Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.8.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite raitioliikennejärjestelyn selvittämiseksi

MliDno-2019-1211

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt seuraavan sisältöisen aloitteen:

"Olemme vuodesta 2014 lähtien yrittäneet useita kertoja yhteistyössä Etelä-Savon Maakuntaliiton, Pohjois-Savon ELY:n ja Mikkelin kaupungin toimenpiteillä saada VR:ltä lupaa palauttamaan junan pysähtymisen, viimeksi kokeiluluontoisesti neljä kertaa suunta, Haukivuoren asemalle. Lisäksi viime vuosina esitykseen on lisätty JunaBussi-järjestelmän mukaan otto. Viimeinen käynti oli 26.3.2019 ilman tulosta. On todennäköistä, että junaliikennettä ei näin saada aikaiseksi.

v. 2023 VR-Yhtymän yksinoikeushenkilöliikenteeseen poistuu kaikilta rataosilta vuoden loppuun mennessä. Maakunnat, kaupungit ja kunnat voivat järjestää oman seutukuntansa sisäitä junaliikennettä viimeistään 2024 alkaen, jolloin VR:n yksinoikeussopimus päättyy. Lupa haetaan Liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Tähän liittyen jo nyt on projekteja tulevan raitioliikennejärjestelyn (akku- ja sähkövirralla kulkeva lähijunan ja raitiovaunun yhdistävä raitiojuna) selvittämiseksi Jyväskylän-, Lahden- ja Kuopion seudulla konkreettisesti mm. Suonenjoki-Iisalmi välille. Perusteena näille selvityksille on yhdistää työmatka-, asiointi- ja jatkovuoroliikennemuotojen tehostaminen ympäristöystävällisesti. Selvityksissä lähtökohtina ovat pääasiassa raitiojuna. Malleja on käytössä jo runsaasti useilla Euroopan kaupunkiseuduilla, josta liitemalli Ranskan Mulhousessa.

Aluejohtokunnan puheenjohtaja on ollut yhteydessä tahoon, jotka selvittävät ko. asioita ja ovat alustavasti esittäneet kiinnostuksensa liikenneväleille Mäntyharju-Otava-Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki tai Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki, mahdollisesti myös Hiirola ja Kalvitsa edestakaisina suuntina.

Haukivuoren aluejohtokunta esittää aloitteessaan Mikkelin kaupungilta aktiivisia toimia ko. liikennemuodon selvittämiseksi niin, että tämä raitioliikennemahdollisuus saadaan niin nopeasti kuin mahdollista koskemaan esittämiämme reittejä Haukivuoren saavuttavuuden (työmatka-, koululais- ja jatkoliikenne) parantamiseksi ympäristöystävällisemmällä liikennemuodolla. Pyydämme vastauksia aluejohtokunnalle toimenpiteistänne hallintosäännön määräämässä kohtuullisessa ajassa."

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteen tietoonsa.

Lautakunta toteaa, ettei asia kuulu sen substanssialaan.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ottaa kantaa Haukivuoren aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen raitioliikenteen selvittämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Janne Skott, logistiikkapäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta esittää aloitteessaan 27.5.2019 Mikkelin kaupunginhallitukselle, että Mikkeli ryhtyy aktiivisiin toimiin duoraitioliikennepalvelun käyttöönottamiseksi liikenneväleille Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki, tai mahdollisesti laajemmin Mäntyharju-Otava-Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki. Aloite käsiteltiin hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa 12.6.2019 §79 todeten, että kaupunginhallituksen tulisi ottaa kantaa aloitteeseen. Asian valmistelu siirrettiin asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle.

Duoraitiojunaliikenteellä tarkoitetaan liikennemuotoa, joka yhdistää rautateiden rataverkon kaupunkikeskustojen raitioliikenteeseen. VR:n yksinoikeuden päättyminen rautatieliikenteessä 2024 lopussa voisi avata mahdollisuuksia kaupunkien ja kuntien itse järjestämän rautatieliikenteen. Vaikka aloitteessa esitettyjen kuntien alueella ei ole raitioliikenneverkkoa, tarjoaisi duoraitioliikennekalusto raskasta rautatiekalustoa kevyemmän vaihtoehdon kuntakeskuksien väliseen alueelliseen rautatieliikenteeseen. Duoraitioliikennettä on Euroopassa käytössä noin 20 kohteessa, ja Suomessa liikennemuodon mahdollisuuksista on laadittu joitakin selvityksiä eri alueilla.

