Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Oikaisuvaatimukset vuoden 2021 torisääntöön

MliDno-2021-1672

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallitustoria koskeva torisääntö on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnassa 21.4.2020 § 49, ja se on ollut voimassa 1.5.2020 alkaen.

Torisäännössä annetaan suositukset ja määräykset torikaupasta sekä torialueilla harjoitettavasta muusta toiminnasta. Torisääntö koskee myös kävelykadulla tapahtuvaa toimintaa. Torisäännön tarkoituksena on osaltaan sallia torialueella tapahtuvaa kehittämistoimintaa elinvoimaisuuden hyväksi.

Toripaikkavuokra määräytyy kaupunkiympäristölautakunnan vuosittain määräämän taksan mukaan.

Torisääntö - ja -taksa on lähetetty kommentoitavaksi Torikauppiasyhdistys ry:lle. Toritaksaan esitettiin senttien pyöristyksiä siten, että käteis- ja korttimaksulla maksetut suoritukset ovat samansuuruisia.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyy liitteenä olevan torisäännön. Torisääntö tulee voimaan 1.5.2021.

Päätös

Asiasta käydyn keskustelun aikana Marita Hokkanen esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi, koska ehdotus oli saanut paljon kritiikkiä torikauppiaiden taholta ja kauppiaita ei ollut kuultu riittävästi. Markku Himanen kannatti Hokkasen esitystä.

Julistettuaan keskustelun tältä osin päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty kannatettu esitys asian palauttamisesta uudelleen valmisteltavaksi ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat käsittelyn jatkamista tässä kokouksessa äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Marita Hokkasen esitystä asian palauttamisesta uudellen valmisteltavaksi äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 9 jaa-ääntä (Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Jaakko Väänänen, Marja Kauppi, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaana Strandman, Vesa Himanen) ja 4 ei -ääntä (Marita Hokkanen, Markku Himanen, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen). 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittelyä jatketaan tässä kokouksessa.

Lisäksi keskustelun aikana Jaakko Väänänen esitti, että torisäännöstä poistetaan kohta: 5.3 Yömyynti ja kohdasta 5.4 Yösäilytys: poistetaan lause: Lupa myönnetään vain torikartassa erikseen määritellylle alueelle. Kohta 3.1 muutetaan torikauppiasyhdistyksen lausunnon mukaiseksi. Kohta 8 Poikkeaminen muutetaan torikauppiasyhdistyksen lausunnon mukaiseksi.

Vesa Himanen kannatti Väänäsen ehdotusta.

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu esitys ja esitti asian ratkaistavaksi äänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat esittelijän esitystä äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Jaakko Väänäsen esitystä äänestävät ei. Äänestysesitys hyväksyttiin ja suoritetussa äänestyksessä annettiin 3 jaa-ääntä (Kerttu Hakala, Pekka Heikkilä, Marja Kauppi) ja 10 ei -ääntä (Jaakko Väänänen, Vesa Himanen, Marita Hokkanen, Markku Himanen, Tarja Gråsten-Tarkiainen, Paavo Puhakka, Keijo Siitari, Jaana Strandman, Hannu Tullinen, Jaana Vartiainen). 

Puheenjohtaja totesi, että kaupunkiympäristölautakunnan päätökseksi oli tullut Jaakko Väänäsen esitys äänin 10-3. 

Liitteenä oleva torisääntö hyväksytään Jaakko Väänäsen esittämin muutoksin.

Merkitään, että Mikkelin Torikauppiaat ry:n lausunto torisäännöstä lisätään tämän pöytäkirjan liitteeksi.

Valmistelija

 • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi
 • Tarja Poikolainen, kaupunginlakimies, tarja.poikolainen@mikkeli.fi
 • Juha Ruuth, hallintopäällikkö, juha.ruuth@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin Torikauppiaat r.y on tehnyt oikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristölautakunnan päätöksestä 20.4.2021 § 66, jolla on hyväksytty Mikkelin kaupungin torisääntö. Mikkelin kaupungissa toimivana yhdistyksenä sillä on muutoksenhakuoikeus päätöksestä ja oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään, että kaupunkiympäristölautakunnan päätös kumotaan ja asia palautetaan lautakuntaan uudelleen valmisteltavaksi. 

