Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 100 Kaupunkiympäristölautakunnan selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2019

MliDno-2020-1115

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Kuntalain 121 §:n mukaan tarkastuslautakunnan on mm. valmisteltava valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunta antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Kunnanhallitus antaa valtuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin arviointikertomus antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan käytännön arviointityö muodostuu mm. arviointisuunnitelman laati­mi­sesta, ar­vioin­timenetelmien valitsemisesta, vi­ran­haltijoiden ja luottamushenkilöiden kuulemisista kokouksissa sekä esityslistojen ja pöy­täkirjojen lukemisesta. Ensisijaisesti arviointi suoritetaan arvioita­van vuo­den ti­lin­päätöksen ja siihen sisältyvän toimintakertomuksen perus­teella. Tarkastuslautakunta on vuoden 2019 arviointia varten kuul­lut ko­kouksissaan kaupungin viranhaltijoita.

Tarkastuslautakunta on laatinut vuoden 2019 arviointikertomusta huhti-toukokuussa 2020 pitämissään sähköisissä Teams-työkokouksissa.

Tarkastuslautakunta jatkaa vuoden 2019 arviointikertomuksen laatimista ja allekirjoittaa sen tässä kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta

  • saattaa vuoden 2019 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2020 loppuun mennessä toimenpiteitä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Tarkastuslautakunta:
Tarkastuslautakunta

  • saattaa vuoden 2019 arviointikertomuksen kaupunginvaltuustolle tiedoksi
  • esittää kaupunginvaltuustolle, että se kehottaa kaupunginhallitusta raportoimaan kaupunginvaltuustolle lokakuun 2020 loppuun mennessä toimenpiteitä, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty.

Päätös

Merkittiin ja hyväksyttiin.

Merkitään, että pykälät 50, 51 ja 52 käsiteltiin samanaikaisesti.

Valmistelija

  • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Tarkastuslautakunta on antanut arviointikertomuksensa kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksestä. Kaupunginhallituksen on raportoitava kaupunginvaltuustolle lokakuun loppuun mennessä toimenpiteet, joihin arviointikertomuksessa esitettyjen epäkohtien, kysymysten ja selvityspyyntöjen johdosta on ryhdytty. Selvitykset viedään kaupunginhallituksen 21.9. kokoukseen ja edelleen kaupunginvaltuuston 5.10. kokoukseen. Lautakuntien ja johtokuntien tulee antaa omat vastauksensa 9.9.2020 mennessä.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa seuraavat vastaukset sen toimialaa koskeviin kysymyksiin.

Asemakaavoitus

Vuonna 2019 asemakaavoja valmistui 7 kappaletta.

Rakennusvalvonnan hakemusten käsittelyajat

Lupien käsittelyajat ovat keskimäärin pysyneet edellisten vuosien tasolla (30-35 vrk).

Rakennusvalvonnan tietojärjestelmästä ei ole saatavissa pelkkään viranomaisen työpanokseen kuluvaa työaikaa.
Alla olevat ajat ovat hakemuksen jättöpäivästä luvan myöntöpäivään.
Alla oleviin aikoihin sisältyy myös:
- Hakijan puutteellisena jättämän hakemuksen täydentämiseen kulunut aika
- Viran puolesta tehtävät naapurin kuulemiset, jotka vievät minimissään 14 vrk
- Muilta viranomaisilta pyydetyt lausunnot, joiden vastausaika voi olla noin 30 vrk
Jos hakemukseen ei tarvitse pyytää lausuntoja, kuulemisia ja täydennyksiä, lupa siirtyy käsittelystä heti seuraavaan päätösten antopäivään, jolloin keskimäärin käsittelyaika on noin 6-14 vrk. Puuttellisetkin hakemukset on otettava vastaan ja pyydettävä hakijaa täydentämään niitä. Hakijoilta pyydettyjä täydennyksiä on pahimmillaan jouduttu odottamaan useita kuukausia, mikä vaikuttaa heti keskimääräiseen käsittelyaikaan.
Päätökset annetaan viikoittain lakisääteisen julkipanon jälkeen.

Keskimääräiset käsittelyajat ja lupamäärät viime vuosina:

2016                  34 vrk                664 kpl

2017                  33 vrk                551 kpl

2018                  36 vrk                566 kpl

2019                  35 vrk                654 kpl

Tähän listaukseen haettu luvat, jotka saapuneet ajalla 1.1-31.12. ja myönnetty samassa ajanjaksossa. Vuosittainen lupamäärä suurempi.

