Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 26.1.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Asemakaava ja asemakaavan muutos / 6. kaupunginosa (Kirjala), 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) ja 20. kaupunginosa (Tusku) / Karikko

MliDno-2019-1895

Valmistelija

  • Ilkka Tarkkanen, kaupunginarkkitehti, ilkka.tarkkanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -yksikkö lähettää otsikossa mainitut 26. päivänä tammikuuta 2021 päivätyt asemakaavan ja asemakaavan muutosluonnokset kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi.

Muutos koskee seuraavia alueita: asemakaava 6. kaupunginosa (Kirjala) osassa ja asemakaavan muutos 6. kaupunginosa (Kirjala) kortteleissa 25 ja 26 ja 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) kortteleissa 24a, 34, 54, 55, 56 ja 20. kaupunginosa (Tusku) korttelissa 37 sekä näihin liittyviä yleisen tien-, katu-, liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous-, puisto- sekä virkistysalueita.

Kaava-alue sijoittuu Vanhan Otavantien, Otavankadun ja valtatie 13 ympäristöön noin kahden kilometrin etäisyydelle torista 73 ha alueelle.

Otavantien/-kadun pohjoispuoliset ja VT13 itäpuoliset osat ovat asemakaavoitettuja pääosin teollisuuskäyttöön. VT13, Vanhan Otavantien  ja Savonradan yhtymäkohdassa on asemakaavoittamaton alue. Maakuntakaavassa alueelle on mahdollista on sijoittaa vähittäiskaupan suuryksiköitä. Kantakaupungin osayleiskaavassa alue on merkitty seudullisesti merkittäväksi kaupan palvelualueeksi, jolle saa asemakaavoittaa vähittäiskaupan suuryksikköjä. Vireillä olevan kaavan tarkoituksena on saattaa alueen asemakaavoitus vastaamaan maakuntakaavan ja yleiskaavan tavoitteita.

Asemakaavoitusta varten kaupunginhallitus on 01.04.2019 § 138 solminut aiesopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä viiden kumppanin, R. Ruth Oy:n, Suur-Savon Sähkö Oy:n, Valtra Oy Ab:n, Savonlinja Oy:n ja Vauhti-Vaunu Oy:n kanssa.

Kaavaluonnosvaiheessa on laadittu kaksi vaihtoehtoa VE-1 ja VE-2. Molemmissa vaihtoehdoissa korttelialueita on lisätty ja käyttötarkoitusmerkintä on painottunut teollisuustoiminnasta liike- ja vähittäiskaupan puolelle.

VE-1:ssä lentokentän yhteyteen on osoitettu pieni korttelialue asumiselle. Kortteliin on suora yhteys kiitoradalta ja jokaiselle tontille on osoitettu pysäköintipaikka lentokoneelle. VE-1 kokonaisrakennusoikeus on 221 000 k-m², josta liike- ja kaupanrakentamiseen on osoitettu 214 000 k-m² ja asumiselle n. 7 000 k-m².

VE-2:ssa on hiukan enemmän korttelialueita ja liike- ja kaupanrakentamiseen on osoitettu 199 000 k-m² ja teollisuudelle on jätetty n. 48 000 k-m². Asumista VE-2:ssa ei ole lainkaan, mutta siinä on osoitettu enemmän korttelialueita vähittäiskaupan suuryksiköille kuin VE-1:ssä. Kummassakin vaihtoehdossa on esitetty Johtokadun jatkamista ja yhdistämistä Lentokentänkatuun. Viranomaisneuvottelussa on keskusteltu Johtokadun liittämisestä valtatiehen uudella liittymällä, mutta tällä hetkellä sille ei ole edellytyksiä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 23.10-22.11.2019, siitä saatiin yhdeksän lausuntoa. Savonlinnan maakuntamuseolla, Etelä-Savon pelastuslaitoksella, Puolustusvoimilla ja Traficomilla ei ollut huomauttamista. Metsähallitus/Laatumaa, Ahlstrom-Munksjö Glassfibre Oy, Pohjois-Savon ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue, Fingrid Oyj, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toivat esille lausunnoissaan toimenpiteitä, jotka tulee ottaa huomioon kaavoituksessa. Lausunnot ja vastineet niihin ovat nähtävissä asemakaavan selostuksen liitteessä 12.

Kaava-alueella ja viereisellä Karilan alueella on seurattu liito-oravan esiintymistä vuosien ajan. Aikaisemmissa selvityksissä on todettu, että laji on alueella hyvin runsaslukuinen, mutta viimeisimmissä selvityksessä kanta näyttää taantuneen. Kaavaprosessin aikana tilannetta seurataan ja vaadittavat suojelumerkinnät tullaan esittämään kaavaehdotusvaiheen materiaaleissa. Kaava-alueelta ei ole löydetty muinaismuistoja Museoviraston tutkimuksissa vuonna 2018.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy alustavasti luonnosvaihtoehdot seuraavasta asemakaava- ja asemakaavan muutoksesta: 6. kaupunginosa (Kirjala) kortteleissa 25 ja 26 ja 14. kaupunginosa (Lehmuskylä) kortteleissa 24a, 34, 54, 55, 56 ja 20. kaupunginosa (Tusku) korttelissa 37 sekä näihin liittyviä yleisen tien-, katu-, liikenne-, erityis-, maa- ja metsätalous-, puisto- sekä virkistysalueita / Karikko ja asettaa ne julkisesti nähtäville sekä pyytää niistä viranomaislausunnot seuraavilta tahoilta: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Väylävirasto/Liikennevirasto, Etelä-Savon maakuntaliitto, Savonlinnan maakuntamuseo, Karilan tutkimusasema, Metsähallitus, Puolustusvoimat, Mikkelin Golf, Mikkelin Vesilaitos, Etelä-Savon pelastuslaitos, Etelä-Savon Energia Oy, Suur-Savon Sähkö Oy, teleoperaattorit, Mikkelin kaupungin museot, Tusku-seura Ry, Mikkeli-Seura ry, Mikkelin seudun ympäristöpalvelut, Infra-aluepalvelut sekä rakennusvalvonta- ja jätehuoltopalvelut.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Pekka Heikkilä esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska asemakaava ei toteuta sille asetettua tavoitetta, eli maakuntakaavan ja yleiskaavan toteutumista pohjoisosaltaan, jossa oyk:n laaja kaupunkivihreä -merkintä on osoitettu rakentamiseen. Marita Hokkanen kannatti Pekka Heikkilän esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Pekka Heikkilän esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 4 jaa ääntä (Tarja Gråsten-Tarkiainen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaakko Väänänen) ja 9 ei ääntä (Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Marita Hokkanen, Jaana Vartiainen, Markku Himanen, Marja Kauppi, Hannu Tullinen, Vesa Himanen, Jaana Strandman).

Puheenjohtaja totesi, että Pekka Heikkilän esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.