Aloitteeseen liittyen Mikkelin kaupunki tilasi konsulttilausunnon Proxion Oy:ltä, jossa arvioitiin alustavasti kyseisen liikennemuodon mahdollisuuksia aloitteessa esitetyllä alueella. Selvityksessä arvioitiin olemassa olevan ratainfran käytettävyyttä duoraitiojunalla toteutettavaan lähijuna-tyyppiseen palveluun, sekä toisaalta myös potentiaalista palvelun kysyntää väestö-, työpaikka- ja pendelöintitietojen pohjalta. Selvitykseen ei sisällytetty kustannuslaskentaa, sillä se olisi nostanut merkittävästi toimeksiannon laajuutta. Kustannusvaikutuksia on arvioitu julkisesti saatavilla oleviin muilla alueilla tehtyihin selvityksiin pohjautuen.

  • Selvitystyön mukaan lainsäädännöllisiä esteitä duoraitioliikenne palvelun toteuttamiselle ei ole. Toisaalta Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee rautateiden ostoliikenteen osalta 10 vuoden mittaista suorahankintaa VR:ltä, jolloin rautatieliikenteen markkinatilanne ei oletettavasti juurikaan muuttuisi nykyisestä, vaikka yksinoikeus nimellisesti päättyy.
  • Selvitystyön mukaan aloitteessa esitetylle rataosuudelle toteutettuna duoraitioliikenne ei vaatisi merkittäviä infrastruktuuri-investointeja. Asema-alueiden laiturikorkeuksia on kuitenkin osittain muokattava duoraitiojunille sopivaan korkeuteen. Muutostöiden investointikustannuksia ei arvioitu.
  • Duoraitioliikenteellä oletetaan olevan mahdollisuus saavuttaa selvityksessä tarkastelluilla yhteysväleillä vain tyydyttävä matkustuskysyntä.
  • Liikenteen aloittaminen olisi mahdollista noin 5 vuotta poliittisen päätöksenteon jälkeen.
     

Tarkkoja kustannusarvioita ei aloitteessa käsitellyn liikennöintivälin osalta voida suoranaisesti esittää. Saatavilla olevista muilla alueilla tehdyistä selvitystöistä on suuntaa-antavasti arvioitavissa seuraavaa:  Duoraitiojunan hankintahinta on noin 5 miljoonaa euroa/kpl. Selvitystyössä esitetyllä alueella ja palvelutasolla liikennöintiin tarvittaisiin kolme yksikköä. Kaluston käyttöiäksi esitetään jopa 40 vuotta. Ratainfran ja kaluston investoinitarve on siten merkittävä, tosin pitkästä käyttöiästä johtuen investoinnit jakautuisivat hyvin pitkälle aikajänteelle.

Juoksevien kustannusten osalta yhden duoraitiojunan vuosittaisiksi huoltokustannuksiksi arvioidaan 160 000 – 360 000 euroa, kolmen yksikön huoltokustannukset olisivat näin ollen luokkaa 0,5 – 1 milj. eur. / vuosi. Vuosittaisten liikennöintikustannuksien arviointi on mahdotonta, ja riippuu tarjottavasta palvelutasosta. Vertailukohtana voidaan todeta, että toisessa, etäisyyksiltään vastaavan tyyppiselle alueelle tehdyssä julkisessa selvityksessä arviot vuosikustannuksista (perustuen raide- ja raitioliikenteen olemassa oleviin yksikkökustannuksiin) vaihtelevat 4,5 miljoonan ja 12 miljoonan euron välillä. Palvelun toteuttaminen vaatii syvällistä asiantuntemusta raideliikenteestä, joten se olisi tarkoituksenmukaista järjestää kokonaisvaltaisena ostopalveluna. Kustannukset voisivat mahdollisesti jakautua useammalle maksajalle, riippuen siitä kuinka moni kunta olisi halukas osallistumaan palvelun järjestämiseen.

Korkeintaan tyydyttävä kysyntäpotentiaali suhteutettuna edellä esitettyihin arvioihin palvelun järjestämiskustannuksista, huomioiden myös vallitseva taloudellinen tilanne, osoittavat että hankkeen edistäminen Mikkelin kaupungin alueella ei ole ajankohtaista. Mikkelin seudun alueellisia liikennepalveluja tulee kehittää ensisijaisesti linja-autoliikenteen kautta, ympäristöystävälliset käyttövoimat huomioiden. Mikäli duoraitiojunaliikenne tai vastaavat uudenlaiset joukkoliikennepalvelut tulevaisuudessa kehittyvät markkinaehtoisesti, tai duoraitioliikenteeseen liittyviä hankkeita lähdetään toteuttamaan esimerkiksi valtion tai maakuntien vetämänä, tulee Mikkelin kaupungin olla mahdollisuuksien mukaan osallisena edistämässä tällaisia kehityshankkeita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa Haukivuoren aluejohtokunnalle yllä olevan vastauksen tehtyyn aloitteeseen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuoren aluejohtokunta

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.