Liitteenä on torisääntö siinä muodossa kuin lautakunta on sen hyväksynyt. Se ei siis ole vielä lainvoimainen, koska päätöksestä on tehty kaksi oikaisuvaatimusta.

Torikauppiasyhdistyksen oikaisuvaatimuksessa todetaan, ettei torisäännön kohdan 3.1 sisältö käy päätöksestä selville, kun päätöksessä sanotaan, että "kohta 3.1 muutetaan torikauppiasyhdistyksen lausunnon mukaiseksi ". Tämä on kuitenkin ollut se muoto, jossa muutosehdostus on lautakunnassa tehty ja hyväksytty. Torikauppiasyhdistyksen lausunto on ollut sekä esityslistan että pöytkirjan liitteenä ja siitä ksanotaan, että "tämä kohta pitää säilyttää tässä entisessä muodossa". Tämä tarkoittaa selkeästi sitä, että kyseinen torisäännön kohta tulee säilyttää samassa muodossa kuin se on vuonna 2020 lautakunnassa hyväksytty. Pöytäkirjanotteisiin ei ole liitetty torisääntöä vielä sellaisessa muodossa, johon nuo lautakunnan päätöksellä muutetut kohdat olisi kirjoitettu uusiksi, koska päätös ei ole lainvoimainen. Liitteenä olleeseen ehdotukseen lautakunnassa tehdyt muutokset näkyvät siis itse pöytäkirjan tekstistä. Päätöksestä ja liitteenä olleesta torikauppiasyhdistyksen lausunnosta lautakunnan päättämä torisäännön sisältö käy selville. 

Samalla tavalla on kirjattu torisäännön kohta 8, jota myös muutettiin lautakunnan päätöksessä esityslistassa olevaan ehdotukseen verrattuna.

Oikaisuvaatimuksessa vaaditaan, että Yömyynti -kohta (kohta 5.3.) tulisi palauttaa torisääntöön siinä muodossa, kuin se on ollut edellisessä torisäännössä. Tällöin kauppiailla olisi oikeus lopettaa yömyynti siltä päivältä, kun heillä myyntiin tarkoitettu tuotteet ovat loppuneet. 

Vuonna 2020 hyväksytyssä torisäännössä tämä kohta on kuulunut näin:

Yömyyntilupaa haetaan kirjallisella hakemuksella torin ylläpitäjältä. Myönnetty lupa tarkoittaa, että torikauppias sitoutuu jatkamaan myyntiä illalla luvassa määrättyyn kellonaikaan saakka. Yömyynnin jälkeen myyntikojua tai -ajoneuvoa ei tarvitse siirtää yöksi pois torilta. Mikäli myyntiä ei jatketa luvassa määrättyyn aikaan saakka, on myyntipaikka tyhjennettävä. Lupa ei oikeuta pelkkään myyntilaitteen tai -ajoneuvon säilyttämiseen torilla normaalin myyntiajan jälkeen. Lupaehtojen rikkomisesta annetun huomautuksen jälkeen seuraa luvan peruuttaminen.

Uudessa ehdotuksessa oli kohtana 5.3 täsmälleen sama teksti, mutta lautakunnan päätöksellä se poistettiin torisäännöstä.

Oikaisuvaatimuksen mukaan torisäännön kohta 5.4 tuli aiemman kohdan, esitettyä kohtaa 5.3 vastaavan kohdan tilalle. Tämä ei pidä paikkaansa, vaan mainittu kohta 5.4 oli mukana jo esittelijän ehdotuksessa. Kokouksessa siitä päätettiin vain poistaa yksi lause: "Lupa myönnetään vain torikartassa erikseen määritellylle alueelle."

