Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Kaupunkiympäristölautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 23.11.2020 § 359 ja 11.1.2021 § 4
Otto-​oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu kaupunkiympäristölautakunnan kokousten 28.10.2020 ja 15.12.2020 pöytäkirjat. Koska pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista,​ mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle,​ kaupunginhallitus ei ole käyttänyt kuntalain 92 §:n mukaista otto-​oikeutta lautakunnan tekemiin päätöksiin.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 16.12.2020
Lausuntopyyntö koskien asemakaavan muutos 3. kaupunginosa (Kalevankangas) / Ravirata

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 19.1.2021
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista: Mikkelin kaupunki pitää luonnosta hallituksen esitykseksi laiksi ajoneuvo- ja liikennepalveluhankintojen ympäristö- ja energiatehokkuusvaatimuksista kannatettavana. Lakia tulee täsmentää siten, että lain soveltaminen eri ajoneuvoluokkien osalta on selvää hankintayksikölle. Kunnan ja hankintayksikön vastuut lain seurannassa ja raportoinnissa sekä hankintojen kustannukset kasvavat.

Maankäyttö ja kaupunkirakenne 19.1.2021
Lausunto liikenne- ja viestintäministeriölle hallituksen esitysluonnokseen fossiilittoman liikenteen tiekartasta, luonnos valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä: Mikkelin kaupunki pitää fossiilittoman liikenteen tiekarttaa, luonnosta valtioneuvoston periaatepäätökseksi kotimaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä kannatettavana. On hyvä, että fossiilittoman liikenteen tiekartan tavoitteet ja toimet kohdentuvat ensisijaisesti tieliikenteeseen, koska suurin osa kasvihuonekaasupäästöistä syntyy tieliikenteessä ja tieliikenteessä on siten suurin päästövähennyspotentiaali. Mikkelin kaupunki ehdottaa, että tavoitteeseen nro 6 (Käynnistetään ensimmäiset pilottihankkeet sähköteiden soveltuvuuden tutkimiseksi Suomessa) lisätään 5-tien väli Helsinki-Mikkeli tai Helsinki-Kuopio (asiakirjassa maininta Helsinki-Lahti) keskeiseksi kuljetusreitiksi, jossa käynnistetään pilottihanke sähköteiden soveltuvuuden tutkimiseksi Suomessa. Myös Itä-Suomen tulee päästä osalliseksi jo pilottivaiheessa, jos Suomeen rakennetaan sähkötieinfraa keskeisille kuljetusreiteille. Mikkelin kaupunki ehdottaa, että tavoitteeseen nro 16 (Korotetaan suurten ja keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen valtioavustuksen tasoa) otetaan mukaan kaikki yli 50 000 asukkaan kaupungit. Mikkeli pitää tärkeänä joukkoliikenteen lisääntyvää käyttämistä ja on muun muassa mahdollistanut kaikille mikkeliläisille alle 17-vuotiaille peruskoululaisille täysin maksuttoman joukkoliikenteen vuoden jokaisena päivänä sekä koulumatkoille että vapaa-ajalle. Mikkeli pitää tärkeänä, että joukkoliikenteen valtionavustuksen tasoa korotetaan päästövähennystavoitteen edistämiseksi. Mikkelin kaupunki ehdottaa, että tavoitteessa nro 19 (Hyödynnetään lain Suomessa sallimat suuret mitat ja massat tiekuljetuksissa täysimääräisesti) huomioidaan se, että Itä-Suomessa tieverkon ja siltojen huono kunto heikentää mahdollisuutta käyttää suurimpia rekkoja. Valtion tulee osoittaa rahoitusta enemmän teiden ja siltojen kunnostamiseen, jotta painorajoitusten vuoksi painavimmat kuljetusajoneuvot eivät joudu pitkille kiertoreiteille.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.