Lupakäsittelyä vaikeuttaa eri tietojärjestelmien  toimivuus mm. sähköisten kaava-aineistojen latausongelmat. Lupa-asioiden käsittelyn yhteydessä joudutaan tekemään selvitystyötä sähköisen  rekisterin virheistä ja paperiarkiston tietohaun haasteellisuudesta johtuen.

Rakennustarkastajien työnkuvaan sisältyy lupakäsittelyn lisäksi mm. rakennustyön aikaiset katselmukset, yleinen neuvonta, ammattihenkilöiden (työnjohtajien, suunnittelijoiden) kelpoisuuden toteaminen, erityissuunnitelmien käsittely ja rakennetun ympäristön valvonta (mm. korjauskehotukset).

Kiinteistöveroselvitys

Mikkelin kaupungin rakennusrekisterissä on tiedot noin 52 000 rakennuksesta
Rekisteriselvitysten perusteella on havaittu, että valtion väestötietojärjestelmän, verottaja ja Mikkelin kaupungin rakennusrekisterin tietosisällöt poikkeavat toisistaan.
Virheet vaikuttavat mm. kiinteistöverotukseen, kuntalaisten osoitetietoihin ja luparekisterin eheyteen.
Rakennuksille on sijaintitietovirheitä eli rakennukset sijaitsevat kartalla väärässä paikassa.
Virheet hidastavat ja vaikeuttavat viranomaisten lupa- ja valvontatehtäviä.

Tilanne 12/2019:

3144 kpl Kyselykirjeitä palautunut
753 kpl   Mittauskäyntejä suoritettu
192 kpl   Käsitelty tai siirretty rakennusvalvontaan
402 kpl   Rakennusta verottajalle (5248 m2)

Kevään koronatilanteen aikana saatiin purettua mittaustuloksia enemmän. Lisäys edellä olevaan seuraavasti:

 225 kpl Rakennusta verottajalle (6148 m2).

Kevään aikana säästöjä syntyi henkilöstömenoista toimistosihteerin tehtävien siirroista johtuen. Käytettävissä ei ollut hankkeessa sihteeriresurssia. Jatkossa toimistotehtävää tehdään 50 % hallintopalveluiden sihteeriresurssilla.

Satamat

Mikkelin kaupunki on kilpailuttanut satamapalvelut vuona 2011.
Kilpailutukseen kuului Lotjasaaren kotisataman laiturirakenteiden rakentaminen, laituri-investoinnin kokonaisarvo oli 460.000 € (alv=0%).
Sopimuskausi on 20 vuotta, jonka aikana laituri-investointi maksetaan vuokrahyvityksin (23.000 €/vuosi), jolloin laiturivuokria ei peritä.
Kilpailuun osallistui kaksi toimijaa joista valittiin yhteistyökumppaniksi Navio Satamapalvelut Oy.
Sopimukseen kuuluu Mikkelin, Anttolan, Otavan ja Haukivuoren laituri ja rantavenepaikkojen huollot ja vuokraukset poislukien Mikkelin sataman laivalaituri, Anttolan sataman huoltolaituri ja Anttolan sataman vierasvene ja yhteyslaituri, jotka ovat kaupungin hoidossa samoin satamien maa-alueet.
Ristiinan alueen venepaikkojen vuokraus ja huolto kuuluu Ristiina Pursiseuralle, joka on hoitanut laitureita jo ennen kuntaliitosta ja jatkaa edelleen.
Navio Satamapalveluiden kanssa pidetään palavereja vuosittain, jossa käydään läpi laitureiden korjaukset ja asiakaspalautteet, lisäksi sähköposti- ja puhelinyhteydessä ollaan tarvittaessa.
Ristiinan Pursiseuran kanssa ollaan yhteydessä tarvittaessa.

Mikkelipuiston markkinointi ja kävijäseuranta

Mikkelipuistosta vastannut yhdistys hakeutui keväällä konkurssiin ja uudet yrittäjät ovat ottaneet hoi-taakseen puiston toiminnot. Yrittäjät huolehtivat puiston markkinoinnista sekä kävijöille että yrityksille ja muille yhteistyökumppaneille. Yhdistys hoiti samat tehtävät aikaisemmin. Myös kävijämäärän seuranta kuuluu yrittäjille. Puiston rakennukset olivat keväällä jonkin aikaa suljettuna ja henkilökunta poissa, joten edes arviota kävijämäärästä ei tuolta ajalta saa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa edellä olevat vastaukset tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa esitettyihin kysymyksiin.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.