Ilmeisesti asian käsittelyssä lautakunnassa on tapahtunut jonkinlainen väärinkäsitys yömyyntiä koskevan torisäännön kohdan osalta. Torikauppiaat eivät ole toivoneet tuon kohdan poistamista torisäännöstä ja päätöstä voidaan korjata niin, että ehdotuksessakin ollut kohta 5.3 palautetaan torisääntöön samassa muodossa.

Tarkastuksessa on havaittu, että torisääntöön oli jäänyt myös yksi tekninen virhe. Kohtaan 3.1.1 tulee lisätä lause: "Jos myyntipaikka vuokrataan asiakaspaikkoja vaativaan yritystoimintaan, myyntipaikan hinta mukautetaan pinta-alansa suhteessa samaan hinnoitteluun, kuin mitä kahviopaikoilla toimivat yrittäjät maksavat paikoistaan." Tämä lisäys tarvitaan, jotta asiakaspaikkoja tarvitsevien myyjien kohtelua ei voisi tulkita kilpailulain vastaiseksi ja tällaisten myyntipaikkojen ja nimettyjen kahvilapaikkojen hinnoittelu olisi tasapuolista. 

Toisen oikaisuvaatimuksen kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen 20.4.2021 § 66 on tehnyt yksityishenkilö, jolla on Mikkelin kaupungin jäsenenä muutoksenhakuoikeus. Oikaisuvaatimus on tehty säädetyn määräajan kuluessa.

Oikaisuvaatimuksessa pyydetään poistamaan torisäännöstä lainvastaiset tekstit ja saattamaan torisääntö lainmukaiseksi.

Oikaisuvaatimuksen mukaan torisäännön kohta 2.2. ei ole lainmukainen.

Torisäännön 2.2. kohdassa lukee seuraavasti: ”Poliittista, uskonnollista tai muuta vastaavaa aatteellista toimintaa sisältävät tilaisuudet tulee pääsääntöisesti sijoittaa muualle kuin varsinaiselle torialueelle.”

Torisäännön määräyksen lainvastaisuutta perustellaan oikaisuvaatimuksessa ensisijaisesti yhdenvertaisuuslain säännöksillä. Vaatimuksen tueksi viitataan myös muuhun lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin.

Yhdenvertaisuuslakiin johtaneen hallituksen esityksen (HE 19/2014) yksityiskohtaisissa perusteluissa lain soveltamisalaa koskevan 2 §:n kohdalla sivulla 55 todetaan:

"Ehdotetulla lailla suojataan luonnollisia henkilöitä. Jos oikeushenkilöiden taustalla olevien luonnollisten henkilöiden suojan tarve sitä edellyttää, voi laki kuitenkin tulla sovellettavaksi myös oikeushenkilöiden välisissä suhteissa (PeVL 11/2012 vp). Arvioitaessa yhdenvertaisuuslain mukaisen syrjintäkiellon soveltumista oikeushenkilöiden välisiin suhteisiin on olennaista, kuinka välittömästi esimerkiksi elinkeinonharjoittaja samaistuu yhtiöön ja sen toimintaan (syrjintälautakunnan lausunto 2009/3384)."

Torisäännössä kaikkea aatteellista toimintaa (ml. poliittiset puolueet) kohdellaan yhdenvertaisesti eikä poliittisia puolueita aseteta siinä huonompaan asemaan verrattuna muihin aatteellista toimintaa harjoittaviin tahoihin. Puolueita ei myöskään rajoiteta osallistumasta tapahtumiin torilla, vaan kyse on sijoittumisesta torilla. Puolueiden laissa tarkoittama suojan tarve ei edellytä sijoittumista torilla.

