Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Valtuustoaloite: Tanssitilat Mikkelin eläkeläisjärjestöille

MliDno-2021-555

Aikaisempi käsittely

Kuvaus

Valtuutettu Satu Taavitsainen ym. esittivät 25.1.2021 valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa:

"Eläkeläisten päivätanssit ovat olleet hieno perinne Mikkelissä. Tanssi on erinomaista liikuntaa ja se lisää osallistujien hyvinvointia monipuolisesti – niin fyysisesti, psyykkisesti kuin sosiaalisesti. Eläkeläistanssit ovat edullista ennaltaehkäisevää ja kuntouttavaa toimintaa niin veronmaksajalle kuin eläkeläisille itselleen. Eläke- ja muiden kansalaisjärjestöjen vapaaehtoistoiminnalla ja vertaistuella on saatu tuloksia yksinäisyyden vähentämisessä.

Mielestämme Mikkelin tulee edistää eläkeläisille mahdollisuus pysyä yhteiskunnan täysipainoisina jäseninä ja tukea eläkeläisten hyvää elämää Mikkelissä. Eläkeläiset haluavat viettää virkeää vanhuutta.

Kansalaisopiston poistettua yllättäen perinteisen tanssipaikan, vanhan Sotkun, eläkeläisten tanssikäytöstä, ovat he olleet kodittomina. Me allekirjoittaneet haluamme, että tähän vallitsevaan ikävään tilanteeseen tehdään korjaus ja esitämme, että Mikkelin kaupunki etsii eläkeläisjärjestöille sopivat tanssitilat.

Mikkelissä 25.1.2021

Satu Taavitsainen, SDP

Hannu Tullinen, Jenni Tissari, Liisa Pulliainen,
Petri Pekonen, Marita Hokkanen, Raine Lehkonen,
Soile Kuitunen, Jaana Vartiainen, Kirsi Olkkonen"

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Merkitään, että valtuutettu Liisa Ahonen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana.

Merkitään, että valtuutettu Armi Salo-Oksa poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus päättää lähettää aloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueelle valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että vastaus aloitteeseen tulee käsitellä kaupunginhallituksessa viimeistään kesäkuussa 2021.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että valtuustoaloite lähetetään asumisen ja toimintaympäristön palvelualueelle valmisteltavaksi.

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaan esittelijän muutosesitys hyväksyä yksimielisesti. Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunki on tunnistanut eri-ikäryhmien harrastustilojen saatavuuden haasteen, ja on hyvässä yhteistyössä neuvotellut eri toimijoiden kanssa vuosien varrella tila-asioista. Lähtökohtana on ollut tarjota sopivia tiloja kaupungin omasta valikoimasta. Erilaisia tilakokeiluja on toteutettu yhteistyössä, joilla on pyritty tukemaan kuntalaisten hyvinvointia.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päätti kokouksessaan 12.6.2019 § 86 (Kumppanuustalon pilotointi) suunnitteluryhmän esittämänä, että kumppanuustalokokeilu toteutetaan neljän kuukauden mittaisena jaksona Lähemäki-talolla. Kokeilua valmisteltiin suunnitteluryhmässä, jossa mukana oli laajamittaisesti eri toimijoita sekä järjestöjen edustajia. Tila valikoitui kaupungin tilavalikoimasta, kuunnellen toimijoiden tilatarpeita. Mikkelin kaupungin tukitoimena tilakokeilusta ei aiheutunut vuokrakustannuksia käyttäjille. Keskusteluissa ja suunnittelussa otettiin huomioon eläkeläisjärjestöjen tanssitilatarve, mutta järjestöjen yhteisesti hyväksymää tilaa ei kaupungin tilavalikoimasta löytynyt.

Kaupunginhallituksen (11.5.2020 § 168) hyväksymän talous- ja tulevaisuusohjelman yhtenä tavoitteena on konsernin tilavalikoiman resurssitehokkuus ja tilatiivistäminen. Kaupungin tarjoamien liikuntasalien käyttöaste on korkea, mutta ne ovat yhdenvertaisesti varattavissa kaupungin tilavarausjärjestelmän kautta. Mikäli sopivaa tilaa kaupungin tilavalikoimasta ei pystytä tarjoamaan, tilavaihtoehtojen tarkastelua suositellaan myös muilta tilatarjoajilta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle edellä olevan vastauksen tehtyyn valtuustoaloitteeseen.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Hannu Tullinen esitti,​ että päätösesitykseen lisätään lause: "Selvitetään Sotkun kiinteän katsomon muuttaminen siirrettäväksi."

Marita Hokkanen kannatti Hannu Tullisen esitystä.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Hannu Tullisen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa ääntä (Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Vesa Himanen) ja 10 ei ääntä (Hannu Tullinen, Marita Hokkanen, Marja Kauppi, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Keijo Siitari, Markku Himanen, Paavo Puhakka, Jaana Strandman, Jaana Vartiainen, Anni Panula-Ontto-Suuronen)

Puheenjohtaja totesi, että Hannu Tullisen esitys on tullut kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.