Kaupunkiympäristölautakunta, kokous 25.5.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Lausunnon antaminen PoSELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasosta 2021-2025

MliDno-2021-1730

Valmistelija

  • Liisa Heikkinen, joukkoliikenneinsinööri, Liisa.Heikkinen@mikkeli.fi
  • Linda Asikainen, palvelujohtaja, linda.asikainen@mikkeli.fi

Kuvaus

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on yhdessä Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon kuntien kanssa laatinut joukkoliikenteen palvelutasoa koskevan selvityksen. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Mikkelin kaupungin lausuntoa raporttiluonnoksesta ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Itä-Suomessa 2021-2025. 

Tavoitteena on päivittää vuosien 2018–2020 ELY-keskuksen järjestämän joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet Itä-Suomessa vuosille 2021–2025. Palvelutasomäärittelyn avulla muodostetaan näkemys siitä, kuinka paljon ja minkä tasoista joukkoliikennettä tietyillä yhteysväleillä järjestetään. Työssä on selvitetty alueen joukkoliikenteen nykyinen palvelutaso, kuullaan kuntien ja maakuntaliittojen näkemyksiä palvelutasotarpeesta ja rahoituksesta sekä määritetään uusi tavoitteellinen joukkoliikenteen palvelutaso. Palvelutasotavoitteet määritellään yhteysvälikohtaisesti kuntakeskusten välille. Lisäksi määrittelyssä huomioidaan yli 650 asukkaan taajamat. Suunnittelualueena on Pohjois-Savon, Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakuntien alueet. Tarkastelualue kattaa Mikkelin (70 000 as.) ja Savonlinnan (44 000 as.) seutukunnat. Palvelutasotavoitteiden määrittelyn kannalta on tarkasteltu keskeisinä kriteereinä alueen pendelöintiä yhteysväleillä Juva - Mikkeli sekä Mäntyharju - Mikkeli, 2. asteen opiskelijavirtaa yhteysväleillä Juva - Mikkeli, Puumala - Mikkeli sekä Mäntyharju - Mikkeli, taajamakokoa, aluerakennetta ja asiakaspotentiaalia. 

Pohjois-Savon ELY-keskuksen voimassa olevista liikennöintisopimuksista 15 koskee Etelä-Savon maakunnan alueella liikennöitäviä vuoroja. Useamman maakunnan alueella liikennöitäviä vuoroja 1 koskee Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueen ulkopuolelle ulottuvaa liikennettä reitillä Mikkeli -  Jyväskylä. Markkinaehtoinen liikenne on Etelä-Savon suunnittelualueella keskittynyt erityisesti valtatien 5 liikennekäytävään sekä valtatielle 14 Savonlinnan, Juvan ja Mikkelin välille.

Mikkelin ja Savonlinnan kaupungit toimivat Etelä-Savossa kunnallisina toimivaltaisia viranomaisina Ely-keskuksen ohella. Mikkelin kaupunki järjestää Mikkelin paikallisliikenteen sekä maaseutuliikenteitä omalla alueellaan. Mikkelin kaupupungin Waltti lippu- ja maksujärjestelmä on käytössä myös Etelä-Savon Ely-liikenteissä. Kaupunki ja PoSEly ovat sopineet yhteistyösopimuksella asiakaspalvelusta sekä järjestelmien ylläpidosta. PoSEly-keskuksella on sekä bruttosopimusliikennttä että käyttöoikeusopimusliikennettä. Mikkelin kaupungilla on vain bruttosopimusliikennettä. 

Etelä-Savon kuntien merkittävimmät kehittämistarpeet kohdistuivat selkeimmin vuorotarjontaan, joukkoliikenteeseen liittyvään informaatioon sekä pysäkkeihin, terminaaleihin ja katoksiin. Yhteistyötä joukkoliikenneasioiden hoitamiseen tarvitaan muidenkin kuntien suhteen. Työ- ja vapaa-ajan liikennetarjontaa sekä matkailuliikennettä toivottiin yhdistettävän paremmin. Esimerkiksi Savonlinnan kulttuuripääkaupunkihanke asettaa uudenlaisia paineita matkailuliikenteen järjestämiseksi. Toimivat yhteydet matkailukohteiden välillä vaativat sujuvaa yhdistelyä muuhun liikenteeseen, mutta myös räätälöityjä matkailuyhteyksiä. Matkailijalle useamman vaihdollisen yhteyden teko ei ole kilpailukykyinen vaihtoehto. Mikkelin seudulla lippu- ja maksujärjestelmässä on menty yhteisesti tunnistepohjaiseen järjestelmään ja ajoneuvolaitteissa reaaliaikaiseen paikannukseen. Lopulliset tekniset ratkaisut ovat vielä käyttöönottovaiheessa.

Mikkelin kaupunki esittää lausuntonaan:
Mikkelin seudulla joukkoliikenteen kuntien taajamien väliset palvelutasotavoitteet ovat välttävät ja perustarpeen mukaiset nykyisellä vuorotarjonnalla. Liikenteiden järjestämisessä nykyisen kaltainen Pohjois-Savon ELY-keskuksen rahoitus sekä kustannustenjako kuntien välillä ei saa kasvattaa kuntien rahoitusosuutta vuosittain nykyisestään. PoSEly-keskuksen rahoituksen tulee myös kattaa asetettujen palvelutasotavoitteiden mukaisen liikenteen hankinta. Mikkelin kaupunki katsoo tärkeimpänä kehittämistarpeena olevan joukkoliikenteen informaation alueen pysäkki-, terminaali- ja katosinfran yhteydessä. Mikkelin matkakeskusta tulee kehittää joukkoliikenteen matkustajainformaation osalta toimivaltaisten viranomaisten yhteistyönä.  

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kaupunkiympäristölautakunta päättää antaa Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle edellä olevan lausunnon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

PoSEly-keskus

Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.