Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 86 Talouden seuranta 3/2021, kaupunkiympäristölautakunta

MliDno-2021-1166

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Tiia Tamlander, vs. talousjohtaja, tiia.tamlander@mikkeli.fi
Janne Skott, vs. taloussuunnittelupäällikkö, janne.skott@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kaupungin kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta talousarviokirjan 2021 mukaisesti vähintään kolme kertaa vuodessa (KV 7.12.2020 § 112, talousarviokirjan kappale 2.4). Kaupunginhallitukselle taloudesta raportoidaan tarvittaessa useammin.

Maaliskuun lopun toteuman perusteella tehtävässä seurannassa raportoidaan henkilöstön määrän kehitys ja talouden toteutuminen sekä ne toiminnalliset muutokset, jotka ovat jo tiedossa.

Heinäkuun lopun toteuman mukainen seurantaraportti on lähtökohtana seuraavan vuoden talousarvion valmistelussa, ja siinä esitetään talouden ja henkilöstömäärän kehityksen lisäksi ohjelmakorteissa määriteltyjen tavoitteiden toteutuminen ja tunnusluvut sekä tytäryhtiöille talousarviossa asetettujen tavoitteiden seuranta. Lokakuun seurantaraportoinnissa esitetään henkilöstön määrän kehitys ja talouden seuranta, joiden lisäksi lauta- ja johtokuntien tulee hakea mahdolliset lisämäärärahansa viimeistään lokakuun seurantaraportoinnin yhteydessä.

Mikkelin kaupungin talousarvion toteutumisennuste on esitetty osana liitteenä olevaa talouden seurantaraporttia. Kaupungin talouden arvioidaan tämänhetkisten tietojen perusteella päätyvän noin 2 miljoonan euron alijäämään. Ennuste on noin puoli miljoonaa parempi kuin 2,57 miljoonaa alijäämäiseksi laadittu talousarvio, mutta on syytä huomata, että koronaepidemian vuoksi talouden ennustettavuus on edelleen huono. Toiminnan tuloja ja menoja kuvaavan toimintakatteen arvioidaan toteutuvan talousarviota heikompana. Verotuloja puolestaan ennakoidaan alustavien karkeiden arvioiden mukaan kertyvän talousarvioita enemmän. Koronakriisin vaikutukset hankaloittavat merkittävästi vuoden 2021 talouden ennustettavuutta, etenkin verotulokertymän ja sote-kustannuksien, mutta myös muiden toimintatuottojen ja -kulujen osalta.

Päätösehdotus

Esittelijä

Timo Halonen, kaupunginjohtaja, timo.halonen@mikkeli.fi

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee tiedoksi talouden seurantaraportin 31.3.2021 tilanteesta.

Lisäksi kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi hallinto- ja elinvoimapalveluiden talouden seurantaraportin.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin ja merkittiin.

Merkitään, että vs. talousjohtaja Tiia Tamlander selosti asiaa kaupunginhallitukselle.

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi
  • Mari Komulainen, controller, mari.komulainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Oheinen talouden seuranta ajalta 3/2021 on aikataulusta johtuen toimitettu suoraan kaupunginhallitukselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta merkitsee oheisen talouden seurannan ajalta 3/2021 tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.