaa. Suunnittelijan tehtävänä oli etsiä ratkaisu ja sovittaa yhteen riskipuiden  poistaminen, luonnon monimuotoisuuden ja liito-oravan kulkureitin turvaaminen sekä tienvarsimetsien maisema-arvot.

Suunnitelman laatijaksi valittiin Ramboll Finland Oy , työtä koordinoi metsätoimi ja ohjausryhmään kutsuttiin edustajat rakennusvalvonnasta, puistotoimesta ja Mikkelin Seudun Ympäristöpalveluista. Suunnitelmaluonnos esiteltiin yleisötilaisuudessa 20.2.2020 ja luonnoksesta oli mahdollisuus antaa palautetta.

Asukastilaisuuden ja ohjausryhmän palautteen sekä yhteisen maastokatselmuksen perusteella viimeistelty metsänhoitosuunnitelma valmistui maaliskuussa 2020 ja rakennusvalvonta on hyväksynyt esitetyt toimenpiteet haetun maisematyöluvan osalta marraskuussa 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy Launialan ja Lähemäen päivitetyn taajamametsien hoitosuunnitelman. Tiedot ja toimenpide-esitykset liitetään Mikkelin kaupungin metsäomaisuuden käyttö- ja hoitosuunnitelmaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Metsät ja vesialueet, puistot ja viheralueet, rakennusvalvonta, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut/ympäristönsuojelu

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.