Poliittisten puolueiden taustalla olevien jäsenten suojan tarve ei edellytä lain soveltamista kaupungin ja puolueiden välisiin suhteisiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää, että Mikkelin kaupungin torisääntöön tehdään seuraavat muutokset: 

Torisääntöön lisätään kohta 5.3, joka kuuluu seuraavasti:

5.3 Yömyyntilupa

Yömyyntilupaa haetaan kirjallisella hakemuksella torin ylläpitäjältä. Myönnetty lupa tarkoittaa, että torikauppias sitoutuu jatkamaan myyntiä illalla luvassa määrättyyn kellonaikaan saakka. Yömyynnin jälkeen myyntikojua tai -ajoneuvoa ei tarvitse siirtää yöksi pois torilta. Mikäli myyntiä ei jatketa luvassa määrättyyn aikaan saakka, on myyntipaikka tyhjennettävä. Lupa ei oikeuta pelkkään myyntilaitteen tai -ajoneuvon säilyttämiseen torilla normaalin myyntiajan jälkeen. Lupaehtojen rikkomisesta annetun huomautuksen jälkeen seuraa luvan peruuttaminen.

Kohdan 3.1.1 loppuun lisätään lause: "Jos myyntipaikka vuokrataan asiakaspaikkoja vaativaan yritystoimintaan, myyntipaikan hinta mukautetaan pinta-alansa suhteessa samaan hinnoitteluun, kuin mitä kahviopaikoilla toimivat yrittäjät maksavat paikoistaan."

Muilta osin torikauppiasyhdistyksen oikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa torisääntöä tai palauttaa asiaa uudelleen valmisteltavaksi.

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää hylätä yksityishenkilön tekemän oikaisuvaatimuksen, koska kaupunkiympäristölautakunnan päätös ei ole yhdenvertaisuuslain eikä muunkaan lain vastainen. Päätös ei ole myöskään syntynyt väärässä järjestyksessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimusten tekijät, torikaupanvalvoja, vuokraus ja käyttöpalvelut/Linda Asikainen, Anja Kotilainen

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus
Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen.

Mikäli alkuperäinen päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös:

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen), sekä
 • kunnan jäsen.


Valitusaika
Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen tiedon päätöksestä kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen ja kuntalain (410/2015) 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusperusteet
Kunnallisvalituksen saa tehdä sillä perusteella, että:

 • päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä,
 • päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai
 • päätös on muuten lainvastainen.


Valittajan tulee esittää valituksen perusteet valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä.

Valitusviranomainen

Kunnallisvalitus tehdään Itä-Suomen hallinto-oikeudelle.

Postiosoite: PL 1744, 70101 Kuopio
Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64
Sähköpostiosoite: ita-suomi.hao@oikeus.fi
Faksinumero: 029 56 42501
Puhelinnumero: 029 56 42500
Hallinto-oikeuden asiakaspalvelu on avoinna arkisin 8.00­–16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet.

Valituksen muoto ja sisältö
Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava:

 1. päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös);
 2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset);
 3. vaatimuksen perustelut;
 4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.


Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja yhteystiedot. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (prosessiosoite). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Oikaisuvaatimuksen tekijä saa valittaessaan oikaisuvaatimuspäätöksestä esittää vaatimuksilleen uusia perusteluja. Hän saa esittää uuden vaatimuksen vain, jos se perustuu olosuhteiden muutokseen tai oikaisuvaatimuksen tekemisen määräajan päättymisen jälkeen valittajan tietoon tulleeseen seikkaan.

Valitukseen on liitettävä:

 1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
 2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
 3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksen tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.


Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten laissa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) 32 §:ssä säädetään.

Oikeudenkäyntimaksu
Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksu, mikä on määrätty mainitun lain 2 §:ssä. Saman lain 5 §:ssä on määräys niistä asioista, joista ei peritä oikeudenkäyntimaksua.

Pöytäkirja
Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Mikkelin kaupungin kirjaamosta.

Käyntiosoite: Raatihuoneenkatu 8–10, 50100 Mikkeli
Postiosoite: PL 33, (Raatihuoneenkatu 8–10), 50101 Mikkeli
Faksinumero: 015 36 6583
Puhelinnumero: 044 794 2033 / 015 1941 (vaihde)
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mikkeli.fi

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9-16 ja arkipyhien aattoina sekä kesä-elokuussa maanantaista perjantaihin klo 9-15.