Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 97 Hermannin vesiosuuskunnan vesihuoltoliittymien hinnan vahvistaminen ja myyntivaltuuksien antaminen kaupungininsinöörille

MliDno-2020-1666

Valmistelija

  • Maini Väisänen, kaupungininsinööri, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hermannin vesiosuuskunta toimii Otavan lounaispuolella entisen viitostien varrella. Vesiosuuskunta on perustettu v. 1998. Mikkelin maalaiskunta edesauttoi vesiosuuskunnan syntymistä mm avustamalla hanketta rahallisesti ja takaamalla osuuskunnan ottaman rakennuslainan. Lisäksi kunnanvaltuusto päätti lunastaa viisi (5) liittymää 16 200 markan kappalehintaan (Kv 18.10.1999). Liittymät lunastettiin niiden kiinteistöjen varalle, jotka sijaitsivat suunnitelulla vv-verkoston vaikutusalueella, mutta jotka eivät alkuvaiheessa liittyneet vesiosuuskuntaan.

Mikkelin kaupungin maaseutu- ja tielautakunta on päättänyt 19.4.2011 Hermannin vesiosuuskunnan vv-liittymän hinnaksi 6 750,00 € (sis. alv 24 %) ja valtuuttanut maaseutupäällikön luovuttamaan liittymät ostajille lautakunnan kulloinkin vahvistamaan hintaan.

Yksi Hermannin vesiosuuskunnan liittymistä on myyty v. 2011 ja tällä hetkellä neljä (4) kappaletta on vielä myymättä. Maaseutu- ja tielautakunnan lakattua sen tehtävät ovat siirtyneet asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta vahvistaa Hermannin vesiosuuskunnan vv-liittymän hinnaksi 6 750,00 € (sis. alv 24 %) ja valtuuttaa kaupungininsinöörin myymään loput Hermannin vesiosuuskunnan vv-liittymät kappalehintaan 6 750,00 € (sis. alv 24 %).

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
  • kunnan jäsen.


Oikaisuvaatimusaika
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Mikkelin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä. Oikaisuvaatimuksen voi toimittaa myös postitse tai sähköisesti. Postiin oikaisuvaatimusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen
Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Mikkelin kaupunki/Kaupunkiympäristölautakunta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö
Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen, ja se on tekijän allekirjoitettava. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

  • päätös, johon haetaan oikaisua,
  • se, millaista oikaisua vaaditaan,
  • millä perusteella oikaisua vaaditaan.


Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.