Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 88 Oikaisuvaatimus vuoden 2021 toritaksaan

MliDno-2021-1673

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin nykyinen toritaksa on ollut voimassa 1.5.2020 lähtien.

Toritaksa, jossa määrätään toripaikkojen hinnat, liittyy torisääntöön. Taksa tarkistetaan vuosittain ja se koskee Hallitustoria, Haukivuoren toria, Anttolan toria sekä Ristiinan toria. Torien ylläpidon kustannukset kasvavat kunnossapitokustannusten, jätehuollon yms. kustannusten noustessa.

Taksaehdotukseen on laskettu pääosin noin 2 %:n suuruinen vuosikorotus ja hinnat on pyöristetty tasasummaan. Koko torin hinta peritään tapahtumista (ei normaalit torimyyntipaikat), joihin varataan yli 10 paikkaa. Hinnat esitetään sekä verollisina että verottomina. Toripaikan pitkäaikainen vuokra (yli yksi vuosi) on verotonta, lyhytaikaisiin (alle yksi vuosi) vuokriin lisätään arvonlisävero.

Torisääntö - ja -taksa on lähetetty kommentoitavaksi Torikauppiasyhdistys ry:lle. Toritaksaan esitettiin senttien pyöristyksiä siten, että käteis- ja korttimaksulla maksetut suoritukset ovat samansuuruisia.

Uusi taksa tulee voimaan samanaikaisesti uuden torisäännön kanssa 1.5.2021.

Liitteenä on voimassa oleva taksa 2020 sekä uusi taksa 1.5.2021 alkaen.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan toritaksan. Toritaksa tulee voimaan 1.5.2021, ja sitä noudatetaan välittömästi päätöksissä ja sopimuksissa, jotka koskevat ko. päivän jälkeisiä varauksia.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

 • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Torikauppiaat r.y on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 20.4.2021 § 65, jolla on hyväksytty Mikkelin kaupungin toritaksa. Mikkelin kaupungissa toimivana yhdistyksenä sillä on muutoksenhakuoikeus päätöksestä ja oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään, että kaupunkiympäristölautakunnan päätös kumotaan ja asia palautetaan lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi. Oikaisuvaatimus on liitteenä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan toritaksa ei ole ajan tasalla, koska.kokouksessa jätettiin pois ehdotuksessa ollut ns. Yötaksa, joka on vielä omana kohtanaan taksoja käsittävässä luettelossa. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi kokouksessaan toritaksan juuri siinä muodossa kuin se oli esityslistan liitteenäkin eli taksasta ei poistettu mitään kohtaa eikä siihen lisätty mitään. Yömyyntiä ja yösäilytystä koskevat kohdat ovat siis mukana lautakunnan hyväksymässä taksassa. Yömyynnin osalta hintoja on korjattu edelliseen toritaksan verrattuna ja siksi esityslistan liitteenä oleessa taksaehdotuksessa on uudet hinnat ja niiden ylöpuolella aikaisemmat hinnat ylivedettyinä. Ilmeisesti oikaisuvaatimuksen tekijä on tulkinnut tämän niin, että yömyyntiä koskevat hinat olisi kokonana poistettu.

Toritaksaan ja torisääntöön jäi ristiriita siltä osin, että lautakunnan päätettyä poistaa torisäännöstä yömyyntiä koskevan kohdan, taksa oli hyväksytty jo edellisessä pykälässä ja taksaan jäi yömyyntiä koskeva hinnoittelu. Tästä ei sinänsä olisi muuta haittaa kuin mahdollinen sekaannus siitä, että yömyynti mainitaan taksassa, mutta torisääntö ei sellaista tuntisi lainkaan.

Mikäli lautakunta päättää palauttaa yömyyntiä koskevan kohdan torisääntöön, edellä mainittu ristiriita poistuu ilman muita toimenpiteitä.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä lautakunnan päätöksestä 20.4.2021 § 65, jolla on hyväksytty Mikkelin kaupungin toritaksa, tehdyn oikaisuvaatimuksen, koska torisäännön muutoksen yhteydessä oikaisuvaatimuksessa mainittu ristiriita torisäännön ja toritaksan välillä on poistunut.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että palvelujohtaja Linda Asikainen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

Tiedoksi

Mikkelin Torikauppiaat ry, torikaupanvalvoja, vuokraus ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen, Anja Kotilainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.